Selcuk University Digital Archive Systems

Konya ili ve ilçelerinde hemodiyalize giren 400 hastanın hemodiyaliz kalite göstergeleri yönünden değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tonbul, H. Zeki
dc.contributor.author Toy, Hasan
dc.date.accessioned 2018-02-02T08:36:53Z
dc.date.available 2018-02-02T08:36:53Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Toy, H. (2006). Konya ili ve ilçelerinde hemodiyalize giren 400 hastanın hemodiyaliz kalite göstergeleri yönünden değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8446
dc.description.abstract Haziran, temmuz ve ağustos 2005 aylarında, Konya ili ve ilçelerindeki resmi ve özel 8 HD merkezindeki ulaşılabilen ve görüşmeyi kabul eden toplam 400 hasta çalışmaya alındı. Hastaların klinik, laboratuar ve demografik verileri toplandı ve değerlendirildi. Çalışmamıza katılan hastaların verileri TND, USRDS ve DOPPS çalışmasına katılan hastaların sonuçları ile karşılaştırıldı. Ayrıca HD'de kalite standartları ile ilgili kılavuzları (NKF-K/DOQI ve EBPG) karşılama oranlarına bakıldı. Buna göre; hastalarımızın yaş ortalaması daha küçüktü. Erkek/kadın oranları benzerlik gösteriyordu. Böbrek hastalığının nedenleri olarak diğer verilerde (TND ve USRDS) olduğu gibi ilk sırada diabetes mellitus, ikinci sırada hipertansif nefroskleroz ve üçüncü sırada glomerulonefritler bulunuyordu. Hastalarımız damara ulaşım yolu, haftalık HD seans sayısı ve diyaliz seansının süresi yönünden kılavuzların önerilerine uygun düzeydeydi. Diğer verilere göre A-V fistül oranımız daha yüksek idi (%96,8). Hastalarımız kılavuzların önerdiği şekilde nefroloji kliniğine zamanında refere edilmemişti. Nefroloji kliniğine erken refere edilme konusunda DOPPS çalışmasına katılan hastalara göre daha kötüydü. Kardiyak problem görülme oranı açısından hastalarımız diğer verilerdeki hastalarla benzerlik gösteriyordu. HD'e giren hastalarımızda hipertansiyon görülme sıklığı (%46) TND verilerine göre daha yüksek; ancak DOPPS çalışmasına katılan hastalara göre daha düşüktü. Hastalarımızın interdiyalitik kilo artışı ortalaması, DOPPS çalışmasındaki hastaların interdiyalitik kilo artışı ortalamasına göre daha azdı. Hastalarımızın anemi parametreleri açısından kılavuzları karşılama oranı DOPPS, TND ve USRDS verilerine göre daha kötüydü. Aynı şekilde DOPPS ve USRDS verilerine göre EPO kullanma oranımız (%66,8) daha düşüktü. Kılavuzları karşılama açısından hastalarımızın albümin düzeyleri (4.1±0.4 g/dl); TND, DOPPS ve USRDS verilerine göre daha iyi durumdaydı. Hastalarımızın serum iPTH düzeyleri (351.2±301.9 pg/ml) yönünden, NKF- K/DOQI'nin önerilerini karşılama oranı (%32,6), DOPPS ve TND verilerine göre daha yüksek bulundu. Aynı şekilde serum fosfor ve CaXP açısından NKF-K/DOQI'nin önerilerini karşılama oranı DOPPS çalışmasındaki hastalara kıyasla hastalarımızda daha yüksekti. Hastalarımızda D vitamini kullanım oranı (%38.8), TND verilerine kıyasla daha azdı. 53 Hastalarımızın CRP açısından EBPG'nin önerilerini karşılama oranı %69.5 idi. Hastalarımızın %30.5'inde CRP > 8 mg/L idi. Hastalarımızın %39.6'sı serum HCO3 açısından NKF-K/DOQI'nin önerilerini karşılıyordu. DOPPS çalışmasındaki hastaların HCO3 değerlerinin ortalaması ile hastalarımızın değerlerinin ortalaması birbirine yakın idi. Çalışmamızda çok az hastanın HCO3 değerlerine bakılmıştı. Asidoz takibinin yetersiz olduğu sonucuna varıldı. Transplantasyon bekleyen hasta oranımız (%23.8), USRDS verilerine göre daha düşüktü. Çalışmamızda olduğu gibi TND ve USRDS verilerinde de ölüm nedenlerinin başında kardiyovasküler problemler gelmekteydi. Hastalarımızda, TND ve USRDS verilerine göre ölüm nedeni olarak kardiyovasküler nedenler daha ön planda görülmekteydi. Buna karşın enfeksiyon nedeniyle ölen hasta oranımız