Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Yüksel, Mücahit (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Bu tezde önce, Arap literatüründe önemli yer tutan künyelerin, tarihsel arka planı, ardından, toplum içinde kullanılan künye örnekleri ve son olarak ta bu künyelerin gramer açısından incelenmesi işlenmektedir. Dil, kültürlerin ...
 • Ağkuş, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın günümüz insanının problemlerine çözüm sunmak amacıyla çağdaş bir tefsir hazırlama düşüncesi, neticede 4 kişiden oluşan bir komisyon tarafından Kur'an Yolu adlı tefsirin telifine vesile olmuştur. ...
 • Ünal, Asuman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İslam'ın bâtınî yönünü temsil eden tasavvuf diğer ilim dallarına göre daha kapalı bir disiplindir. Tasavvuf, VI. VII.- XII. ve XIII. asırlarda tarîkatların kurulmasıyla birlikte açılım sağlamış ve daha sistemli bir hâle ...
 • Topuz, İsa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İslam Hukukunun bir bölümünü oluşturan muhâkeme hukuku, şâhitlik, ikrar, yemin, kasâme, nükûl vb. ispat vasıtalarını konu edinir. İspat vasıtalarının en önemlilerinden biri şâhitliktir. Şâhitlik müessesesi, herhangi bir ...
 • Karadoğan, Ebubekir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  `Kur'an ve Sünnet'te İman Açısından İnsanların Özellikleri'ni incelediğimiz bu çalışmamız bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın giriş bölümünde, yaptığımız çalışmanın amacı, yöntemi ve kaynakları hakkında ...
 • Çonkor, Burhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu araştırmanın temelini İsrailiyyat teşkil etmektedir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin açıklanması sırasında başvurulan; Yahudi, Hıristiyan ve diğer dinlere ait haberler anlamına gelen İsrailiyyat ya da İsraili rivayetler, ...
 • Keleş, Sümeyra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Hadisleri sonraki nesillere aktaran âlimler, Hz. Peygamber'in `Kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın.'1 sözünden hareketle, hadisleri naklederken büyük bir sorumluluk taşıdıklarının bilincinde ...
 • Ünal, Saliha (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Hemmâm b. Münebbih ile Vehb b. Münebbih, h.1. asır ile h.2. asrın başlarında yaşamış tabiînden iki kardeştir. Hemmâm b. Münebbih, sahabi Ebû Hureyre'nin öğrencisidir. Ondan dinlediği hadisleri Sahîfetü's-Sahîha isimli bir ...
 • Bilgiç, Saliha (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Dua; Kul ile sonsuz güç ve kudret sahibi Yüce Allah arasında kurulan manevi bir bağdır. Peygamberimizin ifadesi ile ibadetin özüdür. Duaya her zaman ihtiyacı olan biz müminlere, her konuda insanlara rehberlik eden Yüce ...
 • Akça, Osman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Çalışmamızın ilk bölümünde nimet kavramının hangi manalara geldiğini ve nimetle aynı kökten türemiş olan kelimeleri inceleyeceğiz. Ayrıca nimetle aynı manayı ifade eden kavramları ele alarak aralarındaki farklılıklar ...
 • Temiz, İsmail (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Kur'ân-ı Kerim'de imanla alakalı olarak birçok ibadetin yapılmasına geniş ölçüde yer verilmiştir. Bunlardan bir tanesi de infâk ibadetidir. İman-infâk ilişkisi, iman etmenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel ...
 • Kul, Hasan Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışma asıl itibariyle iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Kâtib Mustafa Fevzi b. Nu'man Efendi'nin hayâtı ve eserler'i incelenmiştir. Müellifimizin eserlerinin çoğu eski harflerle basılmış, birkaçı ise müellifin ...
 • Çoban, Ayşegül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Çalışmamızda, İslam ve Osmanlı Hukuk Tarihi açısından son derece önemli olan Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin, Mecelle Ta`dil Komisyonu tarafından ta`dil edilen maddelerinin İslam Hukuku açısından değerlendirmesini yapmaya ...
 • Karazeybek, Fatih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Kuran, insanı, hem Allaha hem de insanlara karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye davet edip, bir taraftan, insanla Allah arasında sevgi, saygı, ve itaate dayanan bir ilişki kurarken, diğer yandan, insanın yaşamış ...
 • Samancı, Yusuf Sami (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu tezde Osmanlı Devleti sultanlarından IV. Murat devrinde yaşamış Mısırlı alim Şihâbuddîn Ahmed b. Muhammed b. Ömer el-Hafâcî'nin (1069/1659) hayatı ve ta?rîb sahasında yazmış olduğu Şifâu'l-Ğalîl fîmâ fî Kelâmi'l-?Arab ...
 • Gümüş, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Münâvî'nin, Feyzu'l-Kadîr isimli eseri, Suyûtî'nin el-Câmi'us-Sagîr adlı eserinin serhleri arasında en fazla ragbet görenidir Bu eserde, Münâvî, öncelikle eserinde genel hatlarıyla dil problemlerine ve fıkhî ihtilaflara ...
 • Atcı, İsa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Hanbelî Mezhebi'nin kurucu mamı olan Ahmed b. Hanbel (d. 241/855) hadis ilminin yanı sıra fıkıh ilmi ile de mesgul olmus ve birçok meselede fetva vermistir. Ne var ki sahsından ve görüslerini nakleden râvilerden kaynaklanan ...
 • Öztürk, Betül Şimşek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İbn Hacer, hadis usulünün olgunluk döneminde yaşamış bir âlimdir. İlme olan düşkünlüğü ile birçok âlimin Kitabını daha çok küçük yaşlarda okumuş çoğunu da ezberlemiştir. İbn Hacer, İbnu's-Salâh'ın Ulûmu'l-Hadis isimli hadis ...
 • Eski, Nurullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Yetimlerin hak ve sorumluluklarını inceledigimiz çalısmaya, konunun çerçevesi, kaynak, yöntem ve amaçla giris yapılmıstır. Birinci bölümde yetim kelimesinin kapsamı, diger semavi dinlerde yetim, cahiliyede yetim ve modern ...
 • Erdal, Ahmet Ferit (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Fıkhın olgunlaşma sürecinde tabiîn âlimlerinin rolü büyüktür. Onlar İslam dinine ait tüm bilgileri sahabeden dikkatle almış, geliştirmiş ve tebe-i tabiîn'e nakletmişlerdir. Böylece Rasûlullâh (s.a.) ve sahabeden gelen tüm ...

View more