Selcuk University Digital Archive Systems

Sağ kalan akut lenfoblastik lösemili çocuk ve adölesanlarda metabolik sendrom kriterlerinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çalışkan, Ümran
dc.contributor.author Elmas, Şefika
dc.date.accessioned 2018-02-27T10:32:02Z
dc.date.available 2018-02-27T10:32:02Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Elmas, Ş. (2008). Sağ kalan akut lenfoblastik lösemili çocuk ve adölesanlarda metabolik sendrom kriterlerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9191
dc.description.abstract Amaç: Kliniğimizde tanı alan ve tedavi görerek sağ kalan akut lenfoblastik lösemi hastalarının, tedavi bitiminden sonraki yıllarda metabolik sendrom kriterleri ve karotis arter intima media kalınlığı açısından sağlıklı çocuk ve adölesanlarla karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlandı. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya 1995?2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalında akut lenfoblastik lösemi tedavisi gördükten sonra iyileşen 32 hasta ile, fiziksel herhangi bir şikayeti ve sistemik hastalığı olmayan 15 sağlıklı çocuk ve adölesan alındı. Hastaların ve kontrol grubundaki çocuk ve adölesanların vücut kitle indeksi, kan glikoz, trigliserid, HDL-C değerleri, karotis arter intima media kalınlığı, sistolik ve diyastolik kan basıncı ölçümleri yapılarak iki grubun değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında vücut kitle indeksi, kan trigliserid ve HDL-C değerleri, karotis arter intima media kalınlığı ölçümleri arasında fark saptanmazken; kan glikoz değerleri, sistolik ve diyastolik kan basıncı ölçümleri arasında istatisitiksel olarak anlamlı fark tesbit edildi. Sonuç: Sağ kalan akut lenfoblastik lösemi tedavisi görmüş çocuk ve adölesan hastalarda sağlıklı çocuklarla karşılaştırıldığında, kan glikoz değerlerinin ve sistolik ve diyastolik kan basıncı persantillerinin anlamlı yüksek olduğu görüldü. Akut lenfoblastik lösemi tedavisi görerek iyileşen hastalar metabolik sendrom kriterleri açısından izlenmeli, ileri yaşlarda gelişebilecek kardiyovasküler hastalıklara karşı erken teşhis ve tedavi uygulanmalıdır. tr_TR
dc.description.abstract Objective: The aim of this study was to evaluate metabolic syndrome criteria and carotid artery intima media thickness in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia by comparing with healthy children and adolescents. Patients and Methods: 32 survivors who were diagnosed and treated for acute lymphoblastic leukemia at Selcuk University Meram Medical Faculty Department of Pediatric Haematology between years 1995 and 2007, and 15 children and adolescent having no physical complaint and systemic disease were enrolled in this study. The body mass index, blood gucose, trigliseride, HDL-C, carotid artery intima media thickness, systolic and diastolic blood pressures of patients and control group were recorded and compared. Results: Between the two groups, while there were no statistically significant differences for body mass index, blood trigliseride and HDL-C, carotid artery intima media thickness, there were statistically significant differences for blood glucose level and systolic and diastolic blood pressure values. Conclusion: Survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia have higher blood glucose levels and systolic and diastolic blood pressure percentiles when compared with healthy children and adolescents. Survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia must be followed-up for metabolic syndrome and early diagnosis and treatment must be given for potential cardiovascular disease tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Lösemi tr_TR
dc.subject Leukemia tr_TR
dc.subject Metabolik sendrom tr_TR
dc.subject Metabolic syndrome tr_TR
dc.title Sağ kalan akut lenfoblastik lösemili çocuk ve adölesanlarda metabolik sendrom kriterlerinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of metabolic syndrome in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account