SBE, Doktora, Kamu Hukuku Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Ehtibarlı, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-01-22)
  Self determinasyon hakkı, halkların uluslararası düzende kendi siyasi, hukuki ve ekonomik statülerini belirleme hakkı olarak anlaşılmaktadır. Ortaya çıktığı andan itibaren siyasi bir ilke işlevi yerine getirmiş ve birçok ...
 • Eraslan, Yunus (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-11)
  Yargı mensupları Anayasa gereği görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasal bir güvenceye sahip olan yargı mensuplarının tamamen sorumsuz olması da düşünülemez. Bunun için yargı mensuplarının hukuki, cezai ve disiplin sorumlulukları ...
 • Çatlı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-03-23)
  İnsan haklarını düzenleyen ulusal/uluslararası metinlerde genel yaklaşım önce hakkın norm alanını belirlemek ve sonra da bu alanın sınırlarını çizmektir. Hakların sınırlanması anayasalarda ve uluslararası belgelerde ...
 • Toprak, Nejat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Ülkemizde Avrupa Birliği uyum süreci ve bu süreçle birlikte ilerleyen anayasal veya yasal değişiklikler, temel hak ve özgürlüklerin kapsamı ve güvenceleri konusunda birçok gelişmeye imkân tanımıştır. Anayasa Mahkemesi‟ne ...
 • Aykanat, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-02-20)
  Sosyal güvenlik hukuku, genç bir hukuk dalıdır. Ancak insanlar, insanlığın başlangıcından itibaren sosyal güvenliğe başvurmuşlardır. Sosyal risklerle karşılaşan insanlar bu riskleri telafi etme yolları aramışlardır. Osmanlı ...
 • Aydın, Nizamettin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-04-17)
  Demokrasi kilidinin anahtarı pozisyonundaki seçimler, bireylerin geleceklerini inşa etmeye aday siyasi partiler arasından seçim yapmak suretiyle iktidarı belirlediği en etkin siyasi denetim aracıdır. Seçimlerin siyasal ...
 • Aksan, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Günümüzde cezadan beklenen amaç kişinin yeniden topluma kazandırılmasıdır. Oysa ceza mahkûmiyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan hak yoksunlukları yaptırımı ile kişinin topluma kazandırılması için gerekli olan hakların ...
 • Yakut, Bahadır (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Avrupa Birliği Üçüncü Sütun çerçevesinde uluslarüstü sui generis bir ceza hukuku sisteminin ortaya çıkmakta olduğu görülmektedir. Bu ceza hukuku sistemi klasik anlamdaki ceza sitemlerinden oldukça farklı ve tam anlamıyla ...
 • Ceylan, Serdar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Tez kamulaştırma bedelinin tespitine ve tescile ilişkin uyuşmazlıklar ve kamulaştırma işleminden doğan diğer uyuşmazlıklar olarak iki bölümden oluşmaktadır. Tezde uygulamada yaşanan sorunlara değinilmiş ve konu Yargıtay ...
 • Kırmaz, Birol (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Anayasamızın 144. maddesine göre; hâkimlerin görevlerini; yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme ve gerektiğinde hakla-rında inceleme ve soruşturma yetkisi adalet müfettişlerine tanınmıştır. ...
 • Kahraman, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Parlamenter hükümet sistemi, İngiltere'de siyasal bir evrim sonucu oluşmuş ve zamanla diğer devletlerce benimsenmiş bir hükümet sistemidir. Parlamenter hükümet sisteminin temel özellikleri; yürütmenin yasamadan doğması ve ...
 • Yurtseven, Yılmaz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu tezde kuruluşundan yıkılışına kadar Osmanlı siyasû iktidarının meşruluk temelleri incelenmiştir. Birinci Bölüm'de; öncelikle meşruluk, iktidar, konsensus ve meşruiyet krizi kavramları hakkında teorik bilgiler verilmiştir. ...
 • Koyuncu, Nuran (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Tezimizin amacı İslami bir ilke olan şûranın İslam hukukundaki anlamını ve Osmanlı uygulamasında nasıl bir yere sahip olduğunu ortaya koymaktır. Şûra, Kuran'ın çeşitli bölümlerinde bazen açıkça bazen zımni olarak vurgulanmış ...
 • Akalan, Abdullah Recai (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışmada iyi yönetim yolsuzluk için bir çözüm olarak önerilmiştir. yi yönetim insan hakları için en uygun yönetimidir. Hükümetler iyi yönetimi sağlarsa,yolsuzluk kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Yolsuzluk kamu ...
 • Yıldız, Sevil (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Yirminci yüzyılın son çeyreğinde gelişmeye başlayan ve büyük bir ivmeyle dünya çapına yayılan iletişim araçlarından biri internettir. İnternet hayatın her alanında değişikliklere neden olmaktadır. Bilgi ve iletişim ...
 • Sevdim, Ali Erdem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2013)
  Türkiye uyuşturucu maddelerle mücadele etmeye çok erken tarihlerde başlamasına rağmen bu maddelerin ticaretinin ve kullanımının yaygınlaşmasını engelleyememiştir. Uluslararası alanda imzalanan birçok sözleşmenin tarafı ...
 • Erdal, Selcen (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulmasına İlişkin Tam Yetkili Temsilcilerden Oluşan Birleşmiş Milletler Diplomatik Konferansı?, 15 Haziran 1998 tarihinde Roma'da toplanmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, Roma ...
 • Altun, Hasan Mutlu (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Terörün anlamı konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. Hukuksal çerçevede terör; düzenli ordu dışındaki hedeflere zarar vermekten çekinmeyen, siyasal bir amaçla düzenlenmiş şiddet eylemleri olarak tanımlanabilir. ...
 • Keklik, Ramazan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  TCK'da özel hayatı korumaya yönelik maddeler vardır. M. 134 bunlardan biridir. Maddenin başlığı özel hayatın gizliliğini ihlal'dir. İki fıkrası ayrı suçları içermektedir. Maddenin anlaşılması için özel hayatın bilinmesi ...
 • Deniz, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-12-16)
  Dünyanın birçok ülkesinde uygulama alanı bulan ve temel amacı idarenin haksız eylem ve işlemleri karşısında bireyi yalnız bırakmamak, onun hak ve özgürlüklerini korumak ve iyi idare idealine hizmet etmek olan ombudsman; ...

View more