Selcuk University Digital Archive Systems

Farklı ısılarda uygulanan silanın cam seramiklerin yüzey yapısına ve bağlanma dayanımına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eraslan, Oğuz
dc.contributor.author Yavuz, Tevfik
dc.date.accessioned 2017-08-09T11:17:02Z
dc.date.available 2017-08-09T11:17:02Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Yavuz, T. (2013). Farklı ısılarda uygulanan silanın cam seramiklerin yüzey yapısına ve bağlanma dayanımına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5686
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı farklı yüzey işlemlerinin (asit+silan, oda sıcaklığında uygulanan silan, 60°C' de uygulanan silan ve 100 °C' de uygulanan silan) farklı seramiklerin yüzey yapısı üzerinde yaptığı değişiklikleri ve bağlantısına olan etkisini tespit etmektir. Çalışmamızda, 3 farklı seramik sisteminden 96 adet seramik bağlanma dayanımı testi için ve 8 adet seramik AFM görüntüsü için olmak üzere toplam 312 adet cam seramik örneği kullanıldı. Makaslama bağlanma testi için, şeffaf akrilik kalıba yerleştirilen seramik örnekleri; ilk önce kullanılan rezin simanlara göre 2 gruba ve daha sonra uygulanan yüzey işlemlerine göre 4 gruba ayrıldı: Grup 1 (hidroflorik asit+silan), Grup 2 (oda sıcaklığında yalnız silan uygulaması), Grup 3 (Silan+60 °C'lik ısı uygulaması), Grup 4 (Silan+100 °C'lik ısı uygulaması). Yüzey işlemleri sonrası bütün gruplardaki cam seramik diskler üzerine uyumlu bir kalıp sayesinde Variolink Veneer N ve Clearfil Esthetic ışıkla sertleşen rezin siman manuple edildi. Daha sonra termal siklus uygulaması (10 000 devir, 5-55°C) gerçekleştirilen örnekler makaslama testine maruz bırakıldı ve kırık tipleri (adeziv, koheziv, karma) incelendi. Son aşamada ise yüzey işlemleri uygulanan cam seramik örneklerinin SEM ve AFM görüntüleri incelendi. Makaslama bağlanma dayanım değerleri normal dağılıma uygunluk gösterdiğinden çok yönlü varyans analizi yapılmıştır. Çok yönlü varyans analiz sonucu istatistiksel olarak önemli derecede farklılık gösteren gruplar arasındaki farkın kaynağını tespit etmek için ?Tukey HSD testi? yapıldı. (p=0,05). Farklı ısılarda uygulanan silan ajanının, farklı seramikler üzerinde bağlanma dayanımı değerlerinde önemli fark bulunmuştur (p<0.05). Grup 1'in seramik-rezin bağlanma dayanımı değerleri IPS Empress e.max ve Finesse All-Seramik örnekleri için diğer gruplardan istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek çıkmıştır; Vita In-ceram Zirkonya örnekleri için ise seramik-rezin bağlanma dayanımı değerleri Grup 4 ve Grup 1'de, Grup 2 ve Grup 3'den istatiksel olarak önemli oranda yüksek bulunmuştur (p<0.05). IPS Empress e.max ve Finesse All-Seramik örnekleri için Grup 3 ve Grup 4 arasında istatiksel olarak bir fark bulunmazken (p>0.05), Grup 2'den önemli derecede yüksek, Grup 1'den önemli derecede düşük bulunmuştur (p<0.05). AFM görüntülerinde, farklı yüzey işlemleri uygulanan 3 farklı cam seramik örneklerin yüzey topografisinde değişimler olduğu gözlenmektedir. Isı işlemi, yüzey topografisinde önemli bir fiziksel değişikliğe neden olmamıştır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to evaluate the effect of different surface treatments (acid+silane, silane performed at room temperature and silane performed at 100°C) on surface structure and shear bond strength of different ceramics. In our study, 312 glass ceramic specimens were used totally including 96 specimens for shear bond strength and 8 specimens for AFM for each ceramic systems. For shear bond strength, ceramic specimens embedded to clear acrylic resin were firstly divided into 2 groups according to be used resin cements and later divided into 4 groups according to surface treatments: G1 (hydrofluoric acid+silane), G2 (silane under/in the circumstances), G3 (silane alone then dried with warm air (60 °C), G4 (silane alone then dried with warm air (100 °C). After the surface treatments, Variolink Veneer N and Clearfil Esthetic light cured resin cements were manipulated onto ceramic discs in all groups with compatible mold. After specimens had subjected to thermal cycling (10 000 cycles, 5-55?C), shear bond strength test was applied and fracture types (adhesive, cohesive, mixed) were observed. The final stage, surface treated glass ceramic specimens were observed with SEM and AFM. Shear bond strength values are distributed normally; hence two-way analysis of variance was used. Tukey HSD multiple comparison test was used to analyze differences between the groups (p=0,05). There were statistically significant differences in bond strength of different ceramics treated with silane agents dried with different warm air (p<0.05). Bond strength values of G1 group were statistically higher than the other groups in IPS Empress e.max and Finesse All-ceramic systems and bond strength values of silane dried with 100°C warm air and G1 group were statistically higher than silane dried under/in the circumstances and 60°C warm air in Vita In-ceram Zirkonia. While there were no significant differences in bond strength between silane dried with warm air (Grup 3 ve 4) (p>0.05), bond strength values of silane dried with warm air (Grup 3 and 4) are statistically higher than silane dried under/in the circumstances and lower than HF+ silane group in IPS Empess e.max and Finesse All-ceramic specimens. AFM and SEM images showed changes in 3 different glass ceramic specimens surface topography after surface treatments. Warm air procedure did not make physical changes on surface topography. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 11102019 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Cam seramikler tr_TR
dc.subject Glass ceramics tr_TR
dc.subject Dental bonding tr_TR
dc.subject Dental cementum tr_TR
dc.subject Dental porselen tr_TR
dc.subject Dental porcelain tr_TR
dc.subject Dental restorasyon tr_TR
dc.subject Dental restoration tr_TR
dc.subject Mikroskopi-elektron taramalı tr_TR
dc.subject Microscopy-electron scanning tr_TR
dc.subject Silan yöntemi tr_TR
dc.subject Silane method tr_TR
dc.subject Silanlar tr_TR
dc.subject Silanes tr_TR
dc.title Farklı ısılarda uygulanan silanın cam seramiklerin yüzey yapısına ve bağlanma dayanımına etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effect of Silane Applied to Glass Ceramics at Different Temperatures on Surface Structure and Bonding Strength tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account