Selcuk University Digital Archive Systems

Kronik karaciğer hastalıklarında tümör belirleyicileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Demir, Ali
dc.contributor.author Ergün, Cihangir
dc.date.accessioned 2018-02-02T11:34:21Z
dc.date.available 2018-02-02T11:34:21Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Ergün, C. (2006). Kronik karaciğer hastalıklarında tümör belirleyicileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8462
dc.description.abstract Çalışmamızda 95 kronik aktif hepatitli hasta ( ortalama ya 39±11 yıl), 64 sirozlu hasta ( ortalama ya 47±13 yıl) ve kontrol grubu olarak 20 sağlıklı olgu ( ortalama ya 33±16 yıl ) çalı maya alındı. Kronik aktif hepatit tanısı klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgularla konuldu. Karaciğer sirozu tanısı karaciğerine biyopsisi veya biyopsi yapılamayan olgularda klinik ve faboratuvar bulgularıyla konuldu. Tümör Belirteçleri Breckman Coulter Acces mmuno Assey System DXI.800 hormon tetkik cihazı ile yapılmı tır. Serum CEA seviyeleri sirotik hastalarda kontrol olgularına göre daha yüksek bulundu (p<0.01). AFP seviyeleri sirozlu hastalarda kronik aktif hepatitli hastalar ve kontrol olgularına göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.01).KC Ca tanılı hasta yoktu. CA 19-9 düzeyleri sirotik olgularda kronik aktif hepatitli ve kontrol olgularına göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.01). CA 125 düzeyleri sirotik olgularda kronik aktif hepatitli ve kontrol olgularına göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.01). PSA seviyeleri ile gruplar arasında anlamlı bir ili ki saptanmadı (p>0.05). Kronik aktif hepatitli ve karaciğer sirozlu hastalarda etyoloji ile serum tümör belirleyicilerinin konsantrasyonu normalden yüksek olan olguların da ılımı arasında anlamlı bir ili ki saptanmadı (p>0.05). Sirotik hastalarda Child evrelemesiyle tümör belirleyicilerinin seviyeleri arasındaki ili ki incelendi inde CA 19-9 seviyeleri Child C'de (p<0.05), CA 125 seviyeleri Child B ve C'de anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.01). Asitli sirotik olgularda CA 125 seviyeleri asitsiz sirotik olgulardan anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.01). Kronik aktif hepatitli olgularda AFP ile üre arasında negatif (p<0.05), CA 19-9 ile total blüribin (p<0.05) ve CA 125 ile ALT (p<0.05), üre (p<0.05), kreatinin (p<0.05) arasında pozitif anlamlı bir ili ki saptandı. CA 125 ile albümin arasında ise negatif bir ili ki bulundu (p<0.01). Sirozlu olgularda AFP ile üre arasında negatif (p<0.05), CA 19-9 ile total bilüribin (p<0.05) ve CA 125 ile ALT (p<0.05), üre (p<0.05), kreatinin (p<0.01) arasında pozitif anlamlı bir ili ki bulundu. CA125 ile albümin arasında ise negatif bir ili ki bulundu (p<0.05). Sonuç olarak; kronik karaciğer hastalıklarında tümör belirleyiciler normalden yüksek bulunabilir.Özellikle Kronik karaciğer hastalarında AFP %14,6 sında, CA125;%15.1 inde,CEA;%7,1 inde,CA 19.9 %11'inde normalden yüksek bulundu. Karaciğer Siroz gelişen hastalarda AFP %29'unda,CA 125 %71'inde,CEA;%13'ünde, CA 19.9;%31'inde normalden yüksek bulundu. Child Pugh evrelemesine göre CA 19.9 seviyeleri Child C de anlamlı olarak yüksek (p<0,05),CA 125 seviyeleri Child B ve C evresinde anlamlı olarak yüksek bulduk. Kronik karaciğer hastalığı ve karaciğer sirozu gelişen hastaların tümör belirleyicileri normalden yükseklik oranlarına göre belirleyicilerdeki yüksekli in takibi ile Hepataocellüler Ca gelişme oranlarının takip edilebileceği sonucuna varılabilir. Hangi kronik karaciğer hastalığında hangi belirteçler yüksek ve hangilerinde malignite gelişiyor uzun süre takip edilebilir.Buna göre malignite ihtimali yüksek olanların takibi daha sık aralıklarla yapılabilir. Erken tanı ve tedaviye imkan ve fırsat oluşturulabilir. tr_TR
dc.description.abstract It?s known that, there can be an amount of increase of tumor diagnostics in the patients who have chronic liver disease. n this, we researched the below in this study: 1-Which tumor diagnostic rises at what rate in chronic liver disease? Which ones aren?t affected? 2- Is there any relationship between the degree of chronic liver disease and tumor diagnostic? If there is a relationship, which diagnostics were affected? 3- At which levels are the tumor diagnostics affected at the diagnosis and following of cancers and in the patients who have of chronic liver disease? In our study , there were 64 patients who had cirrhosis of liver, 95 patients who had chronic active hepatitis who had been referred to the Selcuk University Meram Medical Faculty the branc of internal Medicine Gastroenterology between the dates of March 18th 2005 and July 2nd 2006. Also, 20 healthy people were taken to the study as a control group. Patients who had been diagnosed as cirrhosis of liver %34 were male and %30 were female. Their avarage age were 47+- 13(19-72 years old).Out of Patients who had chronic active hepatits %51 were male and %9 were female. Their avarege age were 34+-16 (22-64 years old). Results: Tumor diagnostics in the chronic liver disease can be found higher than normal levels. Those were found hıgher than normal levels especially in patients who have chronic liver disease.AFP was %14,6, Ca125 was %15,1, CAE was %7,1, CA19.9 was %10. Also in patients who have the cirrhosis of liver, following values were found higher than normal levels; AFP was found in %29, CA125 was %71, CEA was %13, CA 19.9 was %28. According to Child Pugh staging, Ca 19.9 levels were found as meaningful and high at Child C stage (pâ ¹0,005), CA125 levels were found as meaningfuland high at high at the stage of Child B and C. The conclusion can be summarised as; Hepatocelluler CA rates can be followed by followingthe height in diagnostics according to the rates from normal to high level of tumor diagnostics of the patients who have the chronic liver disease and cirrhosis of liver. The probability of the development of early Malignite in which high values can be followed in long-lived way. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Kronik karaciğer hastalıkları tr_TR
dc.subject Chronic liver disease tr_TR
dc.subject Tümör belirleyicileri tr_TR
dc.subject Liver cirrhosis tr_TR
dc.title Kronik karaciğer hastalıklarında tümör belirleyicileri tr_TR
dc.title.alternative Tm markers are searched in patients whichare chronic hepatits (b,c) chronic liver disease and liver cirrhosis (child a,b,c) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account