TND ve USRDS verilerine göre daha azdı. Hastalarımızın %16'sında diyalize giriş serum K+ >6 mEq/l ve %84'ünde K+â ¤ 6 mEq/l'dir. Hastalarımızın serum K+ düzeylerinin ortalaması, DOPPS çalışmasına katılan ülkelerin ortalamasına göre daha iyiydi. Hepatit B'li (%4.3) ve hepatit C'li (%19) hasta oranımız TND verilerine göre daha az; ancak DOPPS çalışmasındaki hastaların oranlarına göre daha fazla idi. Diyaliz yeterliliği açısından hastalarımızın eKt/V (1.2±0.2) ve URR değerleri ile TND, DOPPS ve USRDS verileri karşılaştırıldığında hastalarımızın kılavuzları karşılama oranı (eKt/V'e göre %58.7) oldukça düşüktü. Hastalarımızda fistüllerdeki yetersizlik nedeniyle kan akım hızlarının yeterince artırılmamamış olması neden olarak düşünülebilir. Diyalizde kullanılan membranlar açısından, hastalarımızla TND ve DOPPS verileri karşılaştırıldığında EBPG'nin önerdiği sentetik high-flux membranlar hastalarımızda daha az kullanılmakta idi. Hastalarımızın %45.8'inde sentetik membranlar kullanılıyordu. KBY'li diyabetik hastalarda kullanılmaması gereken bazı oral antidiyabetik ilaçların kullanıldığı tespit edildi. KBY'li diyabetik hastalarda oral antidiyabetik kullanılacaksa uygun olan ilaç tercih edilmelidir. Çalışmamızda, diyabetik hastaların daha kilolu olduklarını ve bu hastalarda kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ve HT sıklığının daha fazla olduğunu tespit ettik. Diyabetik olmayan hastaların hemodiyaliz sürelerinin daha uzun olduğunu ve albümin düzeylerinin daha yüksek olduğunu tespit ettik. Sonuç olarak; diyaliz merkezlerinin kayıt sistemi güçlendirilmeli, standartları oluşturan kılavuzlara tüm merkezlerin uyması sağlanmalı ve diyaliz hastalarının yaşam süresini ve kalitesini arttırmak için kılavuzlardaki kalite göstergelerine ulaşma hedeflenmelidir. tr_TR
dc.description.abstract 8 hemodialysis centers could be found in Konya and its administritive district and 400 patients have been included to this study. The data of patients have been compared with the data of TND, USRDS and DOPPS study. However the rates of meeting guidelines about the quality standarts in hemodialysis were determined. According to this; DM was in the first sequence as a reason for renal failure like the other data. The rate of A-V fistula for our study was higher than the other data. Our patients haven’t been refered to the nephrology centers on time contrary to the recomendations of guidelines. Our patients had the similarity for the rate of having cardiac problems like other data and our patients had a lover approximate weight augmentation. Contrary to the other data, the rate of meeting guidelines for anemia parameters was worse. Our patients albumin levels were beter than the data of TND, USRDS and DOPPS study. The follow up for asidozis in our patients was inadequate. The K+ levels of our patients were better than the data of DOPPS study. Hemodialysis insufficienty in our patients was higher than the other data. The number of patients with hepatitis B and C was less than TND data and was more than DOPPS study. Our rate of using the synthetic-high flux membranes was less than the other data. Our rate of the patient waiting for transplantation was less than USRDS data. The first reason for death was the cardiovasculer disorders as like the other studies. All centers must consider the guidelines that compose the standarts. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Hemodiyaliz tr_TR
dc.subject Hemodialysis tr_TR
dc.subject Hemodiyaliz kalite göstergeleri tr_TR
dc.subject Hemodialysis quality indicators tr_TR
dc.title Konya ili ve ilçelerinde hemodiyalize giren 400 hastanın hemodiyaliz kalite göstergeleri yönünden değerlendirilmesi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account