Selcuk University Digital Archive Systems

Öğrenme güçlüğü görülen çocukların anksiyete ve depresyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Deniz, Mehmet Engin
dc.contributor.author Yorgancı, Zahide
dc.date.accessioned 2018-01-16T11:05:45Z
dc.date.available 2018-01-16T11:05:45Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Yorgancı, Z. (2006). Öğrenme güçlüğü görülen çocukların anksiyete ve depresyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7778
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, öğrenme güçlüğü görülen çocukların kaygı (anksiyete) ve depresyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma tarama modeline uygun olarak desenlenmiştir. Araştırma 2005-2006 öğretim yılında Konya merkez devlet ilköğretim okullarının özel alt sınıflarında bulunan 9-14 yaş grubu öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Bu okullarda 34 kız, 55 erkek toplam 89 öğrenme güçlüğü görülen öğrenci bulunmaktadır. Araştırma bu öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında öncelikle örneklemi oluşturan öğrencilerin kaygı ve depresyon düzeyleri belirlenmiş ve bazı değişkenler arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Çocuklar hakkındaki bilgiler araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi formu ile toplanmıştır. Değişkenlere ait bilgiler bu formdan elde edilmiş olup kaygı ve depresyon açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Öğrencilerin kaygı düzeyleri Çocuklar çin Durumluk ve Sürekli kaygı Envanteri ile ölçülmüştür. Çocuklar için durumluk sürekli kaygı envanterinin durumluk kaygı ölçeğinde çocuklardan, içinde bulundukları ?o anda? kendilerini nasıl hissettiklerini değerlendirmeleri ile ilgili 3 seçenekten birini işaretlemeleri istenmektedir. Ölçek gerginlik, sinirlilik, telaş, tedirginlik gibi durumluk kaygıyla ilişkili duygularının değerlendirilmesini içermektedir. Alınan düşük puanlar sakinlik, huzurlu olma durumunu gösterirken yüksek puanlar gerginlik ve kaygılı olmayı göstermektedir. Çocuklar için durumluk sürekli kaygı envanterinin sürekli kaygı ölçeği; kaygı yatkınlığında kalıcı bireysel farklılıkları ölçmeyi amaçlar ölçekten alınan yüksek puanlar ?Genellikle? kaygılı olma durumunu belirlemektedir. Öğrencilerin depresyon düzeylerini belirlemek amacıyla ?Çocuklar çin Depresyon Ölçeği? kullanılmıştır.7-17 yaş gurubundaki çocuklara uygulanabilen 27 maddeli ve semptom yöntemli bir kendini anlatma ölçeğidir. Her madde, depresyona yönelik bir belirti olarak, şiddetine göre 0,1 ya da 2 değerini taşımaktadır. Puanların yükselmesi depresyonun şiddetinin arttığını göstermektedir. Ölçek tanı koymak yerine depresyonun şiddetini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 10.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın istatistiksel işlemlerinde değişkenlere göre t testi, tek yönlü varyans analizi, tukey testi, mann whitney- u testi, kruskall wallis testi ve pearson korelasyon teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrenme güçlüğü görülen çocukların durumluk / sürekli kaygı ve depresyon düzeylerinin cinsiyete göre farklılaştığı görülmüştür. Kız öğrencilerin durumluk / sürekli kaygı ve depresyon puanları erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Öğrenme güçlüğü görülen çocukların durumluk / sürekli kaygı ve depresyon düzeylerinin yaşa göre farklılaştığı gözlenmiştir. 12 -14 yaş gurubu çocuklarının durumluk / sürekli kaygı ve depresyon düzeylerinin 9- 11 yaş gurubu çocuklarından önemli düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Kardeş sayısı değişkenine göre çocukların durumluk / sürekli kaygı ve depresyon düzeyleri incelenmiş ve kardeş sayısı arttıkça kaygı düzeyinin yükseldiği görülmüştür. Anne eğitim düzeyinin çocukların durumluk / sürekli kaygı ve depresyon düzeylerini anlamlı düzeyde etkilediği görülmüştür. Annesi ilkokul mezunu olan çocukların durumluk kaygı düzeyleri annesi lise ve üniversite mezunu olan çocuklardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Anne eğitim düzeyine göre çocukların sütekli kaygı düzeyleri de farklılaşmaktadır. Annesi ilkokul mezunu olan çocukların sürekli kaygı düzeyleri annesi lise mezunu olan çocuklardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Anne eğitim düzeyine göre çocukların depresyon puanları incelenöiş ortaokul mezunu annelerin çocuklarının depresyon puan ortalamaları ile lise mezunu olan annelerin çocuklarının depresyon puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Baba eğitim düzeyine göre çocukların durumluk / sürekli kaygı ve depresyon puanlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Öğretmenin cinsiyetinin çocukların durumluk / sürekli kaygı ve depresyon düzeylerini etkilemediği gözlenmiştir. Öğrenme güçlüğü görülen çocukların durumluk / sürekli kaygı ve depresyon puan ortalamaları ile okul öncesi eğitimi alma arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Anne