Selcuk University Digital Archive Systems

Epileptik erişkinlerde antiepileptik tedavinin kalp hızı değişkenliği üzerine olan etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doğan, Ebru Apaydın
dc.contributor.author Yıldız, Gülce Ünal
dc.date.accessioned 2018-02-12T09:47:56Z
dc.date.available 2018-02-12T09:47:56Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Yıldız, G. Ü. (2010). Epileptik erişkinlerde antiepileptik tedavinin kalp hızı değişkenliği üzerine olan etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8606
dc.description.abstract Epileptik hastalardaki mortalite oranı, benzer yaş grubundaki bireylerle kıyaslandığında 2-3 kat daha yüksektir ve ölümler en fazla `genç erişkin' yaş grubunda görülür. Her ne kadar kalp hız değişkenliğindeki (KHD) azalmanın istenmeyen kardiyak olaylarla ilişkisi iyi bilinse de, bu süreçte rol alan mekanizmalara dair bilgiler sınırlıdır. Bu nedenle, 24-saatlik Holter kayıtları yardımıyla antiepileptik ilaçların (AEİ), KHD parametreleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladık Metot: Nöroloji bölümü epilepsi polikliniğinde düzenli olarak takip edilmekte olan epilepsi hastaları (n=37) ve bu hastalarla yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi (VKİ) açısından benzer özellikler taşıyan kontrol grubu (n=32) çalışmaya dahil edildi. KHD `zaman alan' ve `frekans alan' parametreleri açısından detaylı olarak incelendi. Sonuçlar: Hasta grubundaki KHD parametreleri, kontrol grubuna oranla belirgin olarak baskılanmıştı [N-N intervallerinin standart sapması (SDNN): 142±32 ms karşın 179±30 ms, p<0.001]. Alınan AEİ tadavileri (karbamazepin, okskarbazepin, levetirasetam veya valproat), epilepsi süresi, yaş, cinsiyet, VKİ, epilepsi tipi ve etiyolojinin etkilerini değerlendirmek için yapılan alt grup analizlerinde, KHD'yi baskılayan temel faktörlerin politerapi almak (ß= -0.394, p=0.011) ve uzun zamandır epileptik olmak (>10 yıl) (ß=-0.317, p=0.037) olduğu (SDNN: 127±27 ms karşın 157±31 ms, p=0.003), diğer faktörlerin ise hiçbir KHD parametresi üzerinde etkili olmadığı saptandı. Yorum: Politerapi ve uzun süredir epileptik olmak (>10 yıl), kullanılan AEİ tipi, yaş, cinsiyet, VKİ, epilepsi tipi ve nöbet etiyolojilerinden bağımsız olarak KHD'yi baskılar. Bu hastalarda yapılacak olan detaylı kardiyak incelemeler, istenmeyen kardiyak olayların meydana gelmesinde rol alan mekanizmaların ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract The mortality rate in epileptic patients is 2-3 times higher when compared to age-matched individuals and most of the deaths are encountered amongst the `young adult? patients. Albeit the role of the reduction in heart rate variability (HRV) on adverse cardiac events is well-known, data regarding the mechanisms taking role in this process are limited. Therefore, we aimed to evaluate the effects of antiepileptic drugs (AEDs) with regard to HRV parameters using 24-hour Holter recordings. Method: Epileptic patients (n=37) those were regularly being followed at the epilepsy outpatient clinic in neurology department and a control group (n=32) matched for age, gender and body mass index (BMI) were included in the study. HRV parameters were evaluated in detail based on 24-hour Holter recordings by means of time and frequency domain analysis. Results: In patients? group, HRV was significantly suppressed when compared to the control group [Standard devation of N-N intervals (SDNN): 142±32 ms to 179±30 ms, p<0.001]. Subgroup analyses for evaluating the effects of receiving either AEDs (carbamazepine, oxcarbazepine, levetiracetam or valproate), any polytherapy regimen, duration of epilepsy, age, gender, BMI, epilepsy types and etiologies showed that receiving any polytherapy regimen (ß=-0.394, p=0.011) and a long duration of epilepsy (>10 years) (ß=-0.317, p=0.037) were the main determinants of HRV suppression (SDNN: 127±27 ms to 157±31 ms, p=0.003) and that none of the other factors had an impact on any of the HRV parameters. Conclusion: Polytherapy and a long duration of epilepsy (>10 years) are associated with suppressed HRV independent from AED types, age, gender, BMI, type of epilepsy and etiology of seizures. Detailed cardiac investigations might help to uncover the mechanisms involved in the generation of adverse cardiac events in this patient population. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Antikonvülsanlar tr_TR
dc.subject Anticonvulsants tr_TR
dc.subject Epilepsi tr_TR
dc.subject Epilepsy tr_TR
dc.subject Kalp hızı tr_TR
dc.subject Heart rate tr_TR
dc.subject Yetişkinler tr_TR
dc.subject Adults tr_TR
dc.title Epileptik erişkinlerde antiepileptik tedavinin kalp hızı değişkenliği üzerine olan etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effect of antiepileptic drugs on heart rate variability in adult epileptic patients tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account