Selcuk University Digital Archive Systems

Camsı karbon elektrot yüzeyine çeşitli fenantrolin türevlerinin modifikasyonu, yüzey karakterizasyonu, elektrokimyasal ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yazıcıgil, Zafer
dc.contributor.author Öztekin, Yasemin
dc.date.accessioned 2014-11-19T13:01:09Z
dc.date.available 2014-11-19T13:01:09Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Öztekin, Y. (2008). Camsı karbon elektrot yüzeyine çeşitli fenantrolin türevlerinin modifikasyonu, yüzey karakterizasyonu, elektrokimyasal ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi.Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/623
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, 1, 10?Fenantrolin türevlerinin sulu ve susuz ortamda Camsı karbon elektrot (GC) yüzeyinde elektrokimyasal davranışları dönüşümlü voltametri tekniği ile incelenmiştir. Sulu ortam çalışmalarında farklı pH'larda Britton Robinson (BR) tamponu kullanılırken, susuz ortam çalışmalarında asetonitrilde (ACN) 0.1 M olacak şekilde hazırlanmış tetrabütilamonyum tetrafloraborat (TBATFB) çözeltisi tercih edilmiştir. Yüzey modifikasyon deneyleri +1.2/+2.7 V potansiyel aralığında, 100 mV/s tarama hızında, 30 döngülü olarak gerçekleştirilmiştir. Her iki ortamda da elde edilen yüzeylerin dönüşümlü voltametri tekniği ile redoks problar varlığında elektrokimyasal olarak ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi tekniği ile spektroskopik olarak ayrıca susuz ortamda elde edilen yüzeylerin temas açısı ve elipsometri teknikleriyle yüzey karakterizasyonları yapılmıştır. Elde edilen yüzeyler metal tutuculukları, metallerin ayrılması ve biyomateryallere karşı ilgileri bakımından karşılaştırılmış ve bu uygulama alanlarında değerlendirilmişlerdir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the electrochemical behavior of 1, 10?Phenantroline derivatives on the Glassy Carbon (GC) electrode surface in aqueous and non?aqueous media were determined with cyclic voltammetry. While in the experiments of aqueous media, Britton Robinson (BR) in different pHs was used, in non?aqueous experiments tetrabutylammonium tetrafluoroborat (TBATFB), that was prepared in acetonitril (ACN) as 0.1 M, was chosen. Surface modification experiments were realized in +1.2/+2.7V potential range at 100 mV/s as 30 cycle. For both of the media, electrochemical characterization was made in the presence of redox probes with cyclic voltammetry and spectroscopic characterization was realized with electrochemical impedance spectroscopy in addition to this for non?aqueous media the surfaces that were obtained were also characterized with contact angle and elipsometer techniques. Their metal adsorption, separation of metal mixtures and interest to biologic materials were investigated and they were evaluated in these fields. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Fenantrolin tr_TR
dc.subject Phenanthroline tr_TR
dc.subject Biosensor tr_TR
dc.subject Dönüşümlü voltametri tr_TR
dc.subject Yüzey modifikasyonu tr_TR
dc.subject DNA biyosensörü tr_TR
dc.subject Metal sensörü tr_TR
dc.subject Cyclic voltammetry tr_TR
dc.subject Surface modification tr_TR
dc.subject Metal sensor tr_TR
dc.title Camsı karbon elektrot yüzeyine çeşitli fenantrolin türevlerinin modifikasyonu, yüzey karakterizasyonu, elektrokimyasal ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Modification of glassy carbon electrodes with various phenantroline derivatives, characterization of surfaces, investigation of the electrochemical and spectroscopic properties tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account