Selcuk University Digital Archive Systems

Akut tromboembolik olaylarda iskemi modifiye albümin (İMA)'in tanısal değeri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koçak, Sedat
dc.contributor.author Ertekin, Birsen
dc.date.accessioned 2017-10-25T13:16:15Z
dc.date.available 2017-10-25T13:16:15Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Ertekin, B. (2011). Akut tromboembolik olaylarda iskemi modifiye albümin (İMA)'in tanısal değeri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6281
dc.description.abstract Amaç: Akut tromboembolik bir hadise şüphesi ile acil kliniğine gelen hastalarda standart belirteçler ile İMA'nın tanısal değerini ve karşılaştırmalı değerlendirme ile hangi tromboembolik olayda daha fazla tanısal değer taşıdığını ortaya koyabilmektir. Gereç ve yöntem: Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı'na akut tromboembolik bir olayla başvuran erkek ve kadın, 18 yaş üzerindeki hastalar ardışık olarak dahil edildi. Çalışma kontrol grubu ve dört hasta grubu (akut koroner sendrom, akut pulmoner emboli, akut iskemik strok, akut periferik damar hastalığı) olmak üzere beş grupta yürütüldü. Mart 2009 `da çalışmaya başlanıldı ve her bir grupta hedeflenen hasta sayısı 30 idi. Grupların hasta sayısı 30'ar hastaya ulaşınca çalışma sonlandırıldı. Gruplardan alınan kan örneklerinde spektrofotometrik yöntem ile serum İMA düzeyleri ölçüldü. ROC eğrisine göre grupların ayrı ayrı sensivite ve spesifisite değerleri hesaplandı. Gruplar arası İMA değerleri karşılaştırıldı ve İMA değerlerinin Troponin, CRP, WBC ve D-dimer ile korelasyonu değerlendirildi. Bulgular: Hasta gruplarının İMA değerleri ile kontrol grubu İMA değerleri karşılaştırıldığında, 4 grubun IMA değerleri kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.001). Buna ek olarak, kontrol grubuna göre en anlamlı IMA yükselmesi AİS grubunda (p<0.001), en az yükselme ise PDH grubunda tespit edilmiştir (p<0.001). AKS grubunda optimum İMA cutoff değeri 0,94 ABSU için sensitivite:% 83, spesifisite: %90, AİS grubunda İMA cutoff değeri 0,93 ABSU için sensitivite:% 86, spesifisite: %87, PE grubunda İMA cutoff değeri 0,90 ABSU için sensitivite:% 83, spesifisite: %77 ve PDH grubunda İMA cutoff değeri 0,85 ABSU için sensitivite:% 76, spesifisite: %60 idi. Gruplar arası karşılaştırmada, AKS ve PDH grubunda AKS, AİS ve PDH grubunda AİS, PE ve PDH grubunda ise PE grubu İMA değerleri anlamlı olarak daha yüksek tespit edilmiştir (p=0.034, 0.002, 0.024). İMA'nın Troponin, CRP, WBC ve D-dimer ile arasında anlamlı bir korelasyon bulunamamıştır. Sonuç: Çalışmamızda PDH dışındaki grupların (AKS, AİS, PE) ROC eğrisine göre ölçülen sensitivite ve spesifisite değerlerinin yüksek olması İMA'nın iskemik olaylarda kullanılabilir bir belirteç olduğunu düşündürmektedir. Yine de akut tromboemboli ile seyreden hastalıkların tanısında IMA'nın tanısal değeri konusunda kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. tr_TR
dc.description.abstract Objective: To determine the diagnostic value of the standard tests and IMA in patients admitted to the emergency service with suspicion of acute thromboembolic event and also to investigate in which thromboembolic event IMA has more diagnostic value with the comparative evaluation of biomarkers. Materials and methods: All 18 years old and older, male and female patients admitted to Selcuk University Meram Faculty of Medicine Emergency Medicine Department with acute thromboembolic event were enrolled the study successively. The study was conducted with five groups; control and four patient groups (acute coronary syndrome, acute pulmonary embolism, acute ischemic stroke and peripheral vascular disease). The study had begun in March 2009 and the target number of the patients in each group was 30. When the number of the patients reached 30, the study was discontinued. IMA levels were measured in blood samples taken from patients by spectrophotometric method. Sensitivity and specificity values of IMA for each group were calculated according to the ROC curves. IMA values were compared between the groups and the correlations between IMA, Troponin, CRP, WBC and D-dimer were assessed. Results: When IMA levels of the patient groups and the control group were compared, IMA levels of four groups were significantly higher than IMA level of the control group (p<0.001). In addition, the highest increase of IMA compared to the control group was in AIS group (p<0.001) and the least increase was in PVD group (p<0.001). Sensitivity and specificity were 83% and 90% with the optimal IMA cut-off value of 0.94 ABSU in ACS group, 86% and 87% with the cut-off value of 0.93 ABSU in AIS group, 83% and 77% with the cut-off value of 0.90 ABSU in PE group, 76% and 60% with the cut-off value of 0.85 ABSU in PVD group. The comparison of groups was performed and the IMA levels were significantly higher in ACS, AIS and PE groups than PVD group (p=0.034, p=0.002, p=0.024; respectively). There was no significant correlation between IMA and Troponin, CRP, WBC, D-dimer levels. Conclusion: We suggest that IMA may be a helpful biomarker in ischemic events, because in this study the sensitivity and specificity values of IMA according to ROC curves were high in the patient groups except PVD. However, the diagnostic value of IMA in acute thromboembolic diseases should be assessed in further extensive studies. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Albüminler tr_TR
dc.subject Albumins tr_TR
dc.subject Teşhis tr_TR
dc.subject Diagnosis tr_TR
dc.subject Tromboembolizm tr_TR
dc.subject Thromboembolism tr_TR
dc.subject İskemi tr_TR
dc.subject Ischemia tr_TR
dc.title Akut tromboembolik olaylarda iskemi modifiye albümin (İMA)'in tanısal değeri tr_TR
dc.title.alternative Acute thromboembolic ıschemia modified albumin diagnostic value of the events tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account