Selcuk University Digital Archive Systems

Dislipidemik erişkinlerde, antihiperlipidemik ilaç tedavilerinin optimal etki ve nörolojik yan etki yönünden değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öğmegül, Ayşegül
dc.contributor.author Tokgöz, Osman Serhat
dc.date.accessioned 2017-08-18T13:05:35Z
dc.date.available 2017-08-18T13:05:35Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Tokgöz, O. S. (2005). Dislipidemik erişkinlerde, antihiperlipidemik ilaç tedavilerinin optimal etki ve nörolojik yan etki yönünden değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5846
dc.description.abstract Antihiperlipidemik ilaç gruplarının birbirleri arasında etki yan etki profilinde bir fark olup olmadığını araştırmak amacıyla, Nöroloji ve Kardiyoloji anabilim dalları polikliniklerine başvuran 37-77 yaşlan arasında 129 (42 kadın, 87 erkek) dislipidemik hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya alman hastalar 5 gruba ayrıldı. Tüm hastalara ideal kilolarına ulaşmaları ve standart lipidden fakir beslenme tarzı önerildi. Çalışmamız 10 mg atorvastatin (67 kişi), 10 mg pravastatin (13 kişi), 10 mg simvastatin (10 kişi), 200 mg fenofıbrat (15 kişi), 10 mg atorvastatin + 200 mg fenofıbrat (24 kişi) gruplarından oluşuyordu. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 3., 6. ve 12. aylarda lipid değerleri "TK, LDL-K, HDL-K, TG" ve CK, SCOT, SGPT enzimleri biyokimyasal olarak takip edildi. Grupların istatistiksel olarak değerlen karşılaştırıldı. 1 yıllık takip sonunda; TK seviyelerindeki düşmeye olan etkilerinde, istatistiksel olarak bir fark gözlenmedi (p^-0.05). 6. aydan sonra fenofibratm pravastatine oranla istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde TG'de düşme sağladığını gözlemledik (p<0.05). Diğer ilaç gruplarının TG değerleri üzerine etkisinde bir fark yoktu (p>0.05). Özellikle ilk 3 ayda atorvastatinin fenofıbrata oranla LDL-K değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşme sağladığı görüldü (p<0.05). Diğer gruplar arasında LDL-K değerleri üzerine etki yönünden bir fark yoktu (p>0.05). İlaç grupları arasında HDL-K değerlerini artırma yönünden anlamlı bir farklılık tespit edilmedi (p>0.05). 79 Tüm ilaç gruplarında yaklaşık 3. aydan sonra kan lipid seviyelerinin stabil bir seyir izlediğini gözlemledik. İlk 6 ayda pravastatinin atorvastatine oranla CK seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı artışa neden olduğu tespit edildi (p<0.05). Birçok yayında hidrofilik yapısı nedeniyle diğer lipofiiik ilaçlara göre yan etki profilinin düşük olduğu söylenen pravastatin, bizim çalışmamızda CK'yi daha fazla arttırdı. Diğer ilaç grupları arasında CK'yi yükseltme oranları arasında bir fark tespit edilmedi (p>0.05). Pravastatinin miyalji yapma oram diğer gruplara göre daha yüksekti ancak pravastatin de dahil tüm ilaç grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0.05). Karaciğer fonksiyonları üzerine tüm grup ilaçların etkisinin olmadığı gözlendi. Çalışmamızda bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde önem kazanmaya başlayan antihiperlipidemik ilaç tedavi ve takiplerinin önemini vurgulamayı amaçladık. tr_TR
dc.description.abstract This study comprised 129 patients (42 women, 87 men) between ages of 37- 77 who had to Neurology and Cardiology clinics, in order to search for any difference on the effect-side effect profile among antihypcrlipimedic drag groups. Patients were grouped in 5 in the study. All patients were asked to follow a diet low in standart lipids and reach their ideal weigh!. Groups were determined as 10 mg astorvastatin receiving group (67 patients), 10 mg pravastatin receiving group (13 patients), 10 mg simvastatin receiving group (10 patients), 200 mg fenofibrat receiving group (15 patients), and 10 mg atorvastatin +200 mg fenofibrat receiving group (24 patients). Lipid levels "TK, LDL-K, HDL-K, TG" and CK, SCOT, SGPT enzymes were tracked/ followed biochemically in the 3.,6., and 12. months pretreatment and after treatment. No difference was observed statistically on the effects causing drop in TK levels (p>0.05). We observed a statistically meaningful drop in TG levels with fenofibrat compared to pravastatine after 6 months (p<0.05). No difference in effects on TG levels with other drags was obtained (p>0.05). Atorvastatin provided a statistically meaningful drop in LDL-K levels compared to fenofibrat especially in the first 3 months (p< 0.05). There was no difference in effect on LDL-K levels in the other groups (p> 0.05). No meaningful difference in increasing HDL-K valves among drug groups was observed (p> 0.05). Si We observed a stable course on the blood lipid levels after the 3. month in all drug groups. Pravastatin was found to have resulted in a statistically meaningful increase in CJC levels compared to atorvastatin in the first 6 months (p<0.05). Pravastatin which was reported as having a low side effect profile compared to other lipofiiic drugs due to its hydrophilic structure/ nature in many publications, increased CK at a higher level in our study. No difference was observed in CK increasing percentages among all drug groups including pravastatin (p>0.05). No effect on liver functions was obtained with all drug groups. We aimed to emphasize on the treatment and following of aniihyperlipidemic drugs gaining, more importance in same Neurological illnesses' treatment. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject İlaç tedavisi tr_TR
dc.subject Drug therapy tr_TR
dc.subject Yan etki tr_TR
dc.subject Side effect tr_TR
dc.subject Optimal etki tr_TR
dc.subject Optimum effectiveness tr_TR
dc.subject Yetişkinler tr_TR
dc.subject Adults tr_TR
dc.title Dislipidemik erişkinlerde, antihiperlipidemik ilaç tedavilerinin optimal etki ve nörolojik yan etki yönünden değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of antihyperlipidemic drug-treatment with regard to optimum effectiveness and neurologic side effects in adults with dyslipidemia tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account