Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Anterior lokalizasyonlu miyokard infarktüsünde sağ ventrikül fonksiyonlarının doppler strain eko ile değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.