Selcuk University Digital Archive Systems

Stylistics and teaching English through literature for intermediate EFL students

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sarıgül, Ece
dc.contributor.author Kaplan, İrem Gül
dc.date.accessioned 2018-01-16T11:19:20Z
dc.date.available 2018-01-16T11:19:20Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Kaplan, İ. G. (2006). Stylistics and teaching English through literature for intermediate EFL students. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7780
dc.description.abstract Yabancı dil öğretimi sürecinde, öğrencinin dil öğrenim hedeflerini karşılayabilmek amacıyla günümüze kadar pek çok metot ve yaklaşım geliştirilmiş; dil öğrenimini kolaylaştıracak, zevkli hale getirecek materyaller oluşturulmuştur. Edebi eserlerin yabancı dil öğrenimi sürecinde kullanılması da bu yaklaşımlardan biridir. Çalışmanın ana hedefi şu üç soruyu cevaplamaktır: ?Neden edebiyat yabancı dil sınıflarında kullanılmalıdır??; ?Ne tür edebi eserler seçilmelidir??; ve ?Yabancı dil sınıflarında edebiyatı kullanmak için nasıl bir yol izlenmelidir?? Bu konular incelendikten sonra, çalışma daha özel bir konu ile sınırlandırılmıştır: Yabancı dil sınıflarında şiirin kullanımı. Yabancı dil sınıflarındaki popülaritesi ancak 1980'lerden sonra kabul edilen edebiyat, şimdilerde bir öğretim materyali olarak sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Romanlardan alınan bölümler, oyunlar ve öyküler gibi nesir eserlerin tercih edilmesine rağmen, şiire daha az önem verilmiştir. Ve ne yazık ki, şiir yabancı dil sınıflarında hak ettiği değeri bulamamıştır. Tabiû ki yabancı dil öğrencilerinin ana dili ngilizce olmadığından, o dilde yazılmış bir şiiri anlamanın çok zor olduğunu sanırlar, çünkü şiir çok özel, sanatsal bir dille mısralar halinde yazılmış farklı bir edebi türdür. Bu yüzden yabancı dil öğrencilerinin şiire karşı çok büyük bir ön yargıları vardır. Çalışmada, böyle bir durumda, edebi eserin derin manalarına ulaşmak için, önce eserin dil yapısıyla ilgilenen biçem bilimin kullanılması önerilir. Böylece bu çalışmada odaklanılan diğer bir konu olan biçem bilim, yabancı dil öğrencilerinin şiire karşı ön yargılarını kıracak bir anahtar nokta olarak sunulur. Ancak, yabancı dil öğretmeninin biçem bilim tekniklerinin kullanıldığı derse iyi hazırlanmış olması gerekir. Öğrencilerin ?biçem bilim? diye bir terimi bilmek zorunda olmadıklarından, öğretmen öğrencilerini biçem bilim tekniğini bilinçaltında kullanmaya yönlendirmelidir. Bu şekilde, öğrencilerine kelime ve v dilbilgisi konularını tekrar ettirdikten sonra, onların dil ve eleştirel düşünce yeteneklerini geliştirecek yorumlar yapmaya yönlendirmelidir. Sonuç olarak, bu çalışma, bir öğretim materyali olarak edebiyatı ve özellikle şiiri, yabancı dil sınıflarında kullanmak isteyen ngilizce öğretmenlerine pratik bir yardım olması amacıyla hazırlanmıştır. Birinci bölümde, çalışmaya genel bir bakış sunulmuş ve çalışmanın amacı, önemi, problem ve çalışmanın sınırları tanıtılmıştır. kinci bölüm, edebiyatın ve edebi dilin ne olduğuna dair bilgiler verir. Üçüncü bölüm, yabancı dil sınıflarındaki edebiyatın yeri konusunu sunar. Dördüncü bölümde, edebi türlerin seçimindeki kıstaslar açıklanır. Öğrencilerin ihtiyaçlarına, olgunluk ve dil seviyelerine göre her hangi bir edebi türün ve eserin seçilebileceği söylenir. Beşinci bölüm, daha özel bir konu olan yabancı dil sınıflarında şiirin kullanımından bahseder. Aynı zamanda, şiirin doğası, şiir dili ve öğrencilerin şiire karşı olan ön yargılarından söz eder. Altıncı bölüm, yabancı dil öğrencilerinin şiire karşı ön yargılarını kıracak bir anahtar sözcük olarak tanıtılan biçem bilimi tanımlar. Ve Jenny JOSEPH tarafından yazılan Warning şiiriyle biçem bilim analiz tekniklerinin kullanıldığı bütün bir örnek ders sunulur. Bu örnek ders okuma öncesi, okuma esnası ve okuma sonrası bölümlerinden oluşmuştur. Bu ders için tarafımızdan hazırlanan, önerilen sınıf aktiviteleri de çalışmanın ekler kısmında sunulmuştur. Son bölüm olan yedinci bölüm ise, çalışmanın bir özetini içeren sonuç bölümüdür. tr_TR
