Selcuk University Digital Archive Systems

Üniversite öğrencilerinin geçmişte yaşadıkları ayrılık kaygısı ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Deniz, Mehmet Engin
dc.contributor.author Yıldız, Cihan
dc.date.accessioned 2018-03-29T13:54:09Z
dc.date.available 2018-03-29T13:54:09Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Yıldız, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin geçmişte yaşadıkları ayrılık kaygısı ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9953
dc.description.abstract Bu araştırmada ?Üniversite öğrencilerinin geçmişte yaşadıkları ayrılık kaygısı ile bağlanma stilleri arasındaki ilişki? incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın bağımlı değişkenleri bağlanma stilleri ve ayrılık kaygısı, bağımsız değişkenleri ise cinsiyet, annenin çalışma durumu, öğretmen değiştirme, aile yapısı, çocukluk döneminde yaşanan travma, ebeveyn tutumu ve topluluk karşısında konuşmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Konya Selçuk Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde öğrenim gören I.sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Tesadüfi yöntemle seçilen 282 kız, 268 erkek olmak üzere toplam 550 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada ?Kişisel Bilgi Formu, İlişki Ölçekleri Anketi ve Ayrılık Kaygısı Belirtileri Ölçeği? kullanılmıştır. Verilerin analizinde üniversite öğrencilerinin geçmişte yaşadıkları ayrılık kaygısı ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Kolerasyon Analizi, diğer değişkenlere ?t? testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey Testi'nden kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi P<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular; Ayrılık kaygısı ile cinsiyet, annenin çalışma durumu, öğretmen değiştirme, aile yapısı, travma, ebeveyn tutumları ve topluluk karşısında konuşma arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Korkulu ve güvenli bağlanma ile cinsiyet, güvenli bağlanma ile annenin çalışma durumu, saplantılı ve korkulu bağlanma ile travma, bağlanma stilleri ile ebeveyn tutumları, korkulu ve güvenli bağlanma ile topluluk karşısında konuşma değişkeni arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu belirlenmiştir. Ancak aile yapısı ve öğretmen değiştirme ile anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the relation between the separation anxiety of university students, which they had in the past, and their attachment styles are examined. Research is in relational survey model The dependent variations of the study are `attach styles and separate anxiety. The independent variations are `sex, mother?s occupation, chance of teacher, family type, childhood traumas, parent?s attitude, and talking to the crowded people. The sample groups in the study are the first grade students of Konya Selçuk University from different departments. The samples are consisted of 550 students (282 female, 268 male) and they are all chosen by chance. In this research, Personal Knowledge Form, Relationship Scales Questionnaire, and Indication of Separation Anxiety Questionnaire are used. Pearson Correlation Analysis, ?t? test for other variants, one-way variance analysis and Tukey test were used in the analysis of data, in order to determine separation anxiety and attachment styles experienced by university students in the past. Significance level was accepted as P<0.05. Results obtained in research; A significant differentiation was found between separation anxiety and gender, working position of mother, change in teacher, family structure, trauma, attitudes of parents and effective communication. A significant differentation was determined between fearful and secure attachment and gender, preoccupied and fearful attachment and trauma, attachment styles and attitudes of parents, fearful and secure attachment and effective communication variants. But any significant differentation was not found between family structure and change in teacher. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Üniversite öğrencileri tr_TR
dc.subject University students tr_TR
dc.subject Ayrılık kaygısı tr_TR
dc.subject Separation anxiety tr_TR
dc.subject Bağlanma stilleri tr_TR
dc.subject Attachment styles tr_TR
dc.title Üniversite öğrencilerinin geçmişte yaşadıkları ayrılık kaygısı ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative Attachment styles experienced by university students in the past tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account