Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan Roman çocukların bir üst öğrenime devam etmelerini etkileyen faktörler (Antalya Zeytinköy örneği)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Üre, Ömer
dc.contributor.author Akgün, Seval
dc.date.accessioned 2017-04-24T08:42:57Z
dc.date.available 2017-04-24T08:42:57Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Akgün, S. (2004). İlköğretim sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan Roman çocukların bir üst öğrenime devam etmelerini etkileyen faktörler (Antalya Zeytinköy örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4608
dc.description.abstract Araştırmanın amacı, ilköğretim sekizinci sınıfta Öğrenim görmekte olan Roman » çocukların bir üst öğrenime devam etmelerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 1. İlköğretim sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan Roman çocukların okulla ilgili düşünceleri nelerdir? 2. ilköğretim sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan Roman çocukların okulla ilgili beklentileri nelerdir? 3. İlköğretim sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan kız ve erkek Roman çocukların bir üst öğrenime devam etmelerini etkileyen faktörler nelerdir? Araştırmada Survey yöntemi kullarıılmıştır. Araştırmanın evrenini, Antalya il merkezinde bulunan Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan ve çeşitli ilköğretim okullarında 2003-2004 öğretim yılında sekizinci sınıfa devam etmekte olan Roman çocuklar oluşturmaktadır. Örneklemini ise, Zeytinköy'de yaşayan çocukların çoğunun devam ettiği Gültekin İlköğretim Okulu'nda, sekizinci sınıfa devam etmekte olan toplam 80 Roman çocuk oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler, anket uygulanarak toplanmıştır. Anket formu; kişisel bilgiler, okulla ilgili düşünceler, okuldan beklentiler ve bir fist öğrenime devam etmeyi etkileyen faktörler ile ilgili olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerin, ilköğretim sonrası bir üst öğrenime devam etmeye ilişkin düşüncelerini belirlemek amacıyla hazırlanan araştırma anketi 26 maddeden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde; frekans dağılımları, yüzde oranlan, aritmetik ortalamadan yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır: 1. İlköğretim sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan Roman çocukların okulla ilgili düşünceleri genel olarak olumludur. Ancak, olumlu öğretmen tutumlarının, okulun fiziki şartlarının ve sosyal faaliyetlerin yetersiz olduğu düşünülmektedir. ffl 2. İlköğretim sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan Roman çocukların okulla ilgili beklentileri oldukça yüksektir. Okul öğreniminin gelecekteki yaşantılarına olumlu katkılarda bulunacağım belirtmişlerdir. 3. İlköğretim sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan Roman çocukların bir üst öğrenime devam etmelerini etkileyen en önemli faktörler ailelerinin ve kendilerinin okula bakış açılandır. Ailelerin tutumları ve öğrencilerin başarıyla ilgili durumları bir üst öğrenime devam etmeyi oldukça etkilemektedir. Sonuç olarak, ilköğretim sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan Roman çocukların okulla ilgili düşünce ve beklentileri genel olarak olumludur. Ancak, ailelerin ve kendilerinin okulla ilgili tutumları bir üst öğrenime devam etmelerini etkileyen en önemli faktörlerdir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this research is to determine the factors, affecting Gypsy children to continue high school education, taking education at primary school, at eighth grade. Within this homework, answers to the following have been sought: 1. What are the thoughts of Gypsy children about school? 2. What are the expectations of Gypsy children about school? 3. What are the factors, affecting Gypsy children to continue high school education? Survey method has been used in this study. The population covered Gypsy Children studying at different primary schools, at eighth grade, in Zeytinköy, a Gypsy street, in Antalya, in the 2003-2004 educational years. The sample was selected from Gypsy Children taking education at eighth grade, at Gültekin Primary School, most of the children of Zeytinköy continue. A questionnaire developed by the present writer was applied to 80 Gypsy Children. The questionnaire form having 26 items covered demographic information, thoughts and expectations about school and tiie factors to affect to continue the high school education. In the data analysis, frequency, proportional percent and mean were used. The findings of the study have revealed the following: 1. The thoughts of Gypsy children about school are generally positive. But, those children think, the positive manners of the teachers, physical conditions of the school and social activities are insufficient. 2. The expectations of Gypsy children about school are very high. They mentioned, the school education will help them in their life, in the future. 3. The most important factors, affecting Gypsy children to continue high school education are the glance of their families and themselves about school. The manners of their families and the situation of success of themselves affect much to continue high school education. As a result, the thoughts and the expectations of Gypsy children about school are generally positive. But, the manners of their families and the situation of success of themselves are the most important factors about continuing high school education. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Primary education students tr_TR
dc.subject İlköğretim öğrencileri tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Student expectations tr_TR
dc.subject Öğrenci beklentileri tr_TR
dc.subject Gypsies tr_TR
dc.subject Çingeneler tr_TR
dc.subject Romance tr_TR
dc.subject Romans tr_TR
dc.subject Education activities tr_TR
dc.subject Eğitim faaliyetleri tr_TR
dc.subject Antalya tr_TR
dc.subject Parents expectations tr_TR
dc.subject Ana-baba beklentileri tr_TR
dc.title İlköğretim sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan Roman çocukların bir üst öğrenime devam etmelerini etkileyen faktörler (Antalya Zeytinköy örneği) tr_TR
dc.title.alternative The factors, affecting Gypsy children to continue high school education, taking education at primary school, at eighth grade (The sample of Zeytinköy Antalya) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account