Selcuk University Digital Archive Systems

Tip II diabetik hastalarda diabetik retinopati ile ilişkili endotelyal nitrik oksit sentaz gen polimorfizmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zengin, Nazmi
dc.contributor.author İnan, Sibel
dc.date.accessioned 2018-02-07T07:01:29Z
dc.date.available 2018-02-07T07:01:29Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation İnan, S. (2007). Tip II diabetik hastalarda diabetik retinopati ile ilişkili endotelyal nitrik oksit sentaz gen polimorfizmi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8489
dc.description.abstract Amaç: Diabetik retinopatinin gelişiminde genetik bir risk faktörü olarak G894T gen polimorfizminin retinopati şiddeti ve makula ödemi varlığı ile ilişkisinin araştırılmasını amaçladık. Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Meram Tıp fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğine başvuran tip II diabetes mellituslu 107 hasta çalışmaya alındı. Koroner arter hastalığı veya sistemik hipertansiyonu olan hastalar çalışma kapsamına alınmadı. Bu hastalar retinopatisi olmayan (n=36), nonproliferatif diabetik retinopati (n=41) ve proliferatif diabetik retinopati(n=30) olmak üzere 3 ayrı gruba bölündü. Diabet ve başka sistemik bir hastalığı olmayan 45 hasta kontrol grubu olarak oluşturuldu. Tüm hastaların kanları tüplerde toplandıktan ve biyokimyasal analiz için çalışıldıktan sonra her hastadan bir tüp örnek saklandı ve tüm hastalarda topluca polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi G894T polimorfizmi araştırıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalması 55.8± 9.4 yıl iken kontrol grubunda 55.0± 9.7 yıl idi. Diabetik retinopatisi olmayan hastaların %61`nde GG, %39`nda GT genotipi; nonproliferatif diabetik retinopatilerin %37'sinde GG, %46'sında GT ve %17'sinde TT; proliferatif diabetik retinopatilerin %58'inde GG, %33'ünde GT ve %9'unda TT genoptipi saptandı. Diabetik retinopati şiddeti ile G894T gen polimorfizminin herhangi bir tipi ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Makula ödemi olan retinopatili hastalarda GG genotipi %62.1, GT %31 ve TT %6.9 oranında saptanırken makula ödemi olmayan retinopatili hastalarda GG %28.6, GT %54.8 ve TT %16.6 oranında saptandı. Diabetik retinopatili hastalarda makula ödemi ile GG genotipi arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p=0.017, x2). HbA1c'nin 8'in üstünde olduğu uzun süreli kan şekerinin regüle edilemediği hastalarda G894T gen polimorfizminin GG genotipi ile ilişkili olduğu gözlendi. Sonuç: G894T gen polimorfizmi diabetik retinopati şiddeti ile ilişkili bulunmazken, makula ödeminde ve regüle edilemeyen hiperglisemi üzerinde etkisinin olabileceği düşünüldü. tr_TR
dc.description.abstract Purpose: The association of G894T gen polimorphism with the severity of retinopathy and macular edema was investigated as a genetic risk factor in the development of diabetic retinopathy. Material and Methods: One hundred seven patients with type 2 diabetes mellitus who applied for Ophthalmological examination in Ophthalmology department at Selcuk University School of Medicine were included in the study. Patients with coronary artery disease or systemic hypertension were not included in the study. The patients were divided into three groups according to their severity of retinopathy as non-retinopathy group, nonproliferative retinopathy group and proliferative group. Forty five patients without Diabetes mellitus or any other systemic disease served as a control group. Blood samples were collected from all patients and anayzed for biochemical parameters. One sample from each patient and control were stored for genetic analysis, then the G894T gen polimorphism of eNOS was analyzed by polimerase chain rection. Results: Mean age was 55.8± 9.4 years in the study group and 51.8± 9.7 years in the control group. GG and GT genotype was found as 61% and 39% respectively in nonretinopathy group. GG, GT and TT genotype was found as 37%, 46% and 17% respectively in nonproliferative diabetic retinopathy. GG, GT and TT genotype was found as 58%, 33% and 9% respectively in proliferative diabetic retinopathy. The severity of retinopathy was not associated with any type of G894T eNOS gene polymorphism. GG, GT and TT genotypes was found as 62.1%, 31% and 6.9% respectively in patients with retinopathy who have not macular edema. GG, GT and TT genotypes was found as 28.6%, 54.8% and 16.6 % respectively in patients with retinopathy who have macular edema. Macular edema was associated with GG genotype (p=0.017, x2). GG genotype of G894T gene polymorphism was also associated with hyperglisemia in patients in which long-term blood sugar could not regulated with HbA1c > 8. Conclusion: Although G894T gene polymorphism was not associated with the severity of diabetic retinopathy although it may have effects on diabetic macular edema and nonregulated hyperglisemia. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Tip II diabet tr_TR
dc.subject Diabetik hastalar tr_TR
dc.subject Diabetik retinopati tr_TR
dc.subject Gen polimorfizmi tr_TR
dc.subject Type II diabetes tr_TR
dc.subject Diabetic patients tr_TR
dc.subject Diabetic retinopathy tr_TR
dc.subject Gene polymorphism tr_TR
dc.title Tip II diabetik hastalarda diabetik retinopati ile ilişkili endotelyal nitrik oksit sentaz gen polimorfizmi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account