Selcuk University Digital Archive Systems

Motivasyon temelli pazarlamanın otel işletmelerindeki etkisi üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bilge, F. Atıl
dc.contributor.author Cabi, Ayşe
dc.date.accessioned 2017-07-20T09:12:04Z
dc.date.available 2017-07-20T09:12:04Z
dc.date.issued 2014-12-30
dc.identifier.citation Cabi, A. (2014). Motivasyon temelli pazarlamanın otel işletmelerindeki etkisi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5143
dc.description.abstract Bu çalışmada otel işletmelerinde konaklayan turist motivatörlerinin demografik değişkenler ve tatil ile ilgili değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği ele alınmıştır. Bu kapsamda geliştirilen hipotezler, Konya - Karaman bölgesindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklayan turistlerden oluşan örneklemden toplanan verilerle test edilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler çalışma için hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Öncelikle toplanan veriler aracılığıyla ankette yer alan ifadelerin turist motivatörlerinin belirlenebilmesi için faktör analizi yapılmıştır. Daha sonra, oluşturulan modelde bulunan değişkenler arasındaki farklılaşmanın test edilebilmesi amacıyla bağımsız örneklem t testi ve anova testi yapılmıştır. Grup içerisindeki farklılaşmaların yoğunluğunu görebilmek amacıyla LSD Scheff testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonunda, turist motivatörlerin demografik ve tatil özelliklerine göre bakıldığında çoğunun farklılaştığı görülmektedir. Ancak kaçış, aile, kırsallık ve doğa ve kültür unsurları diğerlerine göre daha az farklılığa sahiptir. Bu nedenle Konya - Karaman bölgesinde genel stratejinin bu dört unsura yönelik olarak geliştirilmesi otel işletmelerine daha fazla katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The present study examines whether motivators for tourists accommodating in hotels vary according to demographic variables, and holiday-related variables. Hypotheses developed in this scope were tested through data collected from the sample formed with tourists who accommodated in 4 and 5 star hotels in Konya-Karaman region. Data used in the research were collected with the questionnaire form developed for the present study. First, factor analysis was conducted in order to determine the tourist motivators with the statements on the questionnaire form. Then, independent sample t test and anova test were conducted on the data in order to test the variation between the variables in the model. LSD Scheff test was used to measure the intensity of the in-group variation. Conducted analyses revealed that, most of the tourist motivators varied according to demographic and holiday features. However, variations in get away, rurality and nature, and culture components were less than the others. For this reason, we concluded that developing a general tourism strategy for Konya-Karaman region intended at these four strategies would contribute to hotels in the region more. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Konaklama işletmeleri tr_TR
dc.subject Occommodation enterprises tr_TR
dc.subject Motivasyon tr_TR
dc.subject Motivation tr_TR
dc.subject Otel işletmeciliği tr_TR
dc.subject Hotel business tr_TR
dc.subject Tourism marketing tr_TR
dc.subject Turizm pazarlaması tr_TR
dc.subject Pazarlama tr_TR
dc.subject Marketing tr_TR
dc.subject Oteller tr_TR
dc.subject Hotels tr_TR
dc.title Motivasyon temelli pazarlamanın otel işletmelerindeki etkisi üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative A research on motivation based marketing effect on hotel business tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account