Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin tutum ve akademik benlik tasarımının başarıya etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sünbül, Ali Murat
dc.contributor.author Çalışkan, Mustafa
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:49:03Z
dc.date.available 2017-05-11T11:49:03Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Çalışkan, M. (2004). İlköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin tutum ve akademik benlik tasarımının başarıya etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4717
dc.description.abstract Bu araştırmada, ilköğretim 8. sınıfında okuyan öğrencilerin Fen bigisi, Matematik, Türkçe ve Sosyal bilgiler derslerine karşı tutumlan ile akademik benlik tasarımının, basan üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2002-2003 öğretim yılında, Konya ili şehir merkezinde, MEB'e bağlı 12 ilköğretim okulunda öğrenim gören 8. sınıflarda yürütülmüştür. Bu ilköğretim okulları ve şubelerin seçiminde Konya genelini temsil etmesi ve homojen bir örneklem olması açısından random yoluyla seçilmiştir. Araştırma 291 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Tutumların ve akademik benlik tasarımının öğrencilerin başarısı üzerindeki etkisini saptamak amacıyla Fen bilgisi, Matematik, Sosyal bilgiler ve Türkçe derslerine yönelik tutum ölçekleri ile Akademik benlik kavramı ölçeği uygulanmıştır. Araştırma verileri SPSS programı ile çözümlenmiş ve korelasyon ve regrasyon kullanılmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizleri sonucu aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 1- Akademik benlik kavramı sözel, şekil-uzay, göz-el koordinasyonu yetenek boyutları ile Türkçe, Sosyal bilgiler, Matematik, Fen bilgisi ve genel basan notları arasında bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan akademik benlik kavramı sayısal yetenek boyutu ile Türkçe, Sosyal bilgiler ve genel basan notlan ile arasında bir ilişki bulunamamıştır. Ancak sayısal yetenek boyutu ile Matematik ve fen bilgisi notlan arasında bir ilişki bulunmuştur. 2- Akademik benlik kavramı ilgi boyutlarından Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, İkna, Mekanik, iş aynntılan, Yabancı Dil, Edebiyat, Müzik, Güzel Sanatlar, Sosyal Yardım ilgi boyutlan ile Türkçe, Sosyal bilgiler, Matematik, Fen bilgisi ve genel basan notlan arasında bir ilişki bulunamamıştır. Akademik benlik kavramı boyutlarından Ticaret ilgisi ve Ziraat İlgisi boyutlan ile matematik notu arasında bir ilişki bulunmuştur. Diğer taraftan, ticaret ilgisi ve ziraat ilgisi boyutlan ile diğer ders notlan arasında bir ilişki bulunamamıştır. 3- Matematik ve Fen bilgisi dersi tutum ölçeklerinden elde edilen puanlarla Türkçe, sosyal bilgiler ve genel basan notlan arasında bir ilişki bulunamamıştır. Diğer taraftan, fen bilgisi tutum ölçeği puanlanyla matematik ve fen bilgisi dersleri ve Matematik dersi tutum ölçeği puanlanyla matematik ve fen bilgisi dersleri arasında bir ilişki bulunmuştur. 4- Türkçe dersine yönelik tutum puanlanyla Türkçe ve fen bilgisi ders notlan arasında bir ilişki bulunmuştur. Ancak Türkçe dersine yönelik tutum puanlanyla fen bilgisi ders notu arasındaki ilişkinin ters yönlü olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan, Türkçe dersine yönelik tutum ile diğer ders notları arasında bir ilişki bulunamamıştır. 5- Sosyal bilgiler dersi tutum ölçeği puanlanyla ile Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve genel basan notlan arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 6- Akademik benlik algısı yetenek boyutlanmn (sözel, sayısal, şekil-uzay, göz- el koordinasyonu) Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik ve Genel basan notlarını etki'" İliği sonucu bulunmuştur. Bununla birlikte sayısal yetenek boyutunun Fen bilgisi ders notunu etkilediği tespit edilmiştir. 7- Akademik benlik algısı ilgi boyutlarının Türkçe, Sosyal bilgiler, Fen bilgisi, Matematik ve Genel basan notlarım etkilemediği tespit edilmiştir. 8- Türkçe dersine yönelik tutumun, Türkçe ders notu üzerinde; matematik dersine yönelik tutumun, matematik ders notu üzerinde etkisi bulunmuştur. Sosyal bilgiler dersine yönelik tutumun, sosyal bilgiler ders notunu; fen bilgisi dersine yönelik tutumun, fen bilgisi ders notunu etkilemediği tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this Research attitudes of primary school 8th year students towards science, maths, Turkish, social sciences courses and the effect of academic self-conception on achievement. Research was conducted to 12 schools(8th year) in Konya province which are linked to MEB. These shools were in 2002-2003 education year. These schools were chosen randomly. This Research was sustained with 291 students. In order to determine the effect of attitudes and academic self-conception on students' achievements, attitude scales towards the lessons and academic self- conception scale were used. Findings were assessed by SPSS and corelation and regression techniques were used. Findings are: 1. There is no significant relationship between academic self-conception, shape- space, eye-hand coordination, skill dimensions and Turkish, social sciences and general grades. On the other hand; there is also no significant relationship between academic self-conception numerical dimension and so-called lessons. But there is a significant relationship between numerical skill dimension and Maths, sciences general grades. 2. There is no relationship between, sciences, social sciences, persuasion, mechanics, work details, language, literature, music, fine arts, social help and Turkish, social sciences, maths and general grades. There is a relationship between trade interest and agriculture interest and maths grades. But there is no relationship was found between trade, agriculture interest and general grades. 3. There is no relationship between scores gained maths and science lessons attitude scales and Turkish, social sciences and general grades. 4. There is a relationship between attitude towards Turkish lesson and Turkish and grades. There is no relationship between attitude towards Turkish lesson and other grades. 5. There is no relationship between social sciences lesson attitude scale and Turkish, maths, sciences, social sciences and general grades. Ill 6. Academic self-perception dimensions do not affect Turkish, social sciences, science,maths and general grades. However, numerical skill dimension affects science lesson grades. 7. Academic self-perception interest dimensions do not affect Turkish, social sciences, science, maths and general grades. 8. Attitude towards Turkish lesson and maths lessons affects general grdaes; respectively. Whereas attitude towards social sciences and sciences does not affect general grades; respectively. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Akademik benlik tr_TR
dc.subject Academic self tr_TR
dc.subject Benlik tasarımı tr_TR
dc.subject Self design tr_TR
dc.subject Öğrenci tutumu tr_TR
dc.subject Student attitude tr_TR
dc.subject İlköğretim öğrencileri tr_TR
dc.subject Primary education students tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.title İlköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin tutum ve akademik benlik tasarımının başarıya etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of primary school 8th class level students' attitude and their academic self conception to success tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.contributor.authorID TR22174


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account