Selcuk University Digital Archive Systems

ICSI-ET uygulanan PKOS'lu hastalarda luteal faz östrojen desteğinin gebelik ve implantasyon oranlarına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çolakoğlu, Mehmet
dc.contributor.author Çiftci, Gülnur
dc.date.accessioned 2018-02-21T12:03:20Z
dc.date.available 2018-02-21T12:03:20Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Çiftci, G. (2009). ICSI-ET uygulanan PKOS'lu hastalarda luteal faz östrojen desteğinin gebelik ve implantasyon oranlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8980
dc.description.abstract Anovulatuar infertilitenin en sık nedeni Polikistik over sendromu (PKOS)' dur. IVF siklusları için pituiter supresyon yapılan kontrollü ovarian hiperstimülasyonlarda hormonal destek uygulanmadıkça mid luteal fazda östrojen ve Progesteron düzeyleri düşmekte, bu da gebelik ve implantasyon oranlarının düşmesine neden olmaktadır. İmplantasyon oranını artıracak luteal faz desteğinin gerçek mekanizması açık değildir. AMAÇ: ICSI-ET uygulanan PKOS' lu hastalarda luteal faz östrojen desteğinin gebelik ve implantasyon oranlarına etkisini araştırmak. ÇALIŞMA: Prospektif klinik gözlemsel çalışma. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp fakültesi hastanesi Etik kurulunun 26.09.2008 gün ve 2008/268 sayılı kararı ile başlatılmıştır. YÖNTEM: ICSI-ET kararı verilen PKOS' lu infertil hastalar çalışmaya alındı. Tüm hastalara indüksiyon önceki siklusun 21. günü GnRH analoğu başlandı. Adetin 2. günü rFSH ve/veya hMG kullanılarak kontrollü ovarian hiperstimülasyon uygulandı. hCG günü bakılan E2 düzeyi 2000' in üstünde olan 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların tümüne OPU günü başlanmak üzere intramüsküler 50 mg/gün progesteron verildi. Hastaların 30' una OPU akşamı başlanmak ve transfer sonrası 12. güne kadar devam edilmek üzere 100 mcg/gün transdermal östradiol verilirken kontrol grubundaki 30 hastaya östrojen verilmedi. Tüm hastaların transfer sonrası 7. gün E2 ve Progesteron düzeylerine, 12. gün endojen ß-hCG düzeylerine bakıldı. 12. gün ß-hCG düzeyi (+) olan hastalar 1 hafta sonra transvajinal ultrasonografi ile değerlendirildi. DEĞERLENDİRİLEN PARAMETRELER: İndüksiyon süresi, kullanılan gonadotropin dozu, toplanan oosit sayısı, M2 oosit sayısı, transfer edilen embryo sayısı, transfer sonrası 7. gün E2 ve progesteron düzeyleri, gebelik (12. gün bakılan ß-hCG (+)'liği) ve implantasyon oranları (transfer edilen embriyo başına kavitede izlenen gestasyonel kese sayısı) değerlendirildi. BULGULAR: Transfer sonrası 7. gün bakılan Östradiol değerleri gruplar arasında benzer olarak bulundu (P>0.05). Yine gebelik ve implantasyon oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (P>0.05). SONUÇ: ICSI-ET uygulanan PKOS' lu hastalarda luteal faz estrojen desteği gebelik ve implantasyon oranlarını anlamlı olarak değiştirmemektedir. Daha geniş serilerde, iyi dizayn edilmiş, randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. tr_TR
dc.description.abstract Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common cause of anovulatory infertility. In cases of pituitary suppression for IVF cycles when hormonal supplementation is not given in controlled ovarian hyperstimulation; midluteal phase estrogen and progesterone level will fall. And this will lead to decreased pregnancy and implantation rates. The real mechanism of luteal phase supplementation in increasing implantation rate is not clear. Aim: To investigate the effect of luteal phase estrogen supplementation in PCOS patients that undergoe ICSI- ET. The Study: This is a prospective clinical observational study. The study was started after the decision of the ethical committee numbered 2008/268 dated 26.09.2008 of Meram Faculty of Medicine Selcuk University. METHOD: Infertile patients with PCOS who were decided to have ICSI-ET were included in the study. GnRH analogues were started for all the patients on the 21st day of the cycle preceding the induction. Controlled ovarian hyperstimulation was applied using rFSH and/or hMG started on the second day of menstruation. 60 patients that had E2 level of more than 2000 on the day of hCG were included in the study. All patients were given intramuscular progesterone 50 mg/day being started on the day of OPU. Transdermal estradiol 100mcg/day was given to 30 patients being started on the evening of the OPU and continued to the 12th day after transfer. The other 30 patients of the control group were not given estrogen. For all patients E2 and progesterone levels were measured on 7th day and endogenous hCG level was measured on 12th day after the transfer. Patients with (+) hCG level on the 12 th day were examined by transvaginal ultrasonography after 1 week. THE EVALUATED PARAMETERES: The duration of the induction, the dose of the used gonadotrophines, the number of collected oocytes, M2 oocyte number, the number of transferred embryos, the level of E2 and progesterone on the 7th day after the transfer, pregnancy (positive ß-hCG on 12th day) and implantation rate (the number of gestational sacs seen in the cavity/ number of transferred embryos) were evaluated. RESULTS: The estradiol level on the 7th day found to be similar between the two groups (P>0.05). Also no statistically significant difference was found in the pregnancy and implantation rate between the 2 groups (P>0.05). CONCLUSION: Luteal phase estrogen supplementation for PCOS patients that undergo ICSI-ET found to have no effect on pregnancy and implantation rate. More wide well designed multicentred randomized controlled studies are needed on that subject. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Gebelik tr_TR
dc.subject Pregnancy tr_TR
dc.subject GnRH tr_TR
dc.subject Gonadotropinler tr_TR
dc.subject Gonadotropins tr_TR
dc.subject Kısırlık tr_TR
dc.subject Infertility tr_TR
dc.subject Luteal faz tr_TR
dc.subject Luteal phase tr_TR
dc.subject Over tr_TR
dc.subject Ovary tr_TR
dc.subject Östrojenler tr_TR
dc.subject Estrogens tr_TR
dc.title ICSI-ET uygulanan PKOS'lu hastalarda luteal faz östrojen desteğinin gebelik ve implantasyon oranlarına etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of luteal phase estrogen suplementation on pregnancy and implantation rates in patients with ICSI-ET and PCOS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account