Selcuk University Digital Archive Systems

Er-yag lazer kullanılarak hazırlanan çürükten etkilenmiş dentinde farklı self-adeziv kompozitlerin bağlantılarının ve mikrosızıntılarının karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öztürk, Bora
dc.contributor.author Tunçdemir, Makbule Tuğba
dc.date.accessioned 2017-04-19T10:19:31Z
dc.date.available 2017-04-19T10:19:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Tunçdemir, M. T. (2015). Er-yag lazer kullanılarak hazırlanan çürükten etkilenmiş dentinde farklı self-adeziv kompozitlerin bağlantılarının ve mikrosızıntılarının karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4574
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı; farklı self-adeziv kompozitlerin, Er:YAG lazer kullanılarak hazırlanan çürükten etkilenmiş dentine; tek başlarına ve iki farklı adeziv sistemle birlikte uygulandıklarında bağlantısının ve sınıf V kavitelerde mikrosızıntısının incelenmesidir. Bu çalışma, makaslama bağlanma dayanımı testi ve mikrosızıntı değerlendirmesi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 220 adet çürüklü molar, iki farklı çürük temizleme yöntemi (Er-YAG,Frez) kullanılmak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. Dişler daha sonra, farklı adeziv sistemlerle (SE Bond, Optibond FL) beraber farklı self-adeziv kompozitler (Vertise Flow, Constic, Fusio Liquid Dentin) uygulanmak üzere her bir grupta 10 diş olacak şekilde (n=10) dokuz alt gruba daha ayrıldı. Kontrol grubu olarak ise gelenekesel bir akıcı kompozit (Filtek Ultimate Flow) iki farklı adeziv sistemle birlikte uygulandı. Kole seviyesinden kronları uzaklaştırılan dişlerin çürükleri yukarıda belirtilen yöntemlerle temizlendi. Hazırlanan çürükten etkilenmiş dentin yüzeylerine kompozitler ve adeziv sistemler üretici firma talimatlarına göre uygulandı. Dişlere, makaslama bağlanma dayanımı testi uygulandı. Sınıf V kaviteler mikrosızıntı değerlendirmesi için hazırlandı. Dişler rastgele iki gruba ayrıldıktan sonra, sadece bir gruba ilave lazer etching uygulaması yapıldı. Kaviteler yukarıdaki gibi restore edildikten sonra dişlere 1000 kez termal siklus uygulandı. Dişler, %0,5'lik bazik fuksin solüsyonunda bekletildi ve stereomikroskopta incelenmek üzere kesildi. Elde edilen verilerin istatistiğinde, Friedman testi, Kruskall-Wallis, One Way Anova, Mann Whitney U ve Wilcoxon Ranks testleri uygulanmıştır (p=0,05). Genel olarak sonuçlara göre, makaslama bağlanma dayanımı testinde kompozitler ve çürük uzaklaştırma yöntemleri arasında farklılık tespit edildi (p<0,05). Mikrosızıntı değerlendirmesinde ise kompozitler arasında farklılık gözlemlenirken (p<0,05), kavite hazırlama yöntemleri arasında farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Çürük temizleme yöntemlerinden frez grubu, Er:YAG lazer grubundan (self adeziv kompozitlerin tek başlarına uygulandıkları gruplar hariç) daha yüksek bağlanma dayanımı değerleri göstermiştir. Genel olarak self-adeziv kompozitlerin hepsi birbirine yakın bağlanma değerleri gösteririken, geleneksel akıcı kompozit self adeziv kompozitlere göre daha yüksek değerler göstermiştir. Self-adeziv kompozitlerin tek başlarına uygulandığı gruplar, adeziv sistemlerle beraber uygulanan gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük bağlantı gösteririken, self-etch ve total-etch adeziv sistemler arasında farklılık tespit edilmemiştir. Mikrosızıntı sonuçlarına göre ise, lazer etching uygulamasının mikrosızıntı üzerine etkisi olmadığı ve self-adeziv kompozitlerin tek başlarına uygulandıklarında mikrosızıntıya engel olamadıkları bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to evaluate of different self-adhesive composites' shear bond strength when used diffirent adhesive systems on affected caries dentin with using Er-YAG Laser and microleakage on Class V cavities. This study consisted of two parts; shear bond strength test and microleakage evaluation. 220 decayed molar theeth, were randomly divided into two groups to be used in two different cleaning methods (Er-YAG, bur). Then teeth were divided further into nine subgroups in each group (n = 10) to be applied different adhesive systems (SE Bond, Optibond FL) with different self-adhesive composites (Vertise Flow, Constic, Fusion Liquid Dentin). The control group consisted of a flowable conventional composite (Filtek Ultimate Flower) were performed with two different adhesive system. Teeth crowns were removed and the caries cleared with the above methods. Adhesive systems and composites were applied on caries affected dentin according to manufacturer's instructions. Shear bond strength test was applied on teeth. Class V cavities were prepared for microleakage evaluation. The teeth were randomly divided into two groups, laser etching application was furter applied only one group. Cavities were restored as above and then 1000 times thermal cycles was applied on theeth. Theeth were stored in 0.5% basic fuchsin solution and cut for evaluate with stereomicroscope. The statistics of the obtained data, the Friedman test, Kruskal-Wallis,One vay Anova and Mann-Whitney U and Wilcoxon rank tests were applied (p = 0.05). Generally according to the results, the differences were detected between caries removal methods and composites of shear bond strength test (p <0.05). In Microleakage evaluation between composites, differences were occured (p <0.05), there was no difference between the methods of cavity preparation. Caries moving methods of bur groups obtain the highest shear bond strength values than Er:YAG Laser groups (except groups which self adhesive composites applied alone). Generally, all of the self-adhesive composites showed similar bond strength values, traditional flowable composite showed higher values than self adhesive composites. Self-adhesive composite applied groups showed significantly lower bond strength values according to the groups with the adhesive system applied, there was not significantly diffirence between self-etch and total-etch adhesive. According to the results of microleakage, laser etching applications had no effect on microleakage and the self-adhesive composites when used alone, can not prevent microleakage. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 14102032 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Dental bonding tr_TR
dc.subject Dental restorasyon tr_TR
dc.subject Dental restoration tr_TR
dc.subject Dental stres analizi tr_TR
dc.subject Dental stress analysis tr_TR
dc.subject Dental sızma tr_TR
dc.subject Dental leakage tr_TR
dc.subject Dentin tr_TR
dc.subject Diş çürükleri tr_TR
dc.subject Dental caries tr_TR
dc.subject Kompozit reçineler tr_TR
dc.subject Composite resins tr_TR
dc.subject Lazer tr_TR
dc.subject Laser tr_TR
dc.subject Lazer tedavisi tr_TR
dc.subject Laser therapy tr_TR
dc.title Er-yag lazer kullanılarak hazırlanan çürükten etkilenmiş dentinde farklı self-adeziv kompozitlerin bağlantılarının ve mikrosızıntılarının karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative A comparison of the different self-adhesive composites' shear bond strength and microleakage on caries affected dentin with using er-yag laser tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account