Selcuk University Digital Archive Systems

Akut strok hastalarında prognostik risk göstergesi olarak nabız dalga analizi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öztürk, Şerefnur
dc.contributor.author Demir, Ayşegül
dc.date.accessioned 2017-07-27T11:23:44Z
dc.date.available 2017-07-27T11:23:44Z
dc.date.issued 2014-04-10
dc.identifier.citation Demir, A. (2014). Akut strok hastalarında prognostik risk göstergesi olarak nabız dalga analizi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5290
dc.description.abstract Bu çalışmada amacımız, akut iskemik inme hastalarında arteriyal sertlik parametreleri ile inmenin ciddiyeti ve hastana içi ölüm arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Materyal ve Metod: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğine Mayıs 2012 ile Aralık 2013 tarihleri arasında akut iskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla yatırılan 18-95 yaş arası, 63'ü erkek hasta ve 44'ü kadın hasta olmak üzere toplam 107 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yatışının ilk 24. saatinde, 3. gününde ve 7. gününde santral sinir sistemi muayeneleri yapıldı veklinik değerlendirme skalaları (GOS, RANKIN, NIHSS) hesaplanarak inmenin ciddiyeti belirlendi. Yine hastaların yatışının ilk 24. saatinde, 3. gününde ve 7. gününde arteriyel sertlik ve merkezi kan basıncı değişkenliklerini kaydetmek için ambulatuar kan basıncı aleti takıldı. Arteriyal sertliği gösteren parametrelerden Augmentasyon indeksi (Alx@75), nabız dalga hızı ve nabız basıncı değerleri hesaplandı. Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 107 hastanın 63'ü (%58.9) erkek, 44' ü kadın (%41.1) idi. Hastaların yaş ortalamaları 66.5 ± 15.2 idi. Hastaların 70'i (%65.4) hipertansif, 30'u (%28) diabetik, 33 (%30.8) hastada aile öyküsü pozitifliliği, 25 (%23.4) hastada sigara kullanım öyküsü, 28 (%26.2) hastada KAH öyküsü, 10 (%9.3) hastada KKY öyküsü mevcuttu. GOS skoru ≤3 olan hastalarda skoru >3 olan hastalara göre ölçülen Alx@75 değerleri anlamlı olarak daha yüksekti (30.0±10.7 karşı 24.9±10.6; p=0.02), RANKİN skoru >3 olan hastalarda skoru ≤3 olan hastalara göre ölçülen Alx@75 değerleri anlamlı olarak daha yüksekti (29.4±11.3 karşı 24.3±9.9; p=0.01), NIHSS skoru >15 olan hastaların skoru ≤15 olan hastalara göre ölçülen Alx@75 değerleri belirgin olarak daha yüksekti ( 31.5±12.3 karşı 25.5±10.2; p=0.02). Hastane içi ölüm görülen hastaların taburcu olan hastalara göre nabız hızları, augmentasyon indeksi ve nabız dalga hızı değerleri anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla 94.2±19.8 karşı 75.5±15.9; p<0.001, 36.0±10.4 karşı 25.0±10.1; p<0.001, 10.9±2.2 karşı 9.6±2.4; p=0.04). Sonuç: Akut iskemik inmeli hastalarda arteriyal sertlik parametreleri yüksek bulunmuştur. İnmenin ciddiyeti ve hastane içi ölümü öngördürmede arteriyal sertlik parametrelerinin ölçümü kulanılabilir, önemli bir non-invaziv metoddur. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study, to investigate the relationship between arterial stiffness parameters and stroke severity and mortality in patients with acute ischemic stroke. Material and Method: Selcuk University Faculty of Medicine Department of Neurology in May 2012 and between December 2013 hospitalized with acute ischemic cerebrovascular disease between the ages of 18-95, a total of 107 patients were studied, including one 63 men and 44 woman. The first 24 of hospitalization hours, 3 day and 7 central nervous system examination was performed on the day and clinical assessment scales (GOS, Rankin, NIHSS) was determined by calculating the severity of stroke. The first 24 of hospitalization hours, 3 day and on the day of 7 to evaluate arterial stiffness and central blood pressure variability ambulatory blood pressure device installed. Arterial stiffness index indicating the augmentation of the parameters (Alx @ 75), pulse wave velocity and pulse pressure values were calculated. Results: 107 patients were included in our study, 63 (58.9%) were male and 44 were females (41.1%), respectively. The mean age of patients was 66.5 ± 15.2. 70 patients (65.4%) were hypertensive, 30 (28%) were diabetic, 33 (30.8%) of them had family history and 25 (23.4%) of them smoking history, 28 (26.2%) of them in the history of coronary artery disease, 10 (9.3% ) of them had a history of heart failure. In patients GOS score ≤ 3 compared with score > 3 patients with Alx @ 75 values were significantly higher (30.0 ± 10.7 versus 24.9 ± 10.6, p = 0.02), in patients with RANKIN score > 3 compared with scores ≤ 3 were measured by Alx @ 75 values were significantly higher (29.4 ± 11.3 versus 24.3 ± 9.9, p = 0.01), NIHSS score > 15 patients compared with scores ≤ 15 patients according to the values measured Alx @ 75 were significantly higher (31.5 ± 12.3 versus 25.5 ± 10.2, p = 0.02). In hospital mortality of death patients with discharged patients according to the pulse rate, augmentation index and pulse wave velocity values were significantly higher (respectively 94.2 ± 19.8 versus 75.5 ± 15.9, p <0.001, 36.0 ± 10.4 versus 25.0 ± 10.1, p <0.001, 9.10 ± 2.2 versus 9.6 ± 2.4, p = 0.04). Conclusion: In patients with ischemic stroke were higher arterial stiffness parameters. The severity of stroke and arterial stiffness parameters for predicting hospital mortality measurement may be used, as an important non-invasive method. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Ateroskleroz tr_TR
dc.subject Atherosclerosis tr_TR
dc.subject Kalp hızı tr_TR
dc.subject Heart rate tr_TR
dc.subject Mortalite tr_TR
dc.subject Mortality tr_TR
dc.subject Prognoz tr_TR
dc.subject Prognosis tr_TR
dc.subject Risk faktörleri tr_TR
dc.subject Risk factors tr_TR
dc.title Akut strok hastalarında prognostik risk göstergesi olarak nabız dalga analizi tr_TR
dc.title.alternative The relationship between arterial stiffness parameters, stroke severity and mortality in patients with acute ischemic stroke tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account