Selcuk University Digital Archive Systems

Çocukluk çağı akut lösemi vakalarının retrospektif olarak değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çalışkan, Ümran
dc.contributor.author Yümlü, Kadir
dc.date.accessioned 2018-02-12T09:48:06Z
dc.date.available 2018-02-12T09:48:06Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Yümlü, K. (2009). Çocukluk çağı akut lösemi vakalarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8609
dc.description.abstract Merkezimizde akut lösemi tanısı almış hastaların epidemik, klinik, laboratuar ve prognostik özellikleri ile tedavi sonuçlarımız değerlendirilmiştir. Hastalar ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Hematoloji bölümünde 1991-2009 yılları arasında tanı alan 231 akut lösemi vakası retrospektif olarak incelendi.Bu hastalardan dosya bilgileri yeterli olan 186 vaka çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru yakınmaları, tanı sırasındaki fizik muayene bulguları, tanı anındaki kan değerleri, kemik iliği değerlendirme sonuçları ile bunların neticesinde belirlenen risk faktörlerinin prognostik özellikleri ve verilen kemoterapi protokollerinin sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Merkezimizde tanı alan akut lösemi vakalarının % 80,6'sı akut lenfoblastik lösemi, %19,4'ü akut miyeloid lösemi idi. Vakaların yaş ortalaması 7 yıldı.Erkek/ kız oranı 1,33'tü.Ortalama hemoglobin 7,57gr/dl, ortalama lökosit sayısı 39262/mm³ ve ortalama trombosit sayısı 66330/mm³ olarak bulundu. En sık başvuru yakınması ateş iken en sık fizik muayene bulgusu lenfadenopati idi. En sık görülen morfoloji ALL'de L1 iken AML'de M2 idi. İmmünfenotipik olarak prepre B en sık görülen immünfenotipik özellikti. ALL'de en sık kromozomal anomali t(9;22) iken AML'de İnv (16) ve t(8;21) anomalileri idi. ALL'de 8 yıllık sağ kalım oranı %72 iken AML'de %35,2 idi. ALL için univaryant analizde yaş, kemik iliği morfolojisi, serum ürik asit düzeyleri, risk grupları, sitogenetik özellikler ve 15. gün kemik iliği değerlendirmesi prognostik olarak bulunurken, AML için hepatomegali ve olumlu sitogenetik anomali varlığı yaşam oranlarına üzerine etkili bulundu. Sonuç: Akut lösemiler çocukluk çağı kanserlerinin en sık görülen grubu olup, tanısı fizik muayene ve kemik iliği incelemesi ile konulur.Yapılan diğer incelemeler hastalığın prognozunu ve tedavi rejimini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Risk yönelimli kemoterapi protokolleri ile bir yandan yan etkiler azaltılırken diğer yandan yaşam oranları artırılmaktadır. Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda 5 yıllık sağ kalım oranları ALL için %80-90 düzeylerine çekilirken AML içinse %60 düzeylerine ulaşmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The characteristic of epidemical, clinical, laboratory and treatment outcome of children with acute leukemia in our department of hematology-oncology are reported. Patient and Methods: We conducted a retrospective analyses of 186 children diagnosed as acute leukemia. Variables analyzed included age, sex, diagnosis time of examination finding, blood account of diagnosis time, examination of marrow, prognostic feature and treatment outcome. Result: During the period 1991 to 2009,186 children with acute leukemias were diagnosed in our center. ALL accounted for 80,6 % of cases of all acute leukemias. The mean age was 7 years and male/female ratio was 1,33. The most common of complaint was fever and the most of common examination finding was lenfadenopaty. The mean of hemoglobin level was 7,55 gr/dl and the mean initial white blood count was 39262/mm3.The most of common morphological features was L 1 morphology, immunphenotypic features was pre preB for ALL. The most of common cytogenetic abnormality for ALL was t(9;22), inv(16) and t(8;21) for AML. Survival ratio for ALL and AML accounted 72%, 35,2%.İn univariant analyses for ALL age, morphological features, cytogenetic abnormality, blood uric acid levels, response to chemotherapy of bone marrow in 15 th day and risk groups were found to be releated with treatment outcome. In univariant analyzes for AML, except for hepatomegaly, others parameters weren?t found to be releated with treatment outcome. Discussion: In children with acute leukemia, survival rate were significantly improved last years by managements of risk chemotherapy protocols. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Çocuk tr_TR
dc.subject Lösemi tr_TR
dc.subject Retrospektif tr_TR
dc.subject Children tr_TR
dc.subject Leukemia tr_TR
dc.subject Retrospective tr_TR
dc.title Çocukluk çağı akut lösemi vakalarının retrospektif olarak değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Retrospective analysis of children with acute leukemia:respect to clinical, epidemiological and laboratory characteristic tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account