Selcuk University Digital Archive Systems

Bazı kişisel ve ailesel değişkenlere göre okulöncesi dönemdeki çocukların sosyal yetenekleri ve problem davranışlarının analizi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uslu, Mustafa
dc.contributor.author Olcay, Oya
dc.date.accessioned 2018-02-27T11:51:10Z
dc.date.available 2018-02-27T11:51:10Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Olcay, O. (2008). Bazı kişisel ve ailesel değişkenlere göre okulöncesi dönemdeki çocukların sosyal yetenekleri ve problem davranışlarının analizi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9217
dc.description.abstract Bu araştırmada Bazı Kişisel ve Ailesel Değişkenlere Göre Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Yetenekleri ve Problem Davranışları incelenmiştir. Araştırma genel tarama modelindedir. Çalışma grubu olarak Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Anaokulu'na devam eden çocuklar ve anneleri seçilmiştir. Araştırmanın örneklemi tesadüfî eleman örnekleme yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı (ölüm, boşanma, terk vb.) annesi olmayan çocuklar araştırma örneklemine dâhil edilmemiştir. Buna göre Şehit Teğmen Ayfer Gök Anaokulu'na devam eden toplam 216 çocuk ve annesi örneklem olarak alınmıştır. Veriler PARI( Aile Hayatı ve Tutum Ölçeği) ve PKSB davranış dereceleme ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama araçlarından PARI ebeveynlere araştırmacı tarafından uygulanmış PKSB Davranış Dereceleme cetveli ise öğretmenler tarafından doldurulmuştur. Bazı Kişisel ve Ailesel Değişkenlere Göre Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Yetenekleri ve Problem Davranışları incelendiği bu çalışmada elde edilen verilere Grupların ölçek puanları arasındaki farkların anlamlılığı için ikili grupların karşılaştırılmasında ilişkisiz t-testi, üç veya daha fazla grubun karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizinin anlamlı çıkması durumunda, farkın hangi ikili gruplar arasındaki farklardan kaynaklandığını bulmak için Scheffe testi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında Annelerin tutumlarına göre okulöncesi dönemdeki çocukların PKBS davranış dereceleme cetveli sosyal yetenekler alt boyutları puanları arasında ilişki bulunmamıştır. PKBS Davranış Dereceleme Cetveli Problem Davranışlar( Bunalım/somatik problemler, Sosyal geri çekilme, Anti sosyal/sinirli-sorunları büyütme) alt boyutları arttıkça ev kadınlığını ret etme boyutu da pozitif yönde artmıştır. Yaşlara, cinsiyete, okulöncesi eğitim kurumuna devam etme süresine, Kardeş sayısına, Annenin eğitim düzeyine göre okulöncesi dönemdeki çocukların PKBS davranış dereceleme cetveli sorunlu davranışlar ve sosyal yetenekler alt boyutları puanları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Annenin çalışıp çalışmamasına göre okulöncesi dönemdeki çocukların PKBS davranış dereceleme cetveli sorunlu davranışlar ve sosyal yetenekler alt boyutları puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study it is researched social abilities and problem bahaviors of preschool children according to some individual and familial variables. The research is general scanning model. The scope of the study is composed of children who are attending to preschool which is related to Administration of National Education in Antalya and mothers of those children. The random sampling method is used to choose the sample of this study. Also, children who were deprived of mother because of several reasons (death, divorce, abandonment etc.) were not included to the study sample. For that reason total 216 children who were attending to Şehit Teğmen Ayfer Gök Preschool and their mothers were taken as a sample of the study. Datas were collected by PARI (The Parental Attitude Research Instrument) and PKBS (The Preschool and Kindergarten Behavior Scale). PARI, which is one of the data collection instrument is applied to the parents by the researcher and PKBS behavior rating scale is filled by the teachers. In order to find out the meaningful differences between the groups scale points for datas which are collected in this study by researching social abilities and problem behaviors of preschool children according to some individual and familial variables it is used independent sample t-test to compare two groups and for three or more than three groups comparison it is used one-way analysis of variance. In the event of meaningful analysis variance it is applied Scheffe test to find out what causes the difference between the two groups. According to the findings of the study. There is no relationship between mothers? attitudes and preschool children?s PKBS? social abilities sub-dimensions points. When PKBS? problem behaviors (depression / somatic problems, introvert, anti-social / aggressive) sub-dimensions are increased, the refusal of the housewife role dimension is also increased in positive way. According to the age, gender, the period of attending to the preschool educational institute, the number of the siblings, mother?s educational level it is fined out that there is a meaningful difference between preschool children?s PKBS problem behaviors and social abilities sub-dimensions pionts. There is no meaningful difference between preschool children?s PKBS problem behaviors and social abilities sub-dimensions points according to their mother?s working status. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Problem davranış tr_TR
dc.subject Problem behavior tr_TR
dc.subject Sosyal gelişme tr_TR
dc.subject Social development tr_TR
dc.title Bazı kişisel ve ailesel değişkenlere göre okulöncesi dönemdeki çocukların sosyal yetenekleri ve problem davranışlarının analizi tr_TR
dc.title.alternative Analysis of social skills and problem behaviours of preschool children according to some personal and familial variables tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account