Selcuk University Digital Archive Systems

Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle HD ve PD tedavisi gören hastalarda Fetuin-A düzeyi ile vasküler ve valvüler kalsifikasyon ilişkisinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Türk, Süleyman
dc.contributor.author İnal, Ali
dc.date.accessioned 2018-02-02T10:12:38Z
dc.date.available 2018-02-02T10:12:38Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation İnal, A. (2006). Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle HD ve PD tedavisi gören hastalarda Fetuin-A düzeyi ile vasküler ve valvüler kalsifikasyon ilişkisinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8457
dc.description.abstract KVH bulgusu olmayan 39 HD ve 39 PD hastasında vasküler ve valvüler kalsifikasyon ile fetuin-A ili kisini ortaya koymayı amaçladık. Materyel ve Metod: Çalı maya klini imizde takip edilmekte olan SDBY tanısı almı klinik ve EKG'de aterosklerotik kalp hastalı ı bulgusu bulunmayan 39 HD ve 39 PD hastası dahil edildi. Hastalarda nutrisyonel parametreleri de erlendirmek için VK ve serum albümin düzeyine bakıldı. nflamasyonu de erlendirmek için serum CRP, ferritin ve fibrinojen düzeyleri incelendi. Aterosklerozu de erlendirmek için karotis arter intima media kalınlı ı (KIMK) ölçüldü ve kalp kapak kalsifikasyonuna bakıldı.. Ayrıca hastalarda kan örnekleriyle e zamanlı olarak alınan numunelerde serum fetuin-A ve homosistein düzeyine bakıldı. Bulgular: PD hastalarında fetuin-A düzeyi ve KIMK de eri yüksek iken homosistein düzeyi dü üktü. Fetuin-A düzeyi ile diyaliz yeterlili i (KT/V), total kolesterol, LDL ve albumin arasında pozitif korelasyon, fibrinojen, ferritin ve CRP arasında ise negatif korelasyon tesbit ettik. Fetuin-a düzeyi ile ya arasında da negatif korelasyon tesbit ettik DM'si olan hastalarda olmayanlara göre fetuin-A düzeyi daha dü üktü. MIA sendromunun komponent sayısı arttıkça fetuin-A düzeyinin azalmakta oldu unu tespit ettik. Sonuç olarak: PD hastalarının HD hastalarına göre TG, LDL, fibrinojen ve kalsiyum düzeylerinin daha yüksek olmasına kar ın KIMK'nın daha ince olmasının bu hastalardaki serum fetuin-A düzeyinin yüksekli i ve homosistein düzeyinin dü üklü ü ile açıklanabilece ini dü ünmekteyiz. Ancak bu konuda daha büyük serilere ve fizyopatolojisinin izahına yönelik daha geni kapsamlı çalı malara ihtiyaç vardır tr_TR
dc.description.abstract Study: We aimed to investigate the relationship between fetuin-A and vascular and valvular calcification in 39 HD and 30 PD patients without cardiovascular disease. Method: 30 HD and 30 PD patients without cardiovascular clinical and electrocardiografical atherosclerotic heart disease included in this study. We used BMI and albumin as nutritional markers. Also CRP, ferritin and fibrinogen were used as inflammation markers. To evaluate atherosclerosis we assessed carotid artery intima media thickness and valvular calcification in all patients. At the same time serum fetuin-A and homocysteine levels are also evaluated. Results: PD patients had have higher fetuin-A levels and carotid artery intima media thickness with lower homocysteine levels than HD patients. We determined positively correlation between fetuin-A levels with KT/V, total cholesterol, LDL, albumin, and we determined negatively correlation between fetuin-A level with fibrinogen, ferritin , CRP and age. In diabetic patients fetuin-A levels significant lower than non-diabetic patients. Conclusion: The PD patients had high trigliserid, LDL, total cholesterol , fibrinogen and calcium levels. However carotid artery intima media thickness were lower in PD group. We conclude that can be explained by the high fetuin-A and low homocysteine levels in PD group. Large studies and big series are necessary for understanding the pathophysiology of fetuin-A. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Kronik böbrek yetmezliği tr_TR
dc.subject Chronic renal failure tr_TR
dc.subject Valvüler kalsifikasyon tr_TR
dc.subject Vasküler kalsifikasyon tr_TR
dc.subject Valvular calcification tr_TR
dc.subject Vascular calcification tr_TR
dc.title Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle HD ve PD tedavisi gören hastalarda Fetuin-A düzeyi ile vasküler ve valvüler kalsifikasyon ilişkisinin araştırılması tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account