Selcuk University Digital Archive Systems

İki boyutlu eğitici animasyonlar ile eğitici yayın illüstrasyonlarının karşılaştırılması ve 10-12 yaş öğrencilerinin öğrenmelerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karoğlu, Hülya
dc.contributor.author Çakmak, Sinan
dc.date.accessioned 2017-11-09T13:12:52Z
dc.date.available 2017-11-09T13:12:52Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Çakmak, S. (2010). İki boyutlu eğitici animasyonlar ile eğitici yayın illüstrasyonlarının karşılaştırılması ve 10-12 yaş öğrencilerinin öğrenmelerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6560
dc.description.abstract Bu çalışma genel olarak iki boyutlu eğitici animasyonlar (çizgi film) ile eğitici yayın illüstrasyonlarının nitelikleriyle, özel olarak 10 ? 12 yaş öğrencilerinin öğrenmelerine olan etkileriyle ilgilenmektedir.Bu doğrultuda iki boyutlu animasyonlar ve eğitici yayın illüstrasyonlarının öğrencilerin öğrenme davranışları ve dikkatleri üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. İki boyutlu animasyon(çizgi film) ve İllüstrasyon sanatı görsel eğitimin ayrılmaz parçalarındandır. Başka bir yaklaşım ile iki boyutlu animasyon (çizgi film) illüstrasyon sanatının can bulması demektir. Bu nedenle hitap ettiği kitlesinde bıraktığı etki hem öğretici hem de eğiticidir. Bu sanat dallarından toplumun yoksun olması büyük eksikliktir. Araştırmada başta T.C. Milli Kütüphane olmak üzere, T.C. Selçuk Üniversitesi Kütüphanesi, T.C. K.T.Ü.(Karadeniz Teknik Üniversitesi) Kütüphanesi ve T.C. Trabzon Merkez Kütüphanesi gibi çeşitli kurum ve kaynaklardan yararlanılarak İki boyutlu animasyonun (çizgi film) tanımlanması, dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi, kullanım alanları, eğitim özelikleri, sanatçıları, stüdyoları, televizyon ve videoya etkileri konularında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Aynı zamanda bu bilgiler örnek resimlerle pekiştirilmiştir.Bu bilgilerin irdelenmesinin ardından İllüstrasyon sanatının tanımlanması, tarihsel gelişimi, ders kitaplarında kullanımı, türleri, araçları ve teknikleri gibi konular üzerinde durulmuş ve çeşitli kaynaklardan elde edilen, Türk tarihini yansıtan özellikle Osmanlı Dönemine ait pek çok örneğe yer verilmiştir. Öğretme ve öğrenme üzerine tanımlamalar yaparak, öğrencilerin bu sürece olan katkılarını inceleyerek, tezin özel kısmı olan iki boyutlu eğitici animasyonlar (çizgi film) ile eğitici yayın illüstrasyonlarının 10 ? 12 yaş öğrencilerinin öğrenmelerine olan etkilerinin araştırılması bölümüne temel bilgi kaynağı olması yönünden önemi vurgulanmıştır. İki boyutlu eğitici animasyonlar (çizgi film) ile eğitici yayın illüstrasyonlarının 10 ? 12 yaş öğrencilerinin öğrenmelerine olan etkilerine yönelik bir alan araştırması (anket şeklinde) yapılarak öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda tezin önerisine paralel somut veriler elde edilmiştir. Alan araştırmasında 10 ? 12 yaş öğrencilerinin anket sorularına verdikleri cevaplar tablolara dökülmüş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Sonuç olarak başlangıçta ortaya atılan sayıtlılar, tanımlanan problemler ile araştırmanın sonuçları bir arada ele alınmıştır.Çalışmada İki boyutlu eğitici animasyonlar ile eğitici yayın illüstrasyonlarının 10-12 yaş öğrenciler üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna varılmış ve öğretme ? öğrenme sürecinde bu olguların derslerde sürekli kullanılması gerektiği öğrencilerin anket sorularına vermiş oldukları cevaplardan daha net anlaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study deals in general with the characteristics of two dimensional educational animations (cartoons) and educational publication illustrations and in specific with the effects of the same on the learning capabilities of students between 10 to 12 ages. For this reason, effects of two dimensional animations (cartoons) and educational publication illustrations on the learning behavior and attention of students have been examined in this study. Two dimensional animations (cartoons) and the illustration art are indispensable parts of visual education. In other words, two dimensional animations (cartoons) are where the illustration art become alive. Therefore they are both instructional and educational for their target groups. Any society deprived of these arts will face great deficiencies in the future. In this study, sources from a variety of institutions, such as the National Library of the Republic of Turkey, the Library of the Selcuk University, the Library of the Black Sea Technical University and the Trabzon Central Library, have been used and detailed information on the definition of two dimesional animation (cartoon), historical development on the world as well as in Turkey, area of use, teaching characteristics, artists, studios thereof and its effects on the television and video have been presented. These information has been supported with related pictures. Following these information, the study has focused on the definition, historical development, use in course books, types, means and methods of the illustration art. Various examples compiled from a variety of sources relating to the Turkish history especially to the Ottoman Empire have been displayed. Definitions regarding teaching and learning have been made and the contributions of students on these processes have been analyzed. The importance of these processes have been emphasized since these concepts are central to the specific part of this thesis which is the effects of two dimensional educational animations (cartoons) and educational publication illustrations on the learning capabilities of students between 10 to 12 ages. A field study in the form of a questionnaire has been carried out to determine the effects of two dimensional educational animations (cartoons) and educational publication illustrations on the learning capabilities of students between 10 to 12 ages and tangible data in compliance with the premise of this thesis has been gathered in line with the answers of the students. In the field study the answers of the students of 10-12 ages have been tabularized and the findings have been analyzed. Consequently, the findings of the field study, the numbers mentioned at the beginning and the problems defined have been studied as a whole. As a result, it has been concluded that two dimensional educational animations (cartoons) and educational publication illustrations do positively effect students of 10-12 ages. Upon examination of the answers of the subject students to the questionnaire questions it has been determined that these concepts should be continuously given place in courses where the teaching-learning process takes part. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Canlandırma tr_TR
dc.subject Animation tr_TR
dc.subject Öğretim yöntemleri tr_TR
dc.subject Teaching methods tr_TR
dc.subject İki boyutlu anlatım tr_TR
dc.subject Two-dimensional expression tr_TR
dc.title İki boyutlu eğitici animasyonlar ile eğitici yayın illüstrasyonlarının karşılaştırılması ve 10-12 yaş öğrencilerinin öğrenmelerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative Comparison of two - dimensional educational animations and educational publication illustrations and the effect of this comparison on the learning capabilities of students ranging between 10 to 12 ages tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account