Selcuk University Digital Archive Systems

Travma dışı subaraknoid kanamalı olgularda intrakraniyal anevrizma araştırılmasında kemik baskılı Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografinin rolü

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koç, Osman
dc.contributor.author Kayhan, Ayşegül
dc.date.accessioned 2017-07-25T05:42:14Z
dc.date.available 2017-07-25T05:42:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Kayhan, A. (2010). Travma dışı subaraknoid kanamalı olgularda intrakraniyal anevrizma araştırılmasında kemik baskılı Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografinin rolü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5206
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı intrakraniyal anevrizmaların saptanmasında ve karakterizasyonunda girişimsel olmayan bir görüntüleme yöntemi olan KBBTA' nın rolünü değerlendirmektir. Bu amaçla, radyolojik olarak veya lomber ponksiyonla travma dışı SAK tanısı alan 60 hastaya intrakraniyal arteriyel yapılara yönelik KBBTA ve DSA incelemesi yapıldı. On hastada KBBTA kalitesi yeterli değildi. Bu nedenle çalışmaya sadece 50 hasta dahil edildi (%84.4). KBBTA' dan elde edilen ham görüntülerden kemik baskılı ve baskısız VRT imajlar elde edildi. Her üç tetkik; anevrizma varlığı, sayısı, lokalizasyonu, boyutu, boynu ve uzanımı yanında varsa tromboz ve kalsifikasyon gibi morfolojik özellikleri yönünden incelendi. Elde edilen veriler DSA sonuçları altın standart kabul edilerek değerlendirildi. Elli hastanın 11' inde KBBTA ve DSA ile intrakraniyal anevrizma saptanmadı. Geri kalan 39 hastada, 51 anevrizma saptandı. KBBTA ile gösterilen kemik yapılara yakın lokalizasyonlu 6 anevrizma, baskılama işlemi olmadan yapılan BTA ile gösterilemedi, 5 anevrizma ise BTA' da kısmen izlenebildi. Bu veriler ışığında anevrizma saptamada KBBTA' nın duyarlılığının %98, özgüllüğünün %100; BTA' nın duyarlılığının ise %88.2, özgüllüğünün %91.6 olduğunu saptadık. Duyarlılık MPR ve MİP imajlarında değerlendirilmeye katılması ile KBBTA için %100, BTA için %98 olarak tesbit edilmiştir. Anevrizmaların morfolojik özelliklerini göstermede KBBTA, DSA ile uyumlu sonuçlar verdi. Bu bulgularla intrakraniyal anevrizmaların saptanmasında ve karakterizasyonunda, KBBTA, kafa tabandaki kemik yapılara yakın anevrizmaların bile BTA' ya oranla daha yüksek duyarlılıkla saptayabilmektedir. KBBTA' nın duyarlılığının DSA' ya çok yakın olması yanında girişimsel olmayan bir metod olması en büyük avantajıdır. KBBTA, kanamış anevrizmaların tanısında ve operasyon öncesi değerlendirilmesinde hızlı, güvenli, acil şartlarda kolayca uygulanabilen bir görüntüleme metodudur. KBBTA, SAK' lı hastalarda birinci basamak tanı metodu olarak kullanılabilir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to assess the role of BSCTA which is a noninvazif imaging metod in determining and characterization of intracranial aneurysms. BSCTA examination was performed to demonstrate intracranial arterial structures in 50 Patients who had the diagnosis of spontaneous subarachnoid hemorrhage determined on radiological and LP results. Total of these 60 patients underwent both BSCTA and DSA. The quality of BSCTA is insufficent in 10 patients. So that only 50 patients were included in the study (%84.4). Data obtained from BSCTA, were used to form bone subtracted and non subtracted VRT images. Both two technique findings were assessed according to the presence of aneurysm, its number, site, size, the neck and its extension, and if present, its morphological features like trombosis and calcification. Data obtained from BSCTA, was compaired with DSA as a gold standart technique. No aneurysm was detected by BSCTA and DSA in 11 of 50 patients. İn the remaning 39 patients, 51 aneurysms was detected by DSA or/and BSCTA. Six ICA aneurysm were not visible and 5 ICA aneurysm were partially visible on conventional CTA-VRT because of bony structures, whereas they could be optimally visualized with BSCTA-VRT. According to these results, the overall sensitivity and specifity of BSCTA-VRT for detecting aneurysm were %98 and %100; while sensitivity and specifity of BTA-VRT %88.2 and%91.6, respectively. Sensitivity was increased to %100 for BSCTA and %98 for CTA by using MIP and MPR images. Furtermore morphological features of aneurysm were verified by DSA Our results indicate that BSCTA is a minimal invazive imaginig metod that can replace catheter angiography which has been considered the gold standard in detecting and characterizing intracranial aneurysms. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Intracranial aneurysm tr_TR
dc.subject İntrakraniyal anevrizma tr_TR
dc.subject Subarachnoid hemorrhage tr_TR
dc.subject Subaraknoid kanama tr_TR
dc.subject Anevrizma tr_TR
dc.subject Aneurysm tr_TR
dc.subject Anjiyografi tr_TR
dc.subject Angiography tr_TR
dc.subject Dijital subtraksiyon tr_TR
dc.subject Digital subtraction tr_TR
dc.title Travma dışı subaraknoid kanamalı olgularda intrakraniyal anevrizma araştırılmasında kemik baskılı Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografinin rolü tr_TR
dc.title.alternative The role of bone subtraction CT angiography in determining of intracranial aneurysms in nontraumatik subarachnoid hemorrhage tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account