dc.description.abstract During the teaching English process, a great number of approaches have been improved; and so many teaching resources have been searched in order to help both language teachers and learners. Besides the other materials used like videos, newspapers, magazines or pamphlets i.e. literature is one of the useful resources suggested to be studied. In this study the importance of using literature in EFL classes is explained. The main target of the study is answering these three questions: ?Why literature should be used in EFL classes??; ?What kind of literary work should be selected?? and ?How literature should be integrated into language classes?? After dealing with these general issues, the study is limited with a simplified one: using poetry in EFL classes. Literature, of which popularity in the language classes has been accepted only after the 80s, is now getting to be used as a language material in the EFL classes. Although the narratives such as short stories, dramas or even the extracts of the novels are preferred, poetry is given less importance. Unfortunately it does not find the value that it deserves, in the language classes. Since the EFL students are not the native speakers, they suppose that poetry is too difficult to understand, because it is a different literary genre with a special figurative language written in verse. Therefore, the language students have a great prejudice against poetry. In this study, what is suggested is using stylistic analysis, which deals with the language of the literary work first, in order to reach to the deeper ideas of the literary text. Therefore, stylistics, which is another issue focused on in this study, is presented as a key point to break the prejudices of the students against poetry. However; the EFL teacher must be well-prepared for such a lesson with stylistic analysis. Since language learners do not have to know a term called `stylistic analysis?; teacher should have his students to use stylistic analyses vii technique subconsciously and by this way, have his students to revise some vocabulary and grammar topics, before he asks them to make commentaries on the poem they study, which will develop their critical thinking competence and four language skills. So, this study has been prepared to be a practical help, especially for the EFL teachers who want to use literature, particularly poetry, in their language classes, as a teaching resource. In Chapter I, the background to the study is given briefly. In this chapter the problem, the purpose of the study, the importance of the study and limitations are introduced. Chapter II focuses on the general information of what literature and literary language is. Chapter III presents the discussion of the topic of literature and ELT. In Chapter IV the criteria of selecting literary genres are depicted. In this chapter, it is explained that any genre and /so any literary work can be chosen according to the needs maturity and language levels of the students. Chapter V explains the specific issue of using poetry in EFL classes. It also mentions about `the nature of poetry?, `the poetic language?, and `the students? bias towards poetry?. Therefore; Chapter VI defines the science of stylistics which is presented as a key point to break the prejudices of the language students against poetry. And a whole sample stylistic analysis lesson of the poem Warning by Jenny JOSEPH is held. This sample lesson consist of pre-reading; while reading and post-reading sections; and the suggested classroom activities which are prepared personally, have been attached into the appendixes section. The last chapter, Chapter VII is conclusion part which includes the summary of the study. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Yabancı dil öğrencileri tr_TR
dc.subject Foreign language students tr_TR
dc.subject İngilizce tr_TR
dc.subject English tr_TR
dc.subject Yabancı dil öğretimi tr_TR
dc.subject Foreign language teaching tr_TR
dc.title Stylistics and teaching English through literature for intermediate EFL students tr_TR
dc.title.alternative Biçem bilim ve orta üst seviyedeki yabancı dil öğrencilerine İngilizceyi edebiyat aracılığıyla öğretme tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account