Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Valproat kullanan epilepsili çocuklarda plazma insülin, leptin, nöropeptid Y, ghrelin, adiponektin düzeyleri ve karotid arter intima media kalınlığı

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.