Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yağız, Dursun
dc.contributor.author Usta, Ahmet
dc.date.accessioned 2018-01-19T08:09:56Z
dc.date.available 2018-01-19T08:09:56Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Usta, A. (2006). İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7898
dc.description.abstract Bu çalışmada ilköğretim Fen Bilgisi dersinde, öğrencilerin öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin onların erişi ve tutumlarına etkisi incelenmiştir.Araştırmada kontrol gruplu deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma ilköğretim 4. sınıfa giden öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmada, deney grubunda üç öğrenme stiline dayalı etkinlikler, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim uygulanmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında başarı düzeylerini belirlemede araştırmacı tarafından hazırlanmış 20 sorudan oluşan Fen Bilgisi Başarı Testi ve Fen Bilgisi dersine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde bağımsız t-testi ile analizler yapılmıştır. Denel uygulamalar sonunda; öğrenme stillerine dayalı öğretimin uygulandığı gruptaki öğrencilerin erişi ve tutumları ile geleneksel öğretimin yapıldığı gruptaki öğrencilerin erişi ve tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak ilköğretimde fen bilgisi öğrenimi ve öğretimine yönelik öneriler geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the effect of teaching activities based on learning styles of students on their attitudes and achievements in primary school's science lectures has been examined. In the research, the control groupped experimental method has been used. The research has been made with the students who are in the fourth year in primary school. The activities that are based on the three learning styles have been applied to the experimental group, while the traditional instruction has been applied to the control group of the research. In the research, to get data, the Science Success Test with 20 questions that is prepared by the researcher to define the success ranks and Science Lecture oriented attitude criterion have been used. The collected data have been analyzed through application of the independent t-test. As a result of experimental applications, meaningful differences in favor of experimental group have been found between the attitudes and achievements of students in the group of instruction based on learning styles with the attitudes and achievements of the students in the group of traditional instruction. Depend on the gathered results, some suggestions have been devoloped for the science learning and teaching in primary school. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Öğrenme stilleri tr_TR
dc.subject Learning styles tr_TR
dc.subject Fen bilgisi öğretimi tr_TR
dc.subject Science teaching tr_TR
dc.subject Tutum tr_TR
dc.subject Attitude tr_TR
dc.title İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effect of teaching activities based on learning styles of students on their attitudes and achievements in primary schools science lectures tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account