Selcuk University Digital Archive Systems

5-6 yaş grubu çocukların akran ilişkilerinin sosyal problem çözme becerisi açısından incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tepeli, Kezban
dc.contributor.author Özmen, Dilek
dc.date.accessioned 2014-12-04T13:57:06Z
dc.date.available 2014-12-04T13:57:06Z
dc.date.issued 2013-09-10
dc.identifier.citation Özmen, D. (2013). 5-6 yaş grubu çocukların akran ilişkilerinin sosyal problem çözme becerisi açısından incelenmesi.Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/875
dc.description.abstract Bu araştırmanın genel amacı 5-6 yaş grubu çocukların akran ilişkilerini sosyal problem çözme becerileri açısından incelemektir. İlişkisel tarama modelinde düzenlenen araştırmanın çalışma grubu; 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Konya il merkezine bağlı Selçuklu, Meram ve Karatay?daki okul öncesi eğitim kurumlarından tesadüfî olarak seçilen bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı anasınıflarında eğitim gören 5-6 yaş 450 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ?Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği? ve ?Wally Sosyal Problem Çözme Testi? kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği?nin Çekingenlik, Sosyal Kabul, Problem Çözme, Sosyal Davranış ve Saldırganlık alt ölçek puanlarının sosyal problem çözme beceri puanlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Gruplar arası farkın anlamlılığı Tukey Testi ile belirlenmiştir. Akran İlişkileri Değerlendirme Ölçeği?nin alt test ve toplam test puanları ile Wally Sosyal Problem Çözme Testi puanları arasındaki ilişki ise Pearson Korelasyon Katsayısı ile belirlenmiştir. Araştırma sonucunda çocukların akranlarıyla ilişkilerinde gösterdikleri çekingenlik, sosyal kabul, problem çözme, sosyal davranış ve saldırganlık davranışlarının sosyal problem çözme becerisine göre farklılaştığı belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The main purpose of this study is to investigate peer relations of 5-6 years old children in terms of social problem solving abilities. The study group of the investigation, which is issued with the relational screening model, includes randomly selected 450 5-6 years old children from the independent nursery schools and the nursery class of primary schools in Selcuklu, Meram and Karatay educational institution in Konya. The Peer Relations Rating Scale and Wally Social Problem Solving Test are used as data collection tool in this study. The SPSS 17.0 packaged software is used to analysis the data of this study. One-Way Analysis of Variance (ANOVA) is used to examine the differentiation of shyness, social acknowledgement, problem solving, social behaviour and aggression subgroups degrees of peer relations assessment scale in regard to social problem solving ability degrees. The relevance of differentiation between groups is examined with Tukey Test. Pearson Correlation Parameter is used to determine the relationship between Peer Relations Rating Scale?s subtest and total test degrees and Wally Social Problem Solving Test. It was concluded that the result of this study determined the shyness, social acknowledgement, problem solving, social behaviour and aggression behaviours in peer relations differentiate with their social problem solving abilities. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Çekingenlik tr_TR
dc.subject Sosyal Kabul tr_TR
dc.subject Saldırganlık tr_TR
dc.subject Shyness tr_TR
dc.subject Social acknowledgement tr_TR
dc.subject Problem solving tr_TR
dc.subject Social behaviour tr_TR
dc.subject Aggression tr_TR
dc.subject Akran ilişkileri tr_TR
dc.subject Okul öncesi eğitim tr_TR
dc.subject Sosyal problem çözme becerisi tr_TR
dc.subject Problem çözme tr_TR
dc.subject Sosyal davranış tr_TR
dc.subject Peer relationships tr_TR
dc.subject Social problem solving abilities tr_TR
dc.subject Preschool education tr_TR
dc.title 5-6 yaş grubu çocukların akran ilişkilerinin sosyal problem çözme becerisi açısından incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The analisis of peer relations of 5-6 years old chidren in terms of social problem solving abilities tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account