Selcuk University Digital Archive Systems

Ortaöğretim öğrencilerinin, sınıf rehber öğretmenlerinin ve rehber öğretmenlerinin etkin öğrenme ile ilgili görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kesici, Şahin
dc.contributor.author Büyükeskil, Mukadder
dc.date.accessioned 2018-03-30T12:10:47Z
dc.date.available 2018-03-30T12:10:47Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Büyükeskil, M. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin, sınıf rehber öğretmenlerinin ve rehber öğretmenlerinin etkin öğrenme ile ilgili görüşleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9978
dc.description.abstract Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin, rehber öğretmenlerin ve sınıf rehber öğretmenlerinin etkin öğrenme ile ilgili görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma tekniği kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2006- 2007 eğitim öğretim yılında Konya İlinde yer alan Konya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı farklı ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenler ve sınıf rehber öğretmenleri ile bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilerden oluşan toplam 50 kişi oluşturmuştur. Elde edilen veriler Nvivo2'ye kodlanmış, daha sonra temalar ve temalara ilişkin kategoriler oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular tartışılmış ve sonuçlarla ilgili öneriler geliştirilmiştir. Etkin öğrenme, öğrencilerin öğrenmenin merkezinde yer alarak öğrenme sürecine aktif katılımlarının sağlandığı, öğretmenin öğrenme sürecine rehberlik ettiği, öğrenme sorumluluğunun öğrencide olduğu öğrenmedir. Öğrencilere eğitsel alanda olduğu kadar düşünsel, duyuşsal, bireysel ve sosyal alanlarda da gelişim olanağı vermesi etkin öğrenmenin önemini giderek arttırmaktadır. Etkin öğrenen öğrenciler eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme gibi becerilere sahip, kendini ifade edebilen, kişiler arası etkili iletişim kurabilen, öğrenmeyi öğrenen, etkili çalışma alışkanlıkları kazanmış bireylerdir. Araştırma sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin, rehber öğretmenlerin ve sınıf rehber öğretmenlerinin etkin öğrenmeyi niteliksel olarak bildikleri, etkin öğrenmenin ortaöğretimde yeterince gerçekleşmediği ve geleneksel öğretim yönteminin etkisinden halen kurtulunamadığı, öğrencilerin etkin çalışma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme beceri eksikliği olduğu, öğrencilerin öğrenme stil ve stratejilerini bilmedikleri, öğrencilerin bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanamadıkları ortaya çıkmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this research, it?s aimed to determine secondary education students?, guidance teachers? and classroom guidance teachers? opinions related to active learning. Research was performed by using qualitative research technique. In gathering date in research, semi-structured interview technique was used as data acquisition method. Working group of research was constituted by 50 people in total that consists of guidance teachers and classroom guidance teachers working in different secondary education schools connected to Konya Directorate of National Education and also students educated in these institutions. Obtained data were coded into Nvivo2, then themes and categories related to themes were constituted. Findings obtained at the end of research were discussed and proposals related to results were developed. Active learning is a learning in which active participation of students is provided taking place in the center of learning, teachers guide in learning process and students have learning responsibility. Providing development opportunity in individual and social fields as well as educational fields for students increased importance of active learning more and more. Students learning actively are individuals that have some skills such as critical thinking, creative thinking, problem solving skills, that are self-confident, self-expressive and able to establish interpersonal relations, learn how to learn and that gained effective working habits. At the end of research, it was found out that secondary education students, guidance teachers and classroom guidance teachers know learning qualitatively, that active learning could not come true sufficiently in secondary education and could not get out of traditional educational method, that there is inadequacy in active working, critical thinking, creative thinking and problem solving skills of students and that students do not know learning styles and strategies and use source of information actively. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Ortaöğretim tr_TR
dc.subject Secondary education tr_TR
dc.subject Sınıf rehber öğretmenleri tr_TR
dc.subject Classroom guidance teachers tr_TR
dc.subject Etkin öğrenme tr_TR
dc.subject Active learning tr_TR
dc.subject Öğretmen görüşleri tr_TR
dc.subject Teacher views tr_TR
dc.title Ortaöğretim öğrencilerinin, sınıf rehber öğretmenlerinin ve rehber öğretmenlerinin etkin öğrenme ile ilgili görüşleri tr_TR
dc.title.alternative Secondary education students', guidance teachers' and classroom guidance teachers' opinions related to active learning tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account