Selcuk University Digital Archive Systems

Üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arslan, Coşkun
dc.contributor.author Saygın, Yeliz
dc.date.accessioned 2018-03-30T12:28:37Z
dc.date.available 2018-03-30T12:28:37Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Saygın, Y. (2008). Üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9993
dc.description.abstract Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın genel evrenini, Selçuk Üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim görmekte olan 1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evreni Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi olarak belirlenmiştir. Araştırma örneklemi bu fakültelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden tesadüfi küme örenekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırma örneklemi toplam 639 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi, t testi, regresyon analizi ve pearson momentler çarpımı korelasyonu kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonucunda elde edilen F değerinin anlamlı bulunduğu durumlarda farkın kaynağını saptayabilmek için tukey HSD testi uygulanmıştır. Tüm veriler 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular kısaca şöyle özetlenebilir: - Araştırma bulguları öznel iyi oluş, öğretmenlerden alınan sosyal destek ve benlik saygısı düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşmadığını, aileden ve arkadaşlardan alınan sosyal destek düzeylerinin cinsiyete bağlı olarak farklılaştığını göstermiştir. Kız öğrencilerin aileden ve arkadaşlardan aldıkları sosyal destek düzeylerinin erkek öğrencilere göre önemli düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. - Sınıf değişkeninin öğrencilerin benlik saygısı ve aileden alınan sosyal destek düzeyleri açısından önemli düzeyde bir farklılaşma göstermediği ancak arkadaşlardan/ öğretmenlerden alınan sosyal destek ve öznel iyi oluş düzeylerinin sınıf değişkenine göre önemli düzeyde farklılaştığı gözlenmiştir. - Çalışmada yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, sosyal desteğin öznel iyi oluşu açıklayabildiği; öznel iyi oluş ve sosyal desteğin benlik saygısını açıklayamadığı bulgusu elde edilmiştir. - Öznel iyi oluşun benlik saygısıyla arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuş ancak öznel iyi oluş sosyal desteğin tüm alanları ile ilişkili bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the relationships of some variable on students social support, self-esteem and subjective well-being were observed. The general scope of study is the students of Selcuk University who are fresham, senior, sophomore and junior. The woking scope of study is Faculty of Education, Faculty of Vocational Education, Faculty of Sicience and Literarture, Faculty of Engineering and Architect, Faculty of Law. The sample of study was chosen from mentioned faculties by random sampling method. Study sample was constituted of 639 students. t test, one-way ANOVA, regression analysis and pearson correlation statistics tecnique were used to analyze data. The source of the differences were tested with employin Tukey HSD test. The signifiance levels is determined to be 0.05. The findings of the study can be summarized as follows: - Subjective well-being, self-esteem and the level of the social support perceived from the teacher were not differentiated in acordance with their gender. However, the level of social support perceived from family and friends were differentiates in relatin to their gender. Therefore, the level of female social support perceived from family and friends were higher than male students. - Self-esteem and the level of social support perceived from family not differentiated according to class variable but the level of social support perceived from teacher and friends and subjective well-being differentiated according to class variable. - Regression analysis was employed to obtain social support was a predictor of subjective well-being. Also, subjective well-being and social support were not significant predictors of self-esteem. - Accordindg to in this research; no relation between subjective well-being and self-esteem but significant relation between subjective well-being and all of socail support area. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sosyal destek tr_TR
dc.subject Benlik saygısı tr_TR
dc.subject Öznel iyi oluş tr_TR
dc.subject Üniversite öğrencileri tr_TR
dc.subject University students tr_TR
dc.subject Social support tr_TR
dc.subject Self esteem tr_TR
dc.subject Subjective well-being tr_TR
dc.title Üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigating socil support, self-esteem and subjectiwe well-being levels of university students tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account