Selcuk University Digital Archive Systems

İntravenöz rejyonal anestezide Prilokain'e magnezyum eklenmesinin etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ökesli, Selmin
dc.contributor.author Salduş, Ebubekir
dc.date.accessioned 2018-02-13T10:52:47Z
dc.date.available 2018-02-13T10:52:47Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Salduş, E. (2009). İntravenöz rejyonal anestezide Prilokain'e magnezyum eklenmesinin etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8660
dc.description.abstract Üst ekstremite cerrahisi geçirecek hastalarda; uygulamanın kolay olması, etkisinin hızlı başlaması ve hızlı sonlanması ve etkin bir anestezi, perioperatif morbiditede azalma ve postoperatif hastanede kalma süresinde kısalma sağlaması nedeniyle RİVA sık olarak tercih edilen bir yöntemdir. RİVA'da farklı ilaç kombinasyonlarının kullanılmasıyla anestezi kalitesinin ve postoperatif analjezik etkinliğin artırılması ve sistemik yan etkilerin azaltılmasını amaçlayan birçok çalışma mevcuttur. Çalışmamızda RİVA tekniği ile el ve el bileği cerrahisi planlanan olgularda prilokain ve prilokain-magnezyum kombinasyonunun duyusal ve motor blok başlama ve geri dönüş sürelerini, analjezi ve anestezi kalitesini, intraoperatif ve postoperatif hemodinamik parametreleri, ağrı ve sedasyona etkilerini ve yan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Etik kurul izni ve olgu onamı alındıktan sonra çalışmaya dahil edilen 46 olgu rastgele 2 gruba ayrıldı; Grup I' e 3 mg/kg prilokain (Cıtanest® - AstraZeneca), Grup II' ye 3 mg/kg prilokain + %15'lik 10 ml magnezyum sülfat (BİOFARMA) 0.9 NaCl ile 35-45 ml'ye tamamlanarak verildi. Olgulara gece oral 10 mg diazepam, preoperatif i.v. 0,03 mg/kg midazolam verildi. Çalışma boyunca 0, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 70, 80, 90 ve 100. dakikalarda hemodinamik ölçümlerle eş zamanlı olarak, VAS, VPS ve RSS değerlendirildi. İntraoperatif VAS?4 olunca olgulara fentanil ilave edildi. Fentanil verilme zamanı ve verilen total fentanil dozu kaydedildi. Olgular turnike açılmasını takiben 60 dakika postoperatif derlenme odasında gözlendi. VAS?4 değerine ulaşınca 500 mg parasetamol verildi. Parasetamol verilme zamanı ve verilen total parasetamol dozu kaydedildi. Operasyon sonunda anesteziyolog ve cerrah operasyon şartları açısından sorgulandı. Hastalar tüm operasyon süresince ve postoperatif 24 saat boyunca istenmeyen yan etkiler açısından izlendi. Gruplar arasında demografik ve klinik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Sensöriyal ve motor blok başlama zamanı Grup II'de anlamlı derecede kısa iken, sensöriyal ve motor blok sonlanma zamanı Grup II'de anlamlı derecede uzun bulundu (p<0,05). Grup II'de KAH ve OAB değerleri Grup I'e göre intraoperatif 45. ve 60. dakikalarda anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,05). Her iki grupta da, OAB, KAH ve SpO2 değerlerinde hiçbir olguda tedavi gerektirecek bir düşüş olmadı. Grup II'de turnike ağrısı Grup I'den anlamlı derecede geç başladı ve kullanılan fentanil miktarı daha düşüktü (p<0,05). Postoperatif ilk analjezik ihtiyacına kadar geçen süre Grup II'de, Grup I'e oranla anlamlı derecede uzundu ve kullanılan parasetamol miktarı daha düşüktü (p<0,05) Grup II'de intraoperatif 45., 60. dakika turnike açıldıktan sonraki 5, 15, 30, 45, 60. dakika ve 2., 6., 24. saatlerde VAS skorları Grup I'e göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,05). Grupların VPS değerlerinde VAS değerleri ile benzer sonuçlar elde edildi. Yan etkiler değerlendirildiğinde, Grup II'de tüm olgularda magnezyuma bağlı, hafif ve kısa süreli enjeksiyon ağrısı oluştu. Grup I'de kullanılan lokal anesteziğe bağlı çok kısa süreli olmak üzere 3 hastada (%13,04) ağızda metalik tat ve 1 hastada (%4,34) kulak çınlaması tespit edildi. Cerrah ve anesteziyolog memnuniyetleri Grup II'de anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). Sonuç olarak, RİVA'da prilokain'e eklenen magnezyumun turnike ağrısını, peroperatif ve postoperatif analjezik ihtiyacını azalttığı; bu nedenle, uygun olgularda daha kaliteli anestezi ve analjezi sağlayarak avantaj oluşturduğu kanaatine vardık. tr_TR
