Selcuk University Digital Archive Systems

Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-71 aylık çocuklara temel kavramların kazandırılmasında kavram eğitimi programının etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Deniz, Mehmet Engin
dc.contributor.author Çakmak, Özlem Çamlıbel
dc.date.accessioned 2017-08-08T11:27:19Z
dc.date.available 2017-08-08T11:27:19Z
dc.date.issued 2012-07-31
dc.identifier.citation Çakmak, Ö. Ç. (2012). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-71 aylık çocuklara temel kavramların kazandırılmasında kavram eğitimi programının etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5549
dc.description.abstract Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-71 aylık çocuklara temel kavramların kazandırılmasında kavram eğitimi programının etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Bolu ili Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardan tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen, Koç İlköğretim Okulunun anasınıflarında eğitim görmekte olan, 60-71 ay aralığındaki 32 deney, 32 kontrol olmak üzere toplam 64 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, genel bilgi formu ve Boehm-Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi kullanılmıştır. 1971 yılında Ann E. Boehm tarafından geliştirilen ve 2001 yılında standardize edilen Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi'nin 48-71 ay çocukları için olan formu Türkçe'ye uyarlanıp, geçerlik ve güvenirlik çalışması araştırmacı tarafından yapılmıştır. Ölçek çocuklara kavram eğitim programı öncesi ve sonrasında uygulanmıştır. Ayrıca ölçek deney grubuna dahil olan çocuklara eğitim programının bitiminden üç hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; frekans ve yüzde, t testi yapılmıştır. Bulgular aşağıda özetlenmiştir. - Deney ve kontrol gruplarının kavram testinden aldıkları son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. - Deney grubu çocukların kavram testi puanlarının ön-test/son-test puanları arasında anlamlı bir fark bulunurken, son testlerin ön testlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. - Kontrol grubundaki çocukların ön test ile son test puanları arasında artış gözlenmekte ve anlamlı fark bulunmuştur, ancak deney grubu ile kıyaslandığında, kontrol grubundaki artış deney grubundaki artışın dörtte birinden daha az düzeydedir - Deney grubu çocukların son-test/izleme testi ölçümleri arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Bu sonuç kavram eğitim programının etkilerinin kalıcı olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kavram eğitimi programının çocukların kavram kazanımlarını olumlu yönde desteklediğini söyleyebiliriz. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the effect of concept education program in the acquisition of basic concepts by young children aged 60-71 months who attend preschool institutions. The study group consists of 32 experimental and 32 control young children, totally 64 between 60-71 months of age, who attend kindergarten in Koç Primary School, the school which was chosen using random sampling among those under the rule of Directorate of Bolu National Education. In this study, in order to gather data, general information form and Boehm preschool test of basic concepts were used. Developed by Ann E. Boehm in 1971 and standardized in 2001, the version for 48-71 -month- old children of Boehm 3 preschool test of basic concepts was adapted into Turkish and validity study were conducted by the researcher. The scale was applied before and after concept education. Besides, the scale was applied again to those who were in experimental group three weeks after the ending of the program. The data gathered from the study was analyzed with SPSS 15.0 packet program. For the analysis of the data, frequency and percentage, T test and one-way analysis of variance were used. Findings were summarized below: A significant difference was found in favor of experimental group between the last concept test scores of experimental and control group. - Concept test scores of experimental group children in the first test and the last test were found to be significantly different; last test scores were found to be significantly higher. - A significant difference and an increase in the scores were found between the first test and last test scores of control group, but compared to experimental group this increase is less than one fourth of the increase in the scores of experimental group. - No significant difference was found between last test/observation measures of control group children. This result was evaluated as an implication that the influences of concept map education program are permanent. In light of these findings, we can assume that concept education program affect children?s concept acquisition in a positive way. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Okul öncesi eğitim tr_TR
dc.subject Temel kavram tr_TR
dc.subject Kavram eğitimi tr_TR
dc.subject Preschool education tr_TR
dc.subject Basic concept tr_TR
dc.subject Concept education tr_TR
dc.title Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-71 aylık çocuklara temel kavramların kazandırılmasında kavram eğitimi programının etkisinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The analysis of the effect of concept education program on the acquisition of basic concepts by young children aged 60-71 months who attend preschool instituitions tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account