Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersi yeni müfredat proğramının incelenmesi ve değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yıldırım, Atila
dc.contributor.author Alp, Mehmet
dc.date.accessioned 2018-03-07T12:43:12Z
dc.date.available 2018-03-07T12:43:12Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Alp, M. (2007). İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersi yeni müfredat proğramının incelenmesi ve değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9400
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı ülkemizde 2005-2006 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan ilköğretim 4. Sınıf fen ve teknoloji dersi müfredat programının öğretmen görüşlerine göre çok yönlü olarak değerlendirilmesidir. Araştırma evreni Konya ilinde bulunan Konya Merkez, Ereğli ve Karapınar ilçeleri ilköğretim okullarında görev yapan 4. sınıf öğretmenleridir. Evren içinden 250 öğretmen tabakalı örnekleme yoluyla seçilmiştir. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırma; amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci, öğretim yöntemleri ve değerlendirme boyutlarında ele alınmıştır. Ölçeğin geliştirilmesinde Şahin (2004)'in geliştirdiği ölçme aracı temel alınarak amaçlar boyutunda TTK'nin belirlediği kazanımlar doğrultusunda; diğer boyutlarda ise yurt içi ve yurt dışı araştırmalar taranarak ve uzman görüşlerine başvurularak veri toplama araçları oluşturulmuştur. Ölçeğin geliştirilmesinde Şahin (2004)'in geliştirdiği ölçme aracı temel alınarak amaçlar boyutunda TTK'nin belirlediği kazanımlar doğrultusunda; diğer boyutlarda ise yurt içi ve yurt dışı araştırmalar taranarak ve uzman görüşlerine başvurularak veri toplama araçları oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler yeni programı içerik ,amaçların gerçekleştirilme düzeyleri, öğrenme öğretme süreci bakımından olumlu bulurken, farklı öğretim yöntemlerinin kullanılmasına imkan verme ve değerlendirme boyutlarında eksik ya da olumsuz bulmuşlardır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this search is , evaluating of the new school curriculum with the different aspects of the teachers about the lesson Science and Technology of the 4th classes which was put into practise in 2005-2006 education year in our country. The searching area are the 4th classes teachers who are on duty in Konya and its countries like Ereğli and Karapınar. 250 teachers among the searching area were selected by means of gradual sampling. In this search scanning patterns were used. Scanning patterns is an investigation approach which aims to describe a condition which exists in the past or with its shape of existing now. The search dealed with the aim, content, the process of the teaching and learning, teaching methods and evaluation. In developing of the measure, the measuring technique of Şahin was based, with the dimensions of the aims and the directions of the feedback which was defined by Teaching and Training Council; moreover, if we think from the other aspects, with scanning the investigations are in abroad and in notiveland, lots of datum collecting tools were formed by applying to the opinions of the experts. According to the findings which are gained, the teachers think that the new programme seems to be the positive due to content , the level of fullfilment of the aims, the process of teaching and learning in contrast to this, they found the negative aspects of the using the different teaching methods and evaluation. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject Fen ve teknoloji dersi tr_TR
dc.subject Science and technology course tr_TR
dc.subject Müfredat tr_TR
dc.subject Curriculum tr_TR
dc.title İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersi yeni müfredat proğramının incelenmesi ve değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Primary education 4th class the lesson of science and technology the examining and evaluating of the new school curriculum programme tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account