Selcuk University Digital Archive Systems

Meme kanserli hastalarda aromataz inhibitörlerinin serum östradiol, leptin, insülin, IGF-1 düzeylerine ve antropometrik ölçümlere etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Artaç, Mehmet
dc.contributor.author Bilim, Dudu Aşkın
dc.date.accessioned 2017-08-22T11:17:05Z
dc.date.available 2017-08-22T11:17:05Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Bilim, D. A. (2010). Meme kanserli hastalarda aromataz inhibitörlerinin serum östradiol, leptin, insülin, IGF-1 düzeylerine ve antropometrik ölçümlere etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5873
dc.description.abstract Giriş ve Amaç: Aromataz enzimi östrojen üretimi yanında vücut yağ dağılımının düzenlenmesinde rol oynar. Post menapozal kadınarda periferal aromataz aktivitesi ve plazma östrojen düzeylerinin vücut kitle indeksiyle korole olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı aromataz inhibitörü kullanan meme kanserli hastalarda östradiol, leptin, insülin ve IGF-1 düzeylerinde meydana gelen değişimler ile bunların kilo, vücut-kitle endeksi ve bel-kalça oranı gibi antrapometrik ölçümler arasındaki ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı polikliniğinde takip edilmiş ve adjuvan aromataz inhibitörü (letrozol, anastrazol) kullanacak olan, hormon reseptörü pozitif postmenapozal meme kanserli 39 hasta çalışmaya alındı. Çalışma öncesi bazal, 3. ve 6. aylarda kilo, boy, bel-kalça oranı (BKO), vücut-kitle indeksi (VKI) ölçülerek kaydedildi ve serum östrodiol, leptin, insülin ve IGF-1 düzeyleri çalışmak için 12 saat açlık sonrası kan alındı. Bu kanlar santrifüj edilip serumlarına ayrıldıktan sonra -70?C'de saklandı ve daha sonra hepsinde ilgili hormon düzeyleri çalışıldı. Bulgular: Hastaların median yaşı 61 (47-84) olarak bulundu. Hastaların 21'i (%51) letrozol, 18'i (%46) anastrazol, 1'i (%3) eksemestan kullandı. Takip süresince kilo, BKO, VKİ ölçümlerinde anlamlı farklılık gözlenmedi. Östradiol düzeylerinin 0. ile 3. ay (p<0.05) ve 0. ile 6. ay (p<0.05) karşılaştırılması sonucunda anlamlı olarak azaldığı saptandı. Leptin düzeylerinde görülen artışın 0. ile 3. ay arasında anlamlı olmadığı, ancak 0. ile 6. ay arası değerler karşılaştırıldığında (p<0.05) aradaki farkın anlamlı olduğu bulundu. İnsülin ve IGF-1 değerlerinin takip süresince anlamlı olarak değişmediği gösterildi. Sonuç: Aromataz inhibitörlerini kullanan meme kanserli hastalarda belirgin kilo, BKO ve VKI değişimi olmadığı gösterildi. Östradiol düzeylerindeki azalmanın ve leptin düzeylerindeki artışın prognostik bir anlamı olup olmadığını belirlemek için hastalarımızın daha uzun süreli takibi gereklidir. tr_TR
dc.description.abstract Background: Aromatase enzyme produces estrogen and also takes role in setting up the distribution of adipose tissue in the body. It has been showed that peripheral aromatase activity and plasma estrogen levels correlates with body mass index in post menopausal women. The aim of this study is to define estradiol, leptin, insulin, IGF-1 level changes in women with breast cancer taking aromatase inhibitor and the relationship of these with anthropometric measurements like weight, body mass index (BMI), waist to hip ratio (WHR). Material-Methods: This study includes 39 patients with hormone receptor positive breast cancer treated adjuvant aromatase inhibitor (letrozol, anastrazol) followed at Selcuk University Department of Medical Oncology policlinic. We measured weight, height, waist to hip ratio (WHR), body mass index (BMI) at the begining of the study and in 3. and 6. months. Blood samples taken to assay serum estradiol, leptin, insulin, IGF-1 levels after 12 hours hunger. After centrifugation the serum samples kept in -70 ? C and then samples used for assay. Results: The median age of patients was 61 (range 47-84). 21 patients used letrozol (51 %), 18 patients used anastrazol (46 %), 1 patient used exemestane (%3). During the follows weight, WHR, BMI measurements did not show statistically meaningful difference. Estradiol levels compared 0. and 3. month (p<0.05) also 0. and 6. month (p<0.05). Statistically meaningful decrease found in estradiol levels. Increase in leptin level wasn?t meaningful in the 0. and 3. month compares. But in the 0. and 6. month compares leptin level increase was meaningful. (p<0.05) Insulin and IGF-1 levels did not change during the follow up. Conclusion: This study showed that weight, WHR, BMI didn?t significantly changed in patients with breast cancer using aromatase inhibitors. In order to have an idea about the prognostic value of decrease in estradiol levels and increase in leptin levels we need long term follow up of these patients. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Antropometri tr_TR
dc.subject Anthropometry tr_TR
dc.subject Aromataz tr_TR
dc.subject Aromatase tr_TR
dc.subject Leptin tr_TR
dc.subject Meme neoplazmları tr_TR
dc.subject Breast neoplasms tr_TR
dc.subject Neoplazmlar tr_TR
dc.subject Neoplasms tr_TR
dc.subject Östradiol tr_TR
dc.subject Estradiol tr_TR
dc.subject İnsülin tr_TR
dc.subject Insulin tr_TR
dc.subject İnsülin benzeri büyüme faktörü I tr_TR
dc.subject Insulin like growth factor I tr_TR
dc.title Meme kanserli hastalarda aromataz inhibitörlerinin serum östradiol, leptin, insülin, IGF-1 düzeylerine ve antropometrik ölçümlere etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of aromatase inhibitors on estradiol, leptin, insulin, IGF-1 levels and antropometric measurements in breast cancer patients tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account