Selcuk University Digital Archive Systems

Evli bireylerin problem çözme becerileri ve evlilik uyumları arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yılmaz, Hasan
dc.contributor.author İlkketenci, Rahime
dc.date.accessioned 2017-04-14T08:52:13Z
dc.date.available 2017-04-14T08:52:13Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation İlkketenci, R. (2004). Evli bireylerin problem çözme becerileri ve evlilik uyumları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4511
dc.description.abstract Araştırmanın temel amacı evli bireylerin problem çözme becerileri ve evlilik uyumları arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaçla çalışmaya 133 erkek 128 bayan olmak üzere toplam 261 denek katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu", "Problem Çözme Envanteri" (PÇE) ve "Çiftler Uyum Ölçeği" (ÇUÖ) kullamlmıştır.Bulgulara göre, Pearson Momentler Korelasyon katsayısı değerlendirildiğinde problem çözmenin aceleci, düşünen, kaçıngan, kendine güvenli ve planlı yaklaşım alt boyutlarıyla evlilik uyumu arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Yapılan analizlerde yaş ve tanışma süresi ile problem çözme becerileri arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Evlilik süresi ile problem çözme yaklaşımlarının kaçıngan ve planlı yaklaşım boyutları arasında anlamlı ilişkiler olmakla birlikte evlilik uyumu ile arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Bulgular erkeklerin evlilik uyumlarının bayanlardan daha yüksek olduğunu destekler niteliktedir.Gelir seviyesi, öğrenim durumu değişkenleri ve problem çözmenin bazı alt boyutlarıyla arasında da anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Sonuçlar diğer araştırma bulgularıyla karşılaştırılarak tartışılmış ve somut önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The main purpose of the research is to investigate the relations between problem solving skills and marriage adjustment. With this aim, 261 subjects consisting of 133 men and 128 women have participated into the study. As a ortalamas of collecting data, "Personal Information Form", "Inventory of Problem Solving (IPS)", and "Couple Adjustment Scale (CAS)" have been used by the researcher. According to the findings, when the coefficient of the Pearson moments correlation was appreciated, ortalamaingful relations between hasty, anxious, refraining, self confident and planned approach sub-dimensions of problem solving and marriage adjustment was determined. After the analyses, no relation between age and meeting period and problem solving skills was found. While there are ortalamaingful relations between the marriage period and refraining and planned approach dimensions of problem solving, no relation between marriage adjustment and refraining and planned approach dimensions of problem solving was found. Findings seem to be supporting that marriage adjustment of the men is higher than that of the women. Ortalamaingful relations among income level, variations of education status, and some sub-dimensions of problem solving were also determined. The results have been discussed being compared with the research findings and there have been proposed concrete suggestions. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Evli çiftler tr_TR
dc.subject Married couples tr_TR
dc.subject Evlilik tr_TR
dc.subject Marriage tr_TR
dc.subject Evlilik uyumu tr_TR
dc.subject Marital adjustment tr_TR
dc.subject Problem çözme tr_TR
dc.subject Problem solving tr_TR
dc.subject Problem çözme becerisi tr_TR
dc.subject Problem solving ability tr_TR
dc.title Evli bireylerin problem çözme becerileri ve evlilik uyumları arasındaki ilişki tr_TR
dc.title.alternative The relation between the problem solving skills and marital adjustment of married individuals tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account