Selcuk University Digital Archive Systems

Yeni ilköğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin müfettiş, yönetici ve öğretmen görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yıldırım, Atila
dc.contributor.author Rençber, İlknur
dc.date.accessioned 2018-03-30T12:20:10Z
dc.date.available 2018-03-30T12:20:10Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Rençber, İ. (2008). Yeni ilköğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin müfettiş, yönetici ve öğretmen görüşleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9986
dc.description.abstract Ülkemizde 2005?2006 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle yeni bir ilköğretim programı uygulamasına gidilmiştir. Bu program daha önce uygulanan eğitim programlarına göre pek çok yenilikler ve farklılıklar içermektedir. Programların başarısı, teoride çağdaş ve bilimsel normlara göre hazırlanmasının yanında uygulamadaki etkililiğine de bağlıdır. Bu araştırmanın amacı, alanda çalışan müfettiş, yönetici ve öğretmenlerin program ile ilgili görüşlerini alarak uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirme yapmak, program geliştiricilerine ve uygulayıcılarına yararlı dönütler sağlamaktır. Araştırmanın evrenini Konya ili merkez ilçelerinde görev yapan okul yöneticileri ve sınıf öğretmenleri ile yine bu ilde görevli ilköğretim müfettişleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2007- 2008 eğitim-öğretim yılında bu okullarda görev yapan ve rastlantısal örneklem yoluyla seçilmiş okul yöneticileri ve öğretmenler ile Konya ilinde görev yapan ilköğretim müfettişleri oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli uygulanmıştır. Müfettiş, yönetici ve öğretmenlerin görüşlerini almak amacıyla ?Yeni İlköğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Müfettiş, Yönetici ve Öğretmen Görüşleri Ölçeği? geçerlilik ve güvenirlik hesaplamaları yapılarak geliştirilmiştir. Araştırma verilerini toplamak amacıyla geliştirilen bu ölçek iki bölümden oluşmakta birinci bölümde ölçeği cevaplayanların görev durumları, ikinci bölümde ise yeni öğretim programının uygulamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin durumlar yer almaktadır. Araştırmaya katılan tarafların 39 maddelik ölçme aracına verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular incelendiğinde, araştırmanın 1.(Yönetsel kaynaklı sorunlar) ve 4.( öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme) boyutlarına göre her bir madde için puan ortalamalarının 3 ve 3'ün üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum araştırmaya katılanların yeni ilköğretim programında yönetsel, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme kaynaklı sorunlarla karşılaşıldığı doğrultusunda düşündüklerini göstermektedir. Yine katılımcıların programın uygulanmasında 2. (öğretmen kaynaklı) ve 3. (kazanım-içerik kaynaklı) boyutlarında belirtilen sorunlarla kısmen karşılaştıkları bu konudaki sorunlara kısmen katıldıkları yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Yapılan araştırmanın yönetsel kaynaklı sorunlar ile öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme kaynaklı sorunlarına ilişkin boyutlarındaki maddelere verilen cevaplardan elde edilen sonuçlar incelendiğinde puan ortalamalarının dağılımında görev durumuna göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract ABSTRACT In our country a new program has been begun to practice in primary school education by the education term of 2005-2006. This program contains many innovations and differences when compared with the old practiced one. The preparation of the programs should be theoretically contemporary and in scientific norms and also should be effective in practice in order to achieve success from them. The aim of this study is to evaluate the problems being faced with from the point of views of inspectors, managers and teachers working in this field about the program and also to supply useful feedbacks for the program developers and the practitioners. The border of the research is constituted by the school managers and the teachers from the central districts of Konya and the primary school inspectors of Konya. The sample of the research is constituted by the randomly selected school managers and the teachers working in these schools and the primary school inspectors by the education term of 2007-2008. Scanning model is used in the research. In order to learn the opinions of inspectors, managers and teachers ?the scale of the opinions of inspectors, managers and teachers about the problems of practicing the new program in primary school education? is developed by counting the validity and the reliability. This scale for summing the data about the research is formed by two parts; in primary part the missions of the staff that replied the questionnaire, in the latter part the problems about the new program while practicing it exists. When the replies of the staffs for the 39 itemed measurement scale are analyzed, it is seen that the average of the points are 3 and above 3 in the 1st extent (management problems) and in the 4th extent (learning-teaching period and evaluation). By this evaluation, it can be said that the staffs contributed to the questionnaire think there is a problem originated from management and also problem of learning-teaching period, and of evaluation in the new program of primary school education. Again the same staffs declared that, they have partly faced with and agreed the problems given in the 2nd (teacher sourced) extent and the 3rd (achieving-content sourced) extent. When the results of management sourced problems, learning-teaching sourced problems, evaluation sourced problems are examined, the average of the points show considerable differentiations according to mission of the staffs. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Öğretim programları tr_TR
dc.subject Curriculum tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject Müfettiş tr_TR
dc.subject Inspector tr_TR
dc.title Yeni ilköğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin müfettiş, yönetici ve öğretmen görüşleri tr_TR
dc.title.alternative The opinions of inspectors, managers and teachers about the problems of practising the new program in primary school education tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account