Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu - embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.