Selcuk University Digital Archive Systems

Farklı malokluzyona sahip hastalarda EVG (elektrovibratografi) ölçümlerinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Demir, Abdullah
dc.contributor.author Ece, Havva Sevil
dc.date.accessioned 2017-08-09T11:15:47Z
dc.date.available 2017-08-09T11:15:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Ece, H. S. (2012). Farklı malokluzyona sahip hastalarda EVG (elektrovibratografi) ölçümlerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5685
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, sagittal yönde farklı iskeletsel anomaliye sahip Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III bireylerde temporomandibular eklem vibrasyonlarının elektrovibratografi (EVG) ile tespit edilip karşılaştırılması ve temporomandibular eklem rahatsızlıklarına eğilimli olabilecek iskeletsel anomali tiplerini belirlemektir. Çalışmamızda ANB değerlerine göre Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III olmak üzere üç grup oluşturulmuştur. EVG ölçümleri 46 Sınıf I (23 kız, 23 erkek), 46 Sınıf II (23 kız, 23 erkek) ve 46 Sınıf III (23 kız, 23 erkek) anomalisi olan toplam 138 (69 kız, 69 erkek) birey üzerinde yapılmıştır. Grupların yaş ortalamaları sırasıyla Sınıf I bireylerde 21,3, Sınıf II bireylerde 21,2, Sınıf III bireylerde 20,8'dir. Gruplar arasında fark olup olmadığının değerlendirilmesi için k-bağımsız grup Kruskal-Wallis testi, iki grup arasında fark olup olmadığını değerlendirmek için 2-bağımsız grup Mann-Whitney U testi kullanıldı. TME vibrasyon enerjisi üzerinde ANB açısının yani sagittal yönde büyüme farklılıklarının belirgin bir etki göstermediği görülmüştür. Çenenin açma ve kapatma hareketlerindeki toplam integral değerinin eklem vibrasyonu yönünden patolojik eğilimde olma sırası; sol eklemde en fazla Sınıf II sonra Sınıf III ve en son Sınıf I bireylerde, sağ eklemde ise Sınıf II ve Sınıf III bireylerde eşit, en az Sınıf I bireylerde olduğu düşünülebilir. Çenenin açma ve kapatma hareketlerinde eklem vibrasyonu yönünden patolojik eğilimin sol eklemde kızlarda erkeklerden fazla, sağ eklemde ise kızlar ve erkeklerde hemen hemen eşit olduğu düşünülebilir. Toplam integralin ortalama değerleri de bu durumu desteklemektedir. Bizim çalışmamızda iskeletsel farklılıkların tek başına TME vibrasyonu oluşturmadığı ancak iskeletsel Sınıf II ve Sınıf III anamolilerin TME vibrasyonu için zemin hazırlayabileceği sonucuna varılmıştır. TME vibrasyonu ve yüz tipleri arasındaki ilişkileri inceleyen başka bir araştırmaya rastlanılmamıştır ve sonuçlar açısından tam doğru kanıya varılabilmesi için; geniş örnek aralığı ve multi disipliner çalışma yöntemlerine ihtiyaç vardır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to compare temporomandibuler joint vibrations that detected with electrovibratography (EVG) in Class I, Class II, Class III subjects who have different skeletal sagittal anomalies and also to determine the types of skeletal abnormalities that may be prone to temporomandibular joint disorders. In our study according to the values of ANB the three groups were created; Class I, Class II and Class III. The study sample comprised 138 (69 female, 69 male) asymptomatic Class I (23 girls, 23 boys) patient with a mean age of 21.3, Class II (23 girls, 23 boys) patient with a mean age of 21.2, Class III (23 girls, 23 boys) patient with a mean age of 20.8,years. Evg measurements were performed on all groups. To determine the difference between the three groups k-independent group Kruskal-Wallis test and to assess whether there is a difference between the two groups 2-independent groups, Mann-Whitney U test were used. There is no significant difference between TMJ vibrations and skeletal saggittal direction anomalies. The higher total integral value of the opening and closing movements of the jaw is the sign of the pathological tendency. Joint vibration in terms of pathological tendency for Class II > Class III > Class I in left joint, Class II = Class III > Class I in right joint is considered. Joint vibration in terms of pathological tendency for left joint females more than males, for right joint females and males are nearly equal is considered. In our study, sagittal skeletal differences does not constitute a stand-alone in vibration TMJ. Skeletal Class II and Class III anomalies concluded that prepare the ground for the vibration of TMJ. There is no research that examines the relationship between TMJ vibration and face types. In order to reach exactly the right conviction as to the result; a wide sample range and multi-disciplinary working methods are needed. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 10102030 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Elektrovibratografi tr_TR
dc.subject İskeletsel anomaliler tr_TR
dc.subject Tepmporomandibular eklem tr_TR
dc.subject Electrovibratography tr_TR
dc.subject Skeletal anomalies tr_TR
dc.subject Temporomandibuler joint tr_TR
dc.title Farklı malokluzyona sahip hastalarda EVG (elektrovibratografi) ölçümlerinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The investigation of EVG (elektrovibratography) measurements in patients with different malocclusions tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account