Selcuk University Digital Archive Systems

Deneysel pulmoner parankim yaralanması yapılan tavşanlarda ankaferd® uygulamasının parankimal kanama kontrolü, yara iyileşmesi, hava kaçağı ve plevral yapışıklık üzerinde etkileri (Deneysel Çalışma)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Altınok, Tamer
dc.contributor.author Metin, Bayram
dc.date.accessioned 2017-10-26T12:24:30Z
dc.date.available 2017-10-26T12:24:30Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Metin, B. (2010). Deneysel pulmoner parankim yaralanması yapılan tavşanlarda ankaferd® uygulamasının parankimal kanama kontrolü, yara iyileşmesi, hava kaçağı ve plevral yapışıklık üzerinde etkileri (Deneysel Çalışma). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6311
dc.description.abstract Deneysel pulmoner parankim yaralanması yapılan tavşanlarda Ankaferd® uygulamasının parankimal kanama kontrolü, yara iyileşmesi, hava kaçağı ve plevral yapışıklık üzerinde etkileri (Deneysel Çalışma) Amaç: Biz çalışmamızda deneysel pulmoner parankim hasarı yapılan tavşanlarda kanama kontrolü, yara iyileşmesi, hava kaçağı ve plevral yapışıklık üzerinde geleneksel Türk hekimliğinde hemostatik ajan olarak kullanılmış bir bitkisel ekstrakt olan Ankaferd® uygulamasının etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: Bu çalışmada 16 adet Yeni Zellanda türü albino erkek veya dişi tavşan kullanıldı. Tavşanlar iki gruba ayrıldı. İki grupta da birer tavşan anestezi sırasında eksitus oldu. Her iki grupta da 7 adet tavşan mevcuttu. Her iki gruptaki tüm tavşanların sol alt loblarına eşit büyüklükte wedge rezeksiyon yapıldı. Daha sonra çalışma grubundaki tüm tavşanların rezeksiyon alanına 5 puf(1cc) ABS sprey uygulanırken, kontrol grubundakilere herhangi bir ek müdahele yapılmadı. İki grupta da göğüs tüpü konularak torakotomileri kapatıldı. Postoperatif 6 saat boyunca drenaj ve hava kaçağı takipleri yapıldıktan sonra drenleri aspire edilerek çekildi ve 8 günlük takibe alındı. Sekiz gün sonra tavşanlar yüksek doz anestezi ile sakrifiye edilerek sol hemitorakstaki yapışıklıklar makroskobik ve mikroskobik olarak incelendi. Biyokimyasal olarak doku MDA ve HPR düzeyleri ölçüldü. Bulgular: İstatistiksel olarak kontrol grubunda Postoperatif hava kaçağı ve drenaj miktarı daha fazla idi (Kanama miktarı P<0.05, hava kaçağı P<0.001). Makroskopik ve mikroskopik fibrozis açısından çalışma grubunda daha fazla fibrozis ile karşılaşıldı (P<0.0001). Doku MDA düzeyi açısından iki grup arasında fark bulunmadı ve bu durum serbest oksijen radikallerinin dokulardaki olası zararlı etkilerinin, Ankaferd®'ce artırılmadığının göstergesi olarak değerlendirildi. HPR düzeyleri iki grup arasında farklı bulunmadığı için akciğer dokusunda ABS'in yara iyilşemesi üzerinde net bir etkinliği gösterilemedi. Bunun nedeni olarakta analizler için tercih edilen postoperatif gün ve vaka sayılarının farklılıklarından kaynaklı olabileceğini düşünmekteyiz. Sonuç: ABS toksik etkiye yol açmadan postoperatif kanamaları ve uzamış hava kaçaklarını azaltmakta ve plevral fibrozis düzeyini arttırarak etkin bir plörodezis yapmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Effect of Ankaferd® administration on bleeding control, tissue repair, air leakage and pleral adhesions in rabbits with experimental paranchymal damage (Experimental study ) Aim: In this study we wanted to assess effectiveness of ankaferd, an extract derived from plants and has been used in conventional turkish medication for hemostatic purpose, in rabbits with damaged pulmonary paranchym for bleeding control, tissue repair, air leakage and pleural adhesions. Material and methods: In our study we used 16 new zelland male and female albino rabbits. Rabbits were divided into two groups. One rabbit in each group was died during iduction of anesthesia. Wedge resection with equal size was made in left inferior lobes of the rabbits. In the working group, 5 puffs (1 cubiccetimeter) ABS spray is administred at the resection site however no additive procedures applied in the control group. Chest tubes were placed and then thoracotomies were closed. Postoperatively, drainage and air leakage are monitorized for 6 hours and after this without evidence of any complication chest tubes were taken out. Than rabbits were taken under monitorization for 8 days. After the 8th day all rabbits were sacrificied by using hihg dose anesthesia and adhesions on the left hemithorax were assessed microscopically and macroscopically. Tisssue MDA and HPR levels were also measured by biochemical tests. Results: In the control group, air leakage and drainage were more than the study group statistically (bleeding volume p<0.05, air leakage p<0.001). In the study group, macroscopic and microscopic fibrosis was more frequent (p<0.0001). There was no difference between the two groups according to tissue MPA levels. This finding supported the idea that ankaferd did not increase the adverse effects of free oxygen radicals on the tissues. We couldn?t find a differential effect of ABS on tissue repair because HPR levels were similar between the two groups. We have concluded that, both the days we have made analyses on and the number of rabbits in the groups were responsible for these results. Conclusions: ABS can reduce postoperative bleeding, prolonged air leakage without any toxic effect and, can also increase pleural fibrosis resulting in an effective pleurodesis. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Ankaferd® tr_TR
dc.subject Toraks cerrahisi tr_TR
dc.subject Reoperasyon tr_TR
dc.subject Thoracic surgery tr_TR
dc.subject Reoperation tr_TR
dc.subject Hemorajiler tr_TR
dc.subject Hemorrhage tr_TR
dc.subject Yaralar ve yaralanmalar tr_TR
dc.subject Wounds and injuries tr_TR
dc.subject Tavşanlar tr_TR
dc.subject Rabbits tr_TR
dc.title Deneysel pulmoner parankim yaralanması yapılan tavşanlarda ankaferd® uygulamasının parankimal kanama kontrolü, yara iyileşmesi, hava kaçağı ve plevral yapışıklık üzerinde etkileri (Deneysel Çalışma) tr_TR
dc.title.alternative Effect of Ankaferd® administration on bleeding control, tissue repair, air leakage and pleral adhesions in rabbits with experimental paranchymal damage (Experimental study) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account