Selcuk University Digital Archive Systems

Tavşanlarda duman inhalasyonu ile oluşturulan deneysel akut akciğer hasarında dimethylthiourea tedavisinin etkinliği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kafalı, M. Ertuğrul
dc.contributor.author Kara, Hasan
dc.date.accessioned 2018-02-13T10:51:35Z
dc.date.available 2018-02-13T10:51:35Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Kara, H. (2009). Tavşanlarda duman inhalasyonu ile oluşturulan deneysel akut akciğer hasarında dimethylthiourea tedavisinin etkinliği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8656
dc.description.abstract Deneysel duman inhalasyonuna bağlı gelişen ALI/ARDS modelinde antioksidan ajan olan dimethylthiourea (DMTU) tedavisinin akciğer doku hasarı olan etkisini incelemektir. Materyal ve metod: Çalışmada yeni Zelanda tipi 24 dişi deney tavşanı kullanıldı.Kontrol grubu için 8 tavşan,Sham grubunda 8 tavşan ve DMTU grubu içinde 8 adet olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Kontrol grubu haricindeki tavşanlarda balon-duman-entübasyon yöntemi kullanılarak ALI oluşturuldu. Kontrol grubu, sham grubu ve DMTU(600mg/kg) grubu şeklinde gruplar oluşturulup ilaçları duman inhalasyonundan hemen sonra verildi.Deneyin 0. 3., 96. saatlerinde arter kan gazları,plazma NO değerleri,hemogram ve biyokimyasal tetkikler için kan örnekleri alındı. Deneyin sonunda histopatolojik incelemeler ve akciğer kuru-yaş ağırlıklarını belirlemek için akciğerden doku örnekleri alındı. Bulgular: DMTU grubunun arteriyel kan PO2, SO2 ve arteriyel kan pH değerleri kontrol ve sham grubuna göre anlamlı olarak artmış (p<0.05) bulundu. Akciğer histopatolojik incelemesinde atelektazi, ödem, nötrofil yaygınlığı, nötrofil yığılımı,alveolar nötrofil ve mukus değerleri açısından sham grubu ve DMTU grubu değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (P<0.05). Kontrol, sham ve DMTU grupları arasında kan NO düzeyi,kardiak troponin, İL-6 ve akciğer yaş-kuru ağırlıkları değerleri açısından istatiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (P>0,05). Sonuç: ALİ/ARDS akciğer veya akciğer dışı nedenlere bağlı olarak gelişen kritik hastalarda yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden ve sık görülen bir sendromdur. Daha iyi yoğun bakım şartları ,yeni tedavi olanakları ve ventilatör stratejiler ile ALİ/ARDS'de mortalite hızı azalmaktadır. Çalışmamızda antioksidan ajan olan DMTU'nun deneysel olarak oluşturulan akut akciğer hasarında pO2, SO2 ve arteriyel kan pH dışında kan üre, kreatinin, ALT, AST, LDH gibi böbrek ve karaciğer fonksiyonları testleri ile akciğer histopatolojisine üzerinede olumlu katkısı olmuştur. DMTU tedavisi kan NO düzeyi,kardiak troponin, İL-6 ve akciğer yaş-kuru ağırlıkları değerleri üzerine olumlu bir etkisi olmamıştır. Tedavide dimethylthiourea(DMTU) kullanılması ancak yeni yapılacak uzun süreli çalışmalarla mümkün olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Our aim is to determine the effect of an antioxidant agent dimethylthiourea (DMTU) acute lung damage in experimental ballon-smoke-entubation model to see the effect on organ function failure ,lung tissue damage prevention Material and Methods: 24 female New Zeeland type rabbits were used. Rabbits were separated in three groups: 8 rabbits for the control group and 8 rabbits each for Sham and DMTU groups. ALI was performed by ballon-smoke-entubation method to all groups, except the control group. In separated control, Sham and DMTU (600mg/kg) groups, drugs were given right after the smoke inhalation. In the 0., 3.,96. hours blood samples for oxygenation levels and blood samples for plasma NO were taken. After the experiment, lung tissue samples were taken for histopathologic investigations and to evaluate dry-wet lung weight. Findings: In DMTU group, arterial PO2, SO2 and pH values were increased meaningfully, compared to control and Sham groups (p<0.05) In histopathologic examinations, atelectasia, eudema, neutrophil expanse, alveolar neutrophil and mucus levels were statistically different between Sham and DMTU groups (p<0.05). Between control, Sham and DMTU groups, blood NO levels, cardiac troponin levels,IL-6 levels and dry-wet lung weights did not differ statistically (p>0.05). Results: ALI/ARDS are a common syndrome in critical patients, caused by lung pathologies or other systemic pathologies, with high rate of morbidity and mortality. With better ICU care, advanced treatment methods and smart ventilator strategies, mortality rates are decreasing. In our study, on an experimental lung injury model, an anti-oxidant agent ; DMTU, had positive effects on pO2, SO2, arterial blood oxygenation, liver function tests like ALT, AST, LDH and kidney function tests like blood-urea and creatinin levels along with lung histopathology. The DMTU treatment didn?t have any positive effect on blood NO, cardiac troponin, IL-6 and dry-wet lung weight. Before using DMTU as an effective agent in treatment, several and long term studies must be performed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Akciğer tr_TR
dc.subject Lung tr_TR
dc.subject Antioksidanlar tr_TR
dc.subject Antioxidants tr_TR
dc.subject Solunum tr_TR
dc.subject Respiration tr_TR
dc.subject Tavşanlar tr_TR
dc.subject Rabbits tr_TR
dc.title Tavşanlarda duman inhalasyonu ile oluşturulan deneysel akut akciğer hasarında dimethylthiourea tedavisinin etkinliği tr_TR
dc.title.alternative The effectiveness of dimethylthiourea treatment in experimental acute lung injury caused by smoke inhalation in rabbits tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account