Selcuk University Digital Archive Systems

Bilgisayarlı tomografi eşliğinde transtorasik akciğer biyopsisi yapılan hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi ve komplikasyonlara eşlik eden risk faktörlerinin belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nayman, Alaaddin
dc.contributor.author Sivri, Mesut
dc.date.accessioned 2017-05-24T12:41:29Z
dc.date.available 2017-05-24T12:41:29Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Sivri, M. (2016). Bilgisayarlı tomografi eşliğinde transtorasik akciğer biyopsisi yapılan hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi ve komplikasyonlara eşlik eden risk faktörlerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4849
dc.description.abstract Bu retrospektif çalışmadaki amacımız kliniğimizde BT eşliğinde yapılan transtorasik biyopsilerin tanıdaki doğruluk oranlarını, güvenilirliğini, komplikasyon oranlarını değerlendirmek ve komplikasyonların gelişimine etki eden faktörleri saptamaktır. GEREÇ YÖNTEM: 191 hastanın 194 BT görüntüsü incelenmiştir. Yatış pozisyonu, lezyon yerleşimi, boyutu ve özellikleri, komplikasyon gelişip gelişmediği, komplikasyon tipi, deri/plevra ve plevra/lezyon mesafesi, füssürün geçilip geçilmediği, amfizem varlığı, iğnenin plevraya giriş açısı, ko-aksiyel kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilmiştir. Hastaların demografik bilgileri, kullanılan iğne türü ve boyutu, patoloji sonuçları ve takipleri Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden (HBYS) bakılmıştır. BULGULAR: İİAB'nin tanısal doğruluk oranı benign lezyonlarda %81, malign lezyonlarda %91 ve tüm lezyonlar açısından bakıldığında %84 bulunmuştur. Tru-cut biyopsi ile benign lezyonlarda tanısal doğruluk oranı %84, malign leyonlarda %95 ve tüm lezyonlarda %91 bulunmuştur. Hemoraji en sık görülen komplikasyon olup 31oranında görülmüştür. İkinci sıklıkla %29 ile pnomotoraks mevcuttur. Lezyon çapı, yerleşimi, plevra/lezyon mesafesi ile hemoraji arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Deri/plevra mesafesi ve hemoraji ile arasındaki ilişkiye bakıldığında Deri/plevra mesafesi ile tip 1 hemoraji gelişimi açısından anlamlı fark bulunmuştur. Deri/plevra mesafesi azaldıkça tip 1 hemorajinin daha az olduğu görülmüştür. Pnomotoraks ile olan ilişkiye bakıldığında amfizem, lezyon boyutu, fissürün geçilmesi, plevra/lezyon mesafesi istatiksel olarak anlamlı fark bulunan parametrelerdir. SONUÇ: BT eşliğinde yapılan perkutan biyopsi işlemleri uygulanabilirliği kolay, düşük maliyetli, tanısal doğruluk oranları yüksek, ciddi komplikasyon oranları düşük güvenilir bir yöntemdir. Tanısı konulmamış akciğer lezyonlarının tanısında öncelikle tercih edilmesi gerekmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Our purpose in this retrospective study is to evaluate the accuracy rates, reliability and complication rates of CT aided trans thoracic biopsies and to determine the factors that effects development of complications. MATERIAL AND METHOD: 194 CT studies of 191 patient was evaluated. Patients position, lesion location, lesion size and characteristics, skin/pleura and pleura/lesion distance, piercing of fissure, presence of emphysema, insertion angle of needle in to pleura, usage of coaxial were evaluated. patients' demographics, needle type and size, pathology results were obtained from HBYS (hospital information management system). FINDINGS: The diagnostic rate of fine-needle aspiration biopsy is 81% in benign lesions, 91% in malign lesions and 84% overall. the diagnostic rate of tru-cut biopsy is 84% in benign lesions, 95% in malign lesions and 91% overall. Hemorrhage is the most common complication with 31%. the second common complication is pneumothorax with 29%. Lesion diameter, location, pleura/lesion distance affects hemorrhage and it's found statistically correct. skin/pleura distance and type 1 hemorrhage rate also statistically related. The decrease in skin/pleura distance resulted a decrease in type 1 hemorrhage rates. It's found that pneumothorax rate is statistically related with presence of emphysema, lesion size, piercing of fissure and pleura/lesion distance. RESULT: CT aided percutaneous biopsy is an easy, reliable and cheap method with high diagnostic rate and low complication rate. ıt should be the first choice of biopsy in patients with undiagnosed lung lesions. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Bilgisayarlı tomografi tr_TR
dc.subject Computed tomography tr_TR
dc.subject Transtorasik akciğer biyopsisi tr_TR
dc.subject Transthoracic lung biopsy tr_TR
dc.subject Komplikasyon tr_TR
dc.subject Complication tr_TR
dc.subject Risk faktörleri tr_TR
dc.subject Risk factors tr_TR
dc.title Bilgisayarlı tomografi eşliğinde transtorasik akciğer biyopsisi yapılan hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi ve komplikasyonlara eşlik eden risk faktörlerinin belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determining complication associated risk factors and evaluating results of patients undergoing computed tomography guided transthoracic lung biopsy tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account