Selcuk University Digital Archive Systems

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen anaerop bakterilerin tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baysal, Bülent
dc.contributor.author Doğan, Metin
dc.date.accessioned 2018-02-27T10:35:01Z
dc.date.available 2018-02-27T10:35:01Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Doğan, M. (2008). Çeşitli klinik örneklerden izole edilen anaerop bakterilerin tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9200
dc.description.abstract Bu çalışma anaerobik infeksiyondan şüphelenilen hastaların çeşitli kliniklerden alınan materyallerinden izole edilen anaerop bakterilerin tanımlanması ve bazı antibiyotiklerin duyarlılık oranlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve yöntem: 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarında, 100 klinik örnek anaerop bakteri izolasyonu için incelendi. Örnekler, %5 defibrine koyun kanı ilave edilmiş Scheadler agar, Wilkins Chalgren agar ve kıymalı buyona ekildi. Kan örnekleri Bactec Plus Anaerobic F şişelerine inoküle edildi ve firmanin otomatize sisteminde inkübe edildi. İzole edilen anaerobik bakteriler, konvansiyonel yöntemler, API 20 A paneli ve An-Ident Discs testleri kullanılarak identifiye edildi. Penicillin G, klindamisin, sefoksitin, metronidazol, piperasilin/tazobaktam ve imipenem duyarlılıkları her bir izolat için E test metodu ile belirlendi. Bulgular: 14 klinik örnekten 22 anaerop bakteri izole edilmiştir, 10 izolat Bacteroides grubundan, 7 izolat Peptostreptococcus grubundan ve beş izolat da diğer gruplardan idi. En yüksek direnç oranı penisiline karşı (%41) bulunurken, klindamisin, sefoksitin, metronidazol, piperasilin/tazobaktam ve imipenem duyarlılık oranları ise sırası ile %82, %95, %91, %100 ve %100 olarak bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızda yüksek oranda penisilin direnci görüldüğünden empirik tedavide penisilin tercih edilmemelidir. Metronidazol ve sefoksitin empirik tedavide tercih edilebilir, ama antibiyotik duyarlılık deneylerinin yapılması daha faydalı olacaktır. İmipenem ve piperasilin/ tazobaktama direnç gözlemlenmemiştir, bu yüzden, bu antibiyotiklerin dirençli suşlar için saklanmasında fayda vardır. tr_TR
dc.description.abstract This study was carried out to identify anaerobic bacteria isolated from various clinical materials suspected patients with anaerobic infection, and to determine antibiotic susceptibility rates against to some antibiotics. Material and method: One hundred specimens were examined for isolation anaerobic bacteria in Central Microbiology Laboratory of Meram Medical Faculty Selcuk University in 2007. The specimens were inoculated to Scheadler agar and Wilkins Chalgren agar added 5 % defibrinated sheep blood and cooked meat buyyon, incubated at 37 oC in anaerobic jar. The blood specimens were inoculated to Bactec Plus Anaerobic F and incubated at this automatized sistem. Isolated anaerobic bacteria were identified with API 20 A panels, conventional methods and An-Ident Discs also used for identification of anaerobic bacteria. Penicillin G, clindamycin, cefoxitin, metronidazole, piperacillin/tazobactam and imipenem susceptibility tests were performed with E test method for isolated each anaerobic bacteria. Results: Twenty two anaerobic bacteria isolated from 14 clinical specimens, 10 isolates were Bacteroides group, seven isolates were Peptostreptococcus group and five isolates were other groups. The highest rate of resistance was detected against to penicillin G (41 %) and the susceptibility rates for clindamycin, cefoxitin, metronidazole, piperacillin/tazobactam and imipenem were 82%, 95%, 91%, 100% and 100% respectively. Conclusion: In our study, because of penicilline resistance rate was high, penicilline should not be preferred at empirical treatment. Metronidazole and cefoxitin may be preferred, but making antibiotic susceptibility test will be more useful. Resistance to imipenem and piperacillin/tazobactam was not detected. For this reason, storage of these antibiotics for resistant bacteria is beneficial. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Anaerop bakteriler tr_TR
dc.subject Antibiyotikler tr_TR
dc.subject Duyarlılık oranları tr_TR
dc.subject Anaerobic bacteria tr_TR
dc.subject Antibiotics tr_TR
dc.subject Susceptibility rate tr_TR
dc.title Çeşitli klinik örneklerden izole edilen anaerop bakterilerin tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative The identification of anaerobic bacteria isolated from various clinical materials and determination of antibiotic susceptibility tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account