Selcuk University Digital Archive Systems

Hemodiyaliz hastalarında atorvastatin tedavisinin inflamatuar ve nütrisyonel parametrelere etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tonbul, H. Zeki
dc.contributor.author Küçükkartallar, Fatih
dc.date.accessioned 2018-02-02T09:00:12Z
dc.date.available 2018-02-02T09:00:12Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Küçükkartallar, F. (2006). Hemodiyaliz hastalarında atorvastatin tedavisinin inflamatuar ve nütrisyonel parametrelere etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8450
dc.description.abstract Amaç: SDBH hastalarındaki halen yüksek olan yıllık mortalitenin başlıca nedeni hızlanmış ateroskleroza bağlı kardiyovasküler nedenlerdir. Düzeltilebilir risk faktörlerinin belirlenerek etkili tedavisi ile, bu hastalarda kardiyovasküler hastalığa bağlı artmış olan morbidite ve mortalite azaltılabilir. Çalışmamızın amacı atorvastatin tedavisinin antihiperlipidemik etkilerinden başka pleotropik etkileri ile yeni tanımlanan kardiyovasküler risk faktörleri olan inflamasyon ve homosistein düzeylerine olan etkisi, hemoglobin, nütrisyonel gösterge olarak serum albumin düzeyi üzerine olan etkilerini araştırmak. Materyal ve Metot: Kliniğimizde takip edilen, SDBH nedeniyle uzun dönem hemodiyalize giren, 28'i kadın 8'i erkek toplam 36 hasta (yaş ortalaması 52,6±13,8 yıl) çalışmaya alındı. Çalışma başlangıcında ve 20 mg/gün atorvastatinin kullanıldığı 3 aylık tedavinin sonunda, hastaların hemoglobin, lökosit, CRP, ferritin, sedimentasyon, total kolesterol, trigliserit, HDL, LDL, albumin, homosistein düzeyleri çalışıldı. Bulgular: Hastalarda alınan sonuçlara göre atorvastatin tedavisi sonrasında; hemoglobin ve albumin düzeylerinde anlamlı artış sağlanırken, lökosit, CRP, ferritin, total kolesterol, LDL, sedimentasyon ve homosistein düzeylerinde istatistiki olarak anlamlı azalma görüldü. Trigliserit ve HDL'de görülen değişiklikler anlamlı sınırlarda değildi. Sonuç: Çalışmamızın sonunda gördük ki; SDBH nedeniyle uzun dönem hemodiyalize giren hastalarda, antihiperlipidemik bir ilaç olan atorvastatin kullanımı; lipit düzeylerinde olduğu gibi inflamatuar ve nütrisyonel parametrelere, homosistein düzeylerine de olumlu etki göstermektedir. Kardiyovasküler mortalite ve morbiditenin belirgin arttığı SDBH hastalarında, statinlerin konvansiyonel tedaviye ilave yeni bir tedavi yaklaşımı olabilirliği yönünde, daha geniş çaplı ve uzun takip süreli çalışamalara ihtiyaç vardır. tr_TR
dc.description.abstract Introduction: End stage renal disease patients have a high cardiovascular mortality rate because of the accelerated atherosclerosis. Determining and effective treatment of the risk factors may reduce the increased cardiovascular mortality and morbidity in these patients. The aim of our study is to investigate the atorvastatin effects on inflammation and nutritional status in hemodialysis patients. Methods: Total 36 (28 women-8 men) end stage renal disease patients who have been followed in our hemodialysis unit was performed in our study. Baseline and at the end of 3 months, after using 20 mg/day atorvastatin, we recorded hemoglobin, leukocyte, sedimentation, CRP, ferritin, total cholesterol, HDL, LDL, triglyceride, serum albumin, homocysteine levels of the patients. Results: After atorvastatin treatment hemoglobin and serum albumin levels increased. On the other hand leukocyte, CRP, sedimentation, ferritin, total cholesterol, LDL, and homocyteine levels decreased. Triglyceride and HDL levels changed with no statistical significance. Conclusion: These results suggest that as a hydroxymethylglutaryl coenzyme A reductase inhibitor agent, the atorvastatin, effects positively on inflammatory and nutritional parameters, homocysteine levels like on lipid levels. We need more studies to evaluate that atrovastatin will be a new therapeutic additional approach in the treatment of end stage renal disease patients. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Hemodiyaliz hastaları tr_TR
dc.subject Hemodialysis patients tr_TR
dc.subject Atorvastatin tedavisi tr_TR
dc.subject Atorvastatin treatment tr_TR
dc.subject İnflamatuar parametreler tr_TR
dc.subject Inflammatory parameters tr_TR
dc.subject Nütrisyonel parametreler tr_TR
dc.subject Nutritional parameters tr_TR
dc.title Hemodiyaliz hastalarında atorvastatin tedavisinin inflamatuar ve nütrisyonel parametrelere etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effects of atorvastatin on inflammatory and nutritional factors in hemodialysis patients tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account