Selcuk University Digital Archive Systems

Kaysunizade Nidai Muhammed Çelebi El-Ankaravi'nin menafi'u-nas adlı eseri (metin-dil özellikleri-dizin) (57a-99b)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yavuz, Orhan
dc.contributor.author Özcan, Hatice
dc.date.accessioned 2018-03-07T12:49:03Z
dc.date.available 2018-03-07T12:49:03Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Özcan, H. (2007). Kaysunizade Nidai Muhammed Çelebi El-Ankaravi'nin menafi'u-nas adlı eseri (metin-dil özellikleri-dizin) (57a-99b). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9401
dc.description.abstract Tıp eserlerinin okunup incelenmesi gerek tıp ilmi gerekse Türkçemiz açısından büyük önem tasımaktadır. Amacımız, tıp metinlerini okuyarak, metinlerdeki kelime hazinesini ve dil özelliklerini arastırarak tıp tarihi arastırmalarına katkıda bulunmaktır. Üzerinde çalıstıgımız Menâfi'u'n-Nâs adlı eser Kaysûnîzâde Saban Nidâî'ye aittir. Kaysûnîzâde Saban Nidâî 16. y.y.'da yasamıs önemli hekimlerdendir. Nidâî'nin en önemli eseri olan Menâfi'u'n-Nâs, Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmıs bir tıp eseridir. 1974 H. / 1566 M. yılında telif edilmis ve II. Selim'e takdim edilmistir. Türkiye Kütüphanelerinde 95 adet yazma nüshası bulunmaktadır. Yaptıgımız arastırmalarda en eski nüsha olarak 1071 (1660) tarihinde istinsah edilmis olan Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 576 arsiv sırasında kayıtlı olan eser üzerinde çalısmayı uygun gördük. Eser, nesih hatla harekeli yazılmıs olup, müstensihi hakkında bir bilgi mevcut degildir. 99 varaktan olusan eserin birinci bölümü Sait ÖGE tarafından çalısılmaktadır. Eserin 57a-99b varakları üzerinde yapmıs oldugumuz çalısmamızda bazı babların 845., 57., 58., 59. bablar) eksik oldugunu tespit ettik. Eksik olan bu babları Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi 5059 numarada kayıtlı olan nüshadan tamamladık. 60 babdan olusan eserde; hastalıklar, hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve ilaçların yapımında kullanılan bitkiler hakkında bilgi verilir. Ayrıca insanlara faydalı olan hayvanlar, taslar, macunlar, melhemler ve saflar tanıtılır. Çalısmamız metin, dil özellikleri ve dizinden olusmaktadır. Eser, hem dil özellikleri bakımından, hem de dönemin tıp anlayısını yansıtması bakımından önem tasır. tr_TR
dc.description.abstract Study and examination of medical works are critically important either for medical science or for our Turkish. Our purpose is to contribute to the researches of medical history by reading medical texts and by searching vocabulary and linguistic properties The work we studied which is called as Menafi?u?n Nas belongs to Kaysunizade Saban Nidai. Kaysunizade Saban Nidai was one of the important medical man who lived in 16th century. Menafi?u?n Nas that is one of the most important work of the Nidai is a medical work written with an old Anatolian Turkish. It was compiled in 1974 (the Hegira Calendar)/1566 (the Gregorian Calendar) and presented to Selim III. There are 95 pieces of write copies in the Turkish Libraries. We deemed suitable to study the work that was duplicated in 1071 (1660) and that?s registered in archive no: 06 Mil Yz A 576 in National Library. The work was written with Nesih Calligraphy with reading signs and there is no information about copyist. The first part of work that consists of 99 leaves was studied by Sait ÖGE. In our study on 57a- 99b leaves of the work, we determined that some chapters ( Chapter 45., 57., 58., 59) are missing. We completed those missing chapters with the copy registered in no: 5059 in the Library of Konya-Mevlana Museum. In the work consisted of 60 chapters, it?s given information about medicines used for diseases and their treatment and about plants used to make these medicines. Also, the animal, stones, pastes, salves and potash alums useful for human are explained. Our study consists of text, linguistic properties and index. The work is critically important, as it reflects both the linguistic properties and medical understanding of that period of tim. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kaysunizade Nidai Muhammed Çelebi El-Ankaravi tr_TR
dc.subject Menafi'u-nas tr_TR
dc.title Kaysunizade Nidai Muhammed Çelebi El-Ankaravi'nin menafi'u-nas adlı eseri (metin-dil özellikleri-dizin) (57a-99b) tr_TR
dc.title.alternative Nenafi'un- nas named work of the writter the Kaysunizade Nidai Muhammed Çelebi El-Ankaravi (the text, qualities of language, index) (57a-99b) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account