dc.description.abstract Effects of magnesium added to prilocaine in intravenous regional anesthesia.In patients undergo upper extremity surgery IVRA is the most prefered anesthetic method, because it is easy to perform, decreased perioperative morbidity and postoperative hospital stay. There are several studies aimed to increase anaesthesia quality and postoperative analgesic efficiency and to decrease systemic adverse events with different drug combinations. In our study we aimed to compare sensory and motor block onset and recovery times, anesthesia and analgesia quality, intraoperative and postoperative hemodynamic parameters, effects on pain and sedation and side effects of IVRA with prilocaine and prilocaine + magnesium sulphate combination in patients undergoing hand and wrist surgery. After etic comitee and informed patient consent approval, 46 patients were randomly assigned into two groups. Diazepam 10 mg was given orally the night before operation and midazolam 0.03 mg/kg before IVRA performed. IVRA was achieved with 3 mg/kg prilocaine diluated with saline to a total of 35-45 ml in Grup I and 3 mg/kg prilocaine plus 10 ml of %15 magnesium sulphate diluated with saline to total of 35-45 ml in Grup II. Hemodynamic parameters, VAS, VPS and RSS were recorded at 0th, 5th, 10th, 15th, 20th, 30th, 45th, 60th, 70th, 80th, 90th ve 100th minuted of the study period. Time to first intraoperative fentanyl request and total fenatanyl dose were noted. After tourniquet removal patients were monitored in recovery room for 60 minutes. When VAS?4, paracetamol was admınıstrated. Time to first postoperative paracetamol request and total paracetamol dose were noted. At the end of the surgery anesthesiologist and surgeon were asked about operations conditions. Patients were followed up during operation and postoperative 24 hours with respect to advers events. There were not any difference between groups with respect to demographic and clinical features (p>0.05). Sensory and motor block onset times were significantly shorter and recovery times were significantly longer in Group II (p<0,05). HR and MAP were significantly low in Group II at intraoperative 45th and 60th minutes (p<0,05). No patient required treatment due to MAP, HR and SpO2 decrease in both groups. Tourniquet pain was began significantly later and administirated fentanyl amount was smaller in Group II than Group I (p<0,05). Time to first analgesic request is significantly longer and admınıstrated paracetamol amount was smaller in Group II (p<0,05). In Group II, VAS values were significantly lower than Group I at intraoperative 45th and 60th minutes and postoperative 5., 15., 30., 45., 60th minutes and 2th, 6th and 24 hours (p<0,05). VPS values were smiliar to VAS values. When adverse events were evaluated, all patients experienced a mild and short-lived injection pain due to magnesium in Group II. In Group I, 3 patients experienced short-lived metalic taste and one patient experienced short-lived tinnitus owing to local anesthesic. Anesthesiologist?s and surgeon?s satisfaction are significantly higher in Group II (p<0,05). As a result, we concluded that magnesium sulphate as an adjuvant to prilocaine decreased tourniquet pain, perioperative and postoperative analgesic requirement in İVRA; thus it provides beter anesthesia and analgesia quality in appropriate patients. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Analjezi tr_TR
dc.subject Analgesia tr_TR
dc.subject Anestezi tr_TR
dc.subject Anesthesia tr_TR
dc.subject Magnezyum tr_TR
dc.subject Magnesium tr_TR
dc.subject Prilokain tr_TR
dc.subject Prilocaine tr_TR
dc.title İntravenöz rejyonal anestezide Prilokain'e magnezyum eklenmesinin etkileri tr_TR
dc.title.alternative Effects of magnesium added to prilocaine in intravenous regional anesthesia tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account