Selcuk University Digital Archive Systems

Farklı iskeletsel özelliklere sahip bireylerde EMG ölçümlerinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göyenç, Yaşar Bedii
dc.contributor.author Atamözlü, Eşref Kerem
dc.date.accessioned 2017-11-13T12:43:51Z
dc.date.available 2017-11-13T12:43:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Atamözlü, E. K. (2010). Farklı iskeletsel özelliklere sahip bireylerde EMG ölçümlerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6625
dc.description.abstract Yaptığımız çalışmanın amacı, farklı malokluzyon türlerine ve farklı dik yön gelişimine sahip bireyler arasında, çiğneme kaslarının fonksiyonları açısından bir fark olup olmadığını görmektir. Bu amaçla, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana bilim dalına başvuran hastaların çiğneme kaslarının elektromiyografik (EMG) ölçümleri yapıldı. Elde edilen sonuçlar gruplar arasında değerlendirilmiştir. Hasta grupları sagittal yön anomalisine göre; 69 tane sınıf I (41 kız, 28 erkek), 81 tane sınıf II (35 kız, 46 erkek) ve 67 tane sınıf III (29 kız, 38 erkek) anomalisi olan toplam 217 hastadan oluşmuştur. Yaş ortalamaları sırasıyla; sınıf I grubu hastalarda 12,47, sınıf II grubu hastalarda 12,55 ve sınıf III grubu hastalarda ise 12,55 dir. Dik yönde yapılan sınıflamaya göre hastalar yine üç gruba ayrılmıştır. Bu gruplar; artmış dik yön gelişimi görülen 79 birey (35 kız, 44 erkek), normal dik yön gelişimi görülen 78 birey (46 kız, 32 erkek) ve azalmış dik yön gelişimi görülen 60 bireyden (25 kız, 35 erkek) oluşmuştur. İstatistiksel yöntemde sadece sağ massater kasın istirahat pozisyonu ölçümlerinin normal dağıldığı görülmüş ve bu ölçüm değerlerine tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Diğer kas ölçümlerinde ise normal dağılım görülmemiş ve bu sebeple parametrik olmayan istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Sagittal ve dikey yönde oluşturulan grupların kendi aralarında yapılan karşılaştırmalarda, bağımsız 3-düzeyli faktör analizi (Kruskal-Wallis testi) uygulanmıştır. Bu karşılaştırmalardaki temel amaç, ANB ve SNa-GoGn açılarındaki değerlerin kas fonksiyonları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Elde edilen verilere göre ANB açısına göre oluşturulan grupların; massater kas, temporalis anterior kası ve digastrik kasa ait ölçümlerinde sadece istirahat pozisyonunda gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Dik yönde SNa-GoGn açısına göre oluşturulan gruplarda ise istirahat, maksimum ısırma ve yutkunma pozisyonlarında; massater ve temporalis anterior kaslarında ölçüm değerleri arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu değerlerin yorumlanmasında ise dik yön gelişimi azalmış bireylerin daha yüksek bir kas aktivitesine sahip olduğu görülmüştür. Sagittal sınıflamada ise hasta grupları arasında belirgin bir değişiklik olmadığı sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of the study was to evaluate, if there is a difference between the function of masticatory muscles in different types of malloclussions and different vertical growt paterns. With this purpose, the patients who came to The Universty of Selçuk, Faculty of Dentistry for treatment was evaluated by EMG (electromyography) device for the masticatory muscle examination. The results assesed between the groups. The patients listed with the type of sagittal malocclussion consisted; 69 class I (41 girls, 28 boys), 81 class II (35 girls, 46 boys) and 67 class III (29 girls, 38 boys), total number was 217 patients. Mean ages of the groups was; 12,47 for class I group, 12,55 for class II group and 12,55 for class III group. İn the classification of the vertical dimension, three groups was listed. These groups consisted from; 79 patients who have vertically increased growth pattern (35 girls, 44 boys), 78 patients who have vertically normal growth pattern (46 girls, 32 boys) and 60 patients who have vertically decreased growth pattern (25 girls, 35 boys). İn the statistical asssesment only the right massater muscle showed a normal distrubition on the evaluation of rest position. And one way variance analysis used for this evaluation. For the rest of the examination values, non parametric statistical analysis was used because no one had a normal distrubition. İndependent 3-degrees factor analysis (Kruskal-Wallis test) used for the assesments that made between the sagittal and vertical groups. The main purpose was to show if ANB and SNa-GoGn angles degrees have an effect on the muscle function. With the findings of the group listed by the degree of ANB angle; massater, temporalis anterior and digastricus muscles showed a difference only at rest positions. İn the group that listed by the degree of SNa-GoGn; massater and temporalis anterior muscles showed difference at rest position, maximum intercuspid position and swallowing. İn the construction it is seen that vertically less developed patients have a greater muscle activity. And in the sagittal plane no significant differences have seen between the groups. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Elektromiyografi tr_TR
dc.subject Electromyography tr_TR
dc.subject Maloklüzyon tr_TR
dc.subject Malocclusion tr_TR
dc.subject Çene tr_TR
dc.subject Jaw tr_TR
dc.subject Çiğneme kasları tr_TR
dc.subject Masticatory muscles tr_TR
dc.title Farklı iskeletsel özelliklere sahip bireylerde EMG ölçümlerinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The İnvestigation of EMG Degrees In Individuals with Different Skeletal Paterns tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account