Selcuk University Digital Archive Systems

Çocukluk çağı obezitesinde kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Atabek, Mehmet Emre
dc.contributor.author Akyüz, Esra
dc.date.accessioned 2018-02-21T13:33:39Z
dc.date.available 2018-02-21T13:33:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Akyüz, E. (2009). Çocukluk çağı obezitesinde kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9000
dc.description.abstract Obez çocuklarda sol ventrikül kitle indeksi (SVKİ) ile kardiyovasküler ve metabolik risk faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmak. Materyal ve Metod: Çalışmaya 208 obez (VKİ > 1.64 SDS), 50 sağlıklı çocuk alındı. Obez grup MS (+) ve (-) olarak ayrıldı. Obez grupta OGTT yapıldı. Kontrol grubunda açlık kan şekeri ve insülin düzeyleri bakıldı. İki grupta SVKİ, insülin sensitivite indeksleri hesaplandı. Antropometrik, metabolik ve ekokardiyografik parametreler bütün gruplarda karşılaştırıldı. Her grupta SVKİ ile diğer parametreler arasındaki ilişki araştırıldı. İlişki saptanan parametrelere regresyon analizi uygulandı. SVKİ'nin cut-off değerini bulmak için ROC eğrisi kullanıldı. Bulgular: Obez ve kontrol grubu arasında yaş bakımından fark yokken, boy, kilo, VKİ, VKİ SDS, kan basıncı, bel-kalça, bel-boy oranları, trigliserit, LDL, VLDL, Apo-B, açlık insülin düzeyleri, SVKİ, insülin sensitivite indeksleri arasında fark bulundu. MS (+) grupta yaş, boy, kilo, bel çevresi, VKİ, VKİ SDS, sistolik ve diastolik kan basıncı, trigliserit, HDL, VLDL, Apo-A, açlık insülin düzeyleri, insülin sensitivite indeksleri, SVKİ'i farklıydı. Obez grupta SVKİ ile kilo, VKİ, VKİ SDS, bel çevresi, Trigliserit, VLDL, açlık insülin düzeyi, sistolik ve diastolik kan basıncı, HOMA-IR, FGIR arasında pozitif korelasyon, SVKİ ile HDL, Apo-A, QUICK-1 arasında negatif korelasyon bulundu. Regresyon analizinde obez grupta SVKİ ile HOMA-IR ve kilo arasında pozitif korelasyon gözlendi. MS (+) grupta SVKİ ile boy, kilo, VKİ, VKİ SDS, açlık insülin düzeyi, HOMA-IR, FGIR arasında pozitif korelasyon, QUICK-1 arasında negatif korelasyon saptandı. regresyon analizinde SVKİ ile VKİ ve HOMA-IR arasında pozitif korelasyon saptandı. MS (-) grupta SVKİ ile boy, kilo, VKİ arasında pozitif korelasyon saptandı. Regresyon analizinde VKİ ile korelasyon bulundu. Obez ve kontrol gurubunda SVKİ'nin cut-off değerini bulmak için ROC eğrisi ile anlamlı sonuç bulunamadı. MS (+), MS (-) gruplarda SVKİ'nin cut-off değeri için ROC eğrisi ile anlamlı sonuç saptandı ve 33 bulundu. Sonuçlar: Çocuklarda MS tanımlamasında SVKİ'nin yeni bir kriter olarak kullanılabileceğini, SVKİ >33 olan obezlerde MS araştırılmasını önermekteyiz. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate relation between LVMI and cardiovasculer and metabolic risk factors in obese children. Methods: 208 obese (BMI > 1.64 SDS) and 50 healty children have studied. Obese group devided into MS (+) and MS (-) group. OGTT performed in obese group. In healthy group fasting glucose and insulin samples have measured. LVMI and insuline sensitivite indexes have calculated. Antropometric, metabolic and echocardiyografic parametres have compared in all goups. The relation between LVMI and other parameters have compared in all groups. Regresyon analyse has performed in corelated parameters. To find cut-off value of LVMI, ROC curve has used. Results: There were differences in obese and healthy groups in terms of height, weight, BMI, BMI SDS, blood pressure, waist-hip and waist-height ratio, plasma trigliserit, LDL, VLDL Apo-B and fasting insulin levels, LVMI and insulin sensitivite indexes but no differences by age. There were significant differences in MS (+) group in terms of age, height, weight, waist circumfarance, BMI, BMI SDS, blood pressure, trgliserit, HDL, VLDL, APO-A, fasting insulin sample and insulin sensitivite indexes. In obese group there were positive correlation between LVMI and BMI, BMI SDS, waist circumferance, trigliserit, VLDL, fasting insulin sample, blood pressure, HOMA-IR and FGIR. And there were negative corelation between LVMI and HDL, APO-A, QUICK. In regresion analyse there were positive corelations between LVMI and weight, HOMA-IR. In MS (+) group there were positive corelations between LVMI and height, weight, BMI, BMI SDS, fasting insulin sample, HOMA-IR, FGIR and negative corelation with QUICK-1. In regresyon analyse there were positive corelation between LVMI and HOMA-IR, BMI. In MS (-) group there were positive corelation between LVMI and height, weight and BMI. In regresion analyse there were positive corelation between LVMI and BMI. To find cut-off value in obese and healty group for LVMI used ROC curve. But can?t find significant result. In MS (+) and MS (-) group to find cut-off value used ROC curve and cut-off value was 33 for LVMI in MS (+) group. Conclusions: In obese children LVMI can be used as a new criteria. We suggest that children whose LVMI was higher than 33, MS must be searched. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Kardiyovasküler fizyolojik fenomen tr_TR
dc.subject Cardiovascular physiological phenomena tr_TR
dc.subject Kardiyovasküler hastalıklar tr_TR
dc.subject Cardiovascular diseases tr_TR
dc.subject Kardiyovasküler sistem tr_TR
dc.subject Cardiovascular system tr_TR
dc.subject Metabolik sendrom tr_TR
dc.subject Metabolic syndrome tr_TR
dc.subject Obezite tr_TR
dc.subject Obesity tr_TR
dc.subject Risk faktörleri tr_TR
dc.subject Risk factors tr_TR
dc.subject Çocuklar tr_TR
dc.subject Children tr_TR
dc.title Çocukluk çağı obezitesinde kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The evaluation of cardiovasculer risk factors in obese children tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account