mesleğine göre öğrenme güçlüğü görülen çocukların durumluk / sürekli kaygı ve depresyon puanlarının farklılaştığı gözlenmiştir. Baba mesleğine göre durumluk / sürekli kaygı ve depresyon düzeyleri arasında anlamlı farklılaşma bulunmamıştır. Ailenin gelir düzeyine göre çocukların durumluk / sürekli kaygı ve depresyon puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Ailenin gelir düzeyi düştükçe çocukların durumluk / sürekli kaygı ve depresyon puan ortalamaları anlamlı düzeyde yükselmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this studuy is to observe, comparing the levers of anxiety and depression, of the studens who have learning disabilities. The lngnify hasbeen designed conveniend to the scanning model. It was practised upon the students who were in the classesat 9- 14 age group in the primary schools in the center of Konya. The inguiry has been performend wpon 34 girl and 55 boy students inthese schools. In the inguiry, firstly thelevers of depression and anxsiety of the student making the example were stadend and looked khrows the relations among the changinss. The knowledge about children have been collected by means of the form prepared by the observer. The knowledge about the changings having gained from these forms, studied throwgh in, compering, abent fear and depression. The level of anxiety of the students has measured with the stade- trait anxiety ınventory for children . In the measure of the stade- trait anxiety ınventory for of the present anxsiety. In the measure of the present anxsiety of the it is wanted them to grade how theu feel at that momennt, and sign one of the three optionns. The system of measure contains the assessment like stress, irritability, panic and discomposure of the students. The low points taken show quietness, pencefulness and the hing points mean the exfension and anxiety. The stade- trait anxiety ınventory for children of continuons anxiety of, aims to measure the in dividual differences in the aptness of anxiety. The hing points that taken from the test generally express the anxiety situation. In orderto to stade the level of the depression of the children, depression measure for children has been used andit is a selfa- describing mensure that can be practised upon 7-17 age gronp children, wity 27 parts, symptom directed. Everypart carries 0,1 or 2 valwes as a come aut accodingto the strengtç. Point- ıncreas show the strensth of depression. The measure has been prepared in order to define the strengt of depression instead of stating the tronble. Im analyising the data, SPSS 10.0 packet programme has been used. In statitics operations, according to the changings, t test, single- directed varyasns alizing, tukey test, mann whitney-u test, kruskall wallis test and pearson correlation technigues have been used. According to the come outs of the inguirge the levels of the and depression, of the disable stade- trait anxiety ınventory for children diffentaccording to the sex . The points of the stade- trait anxiety ınventory for children girl students have benn found meaning fully higher then the boys. The students that have reflects learning -disable show that their stade- trait anxiety ınventory for children and depression differ according to their ages. The 12-14 aged ones express differently according to the ones aged 9 and 11. It is found the same according to the numbers of sisters and brothers. The more the sistersbrothers are the hisher the leve of the depression gets. The level of the education of the mother does the same. The lower education is the hisher anxiety is. The hisher the education is the lover depression gets. It does the same with the education level of the father. The sex of the teacher doesn?t effct the children, it says. The nursing education has been witnessed that it has a positire support to the problem. It is witnessed that it gets different according to the job of the mother. It countt be witnessed that it does the some according to the job of the father. The level of the income of the family has been witnessed that it meaningfully affects the stade- trait anxiety ınventory for children and depression of the children. The lower the income gets, the hisher the points of the children get. It is vica versa. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Öğrenme güçlüğü tr_TR
dc.subject Learning disorder tr_TR
dc.subject Anksiyete tr_TR
dc.subject Anxiety tr_TR
dc.subject Depresyon tr_TR
dc.subject Depression tr_TR
dc.subject Çocuklar tr_TR
dc.subject Children tr_TR
dc.title Öğrenme güçlüğü görülen çocukların anksiyete ve depresyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative A comperative research of the levels of anxiety and depression of children who have learning disorder in respect of some variannts tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account