Selcuk University Digital Archive Systems

Sığırlarda kan üre-nitrojen düzeyinin gebelik oranı üzerine etkisinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Güler, Mehmet
dc.contributor.author Aydın, İbrahim
dc.date.accessioned 2017-04-12T12:57:18Z
dc.date.available 2017-04-12T12:57:18Z
dc.date.issued 2003-06-30
dc.identifier.citation Aydın, İ. (2003). Sığırlarda kan üre-nitrojen düzeyinin gebelik oranı üzerine etkisinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4483
dc.description.abstract Bu çalışmada, sığırlarda kan üre-nitrojen düzeyinin gebelik oranı üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada materyal olarak 63 adet İsviçre Esmeri ırkı inek kullanıldı. İnekler 21' er başlık 3 gruba ayrıldı. Gruplar, farklı ham protein oranına sahip izoenerjik rasyonlarla bir siklus boyunca bireysel olarak beslendi. Çalışma gruplarına yedirilen total rasyonun kuru madde bazında ham protein oranı 1., 2. ve 3. gruplar için sırasıyla %14.8, %16.7 ve %18.6 olarak belirlendi. Tohumlama yapılan hayvanların östrus günündeki uterus pH'sı ve östrus gününden siklusun 11. gününe kadarki PUN konsantrasyonları belirlendi. Östrus gösterme oranlan bakımından gruplar arasında herhangi bir farklılık gözlenmedi (p>0.05). Farklı ham protein oranlarına sahip rasyonlarla beslenen ineklerin ortalama PUN konsantrasyonları (1., 2. ve 3. gruplar için sırasıyla, 10.70 ± 0.99, 17.38 ± 1.20 ve 24.26 ± 2.36 mg/dl) arasında önemli bir fark olduğu belirlendi (p<0.001). Hayvanların tükettikleri ham protein miktarı arttıkça, PUN konsantrasyonlarında artış olduğu görüldü. Farklı ham protein oranlarına sahip rasyonlarla beslenen ineklerin östrus günündeki uterus pH değerleri arasında önemli bir fark olduğu belirlendi (p< 0.001). Yüksek PUN konsantrasyonlarının, östrus günündeki uterus pH'sını azalttığı gözlendi. Elde edilen gebelik oranlan 1. grupta %80, 2. grupta %63.16 ve 3. grupta %30 olarak belirlendi. Sonuç olarak; sığırlarda tüketilen ham protein oranı arttıkça PUN konsantrasyonlannm yükseldiği, aynı zamanda östrus günü uterus pH' sının azaldığı, PUN konsantrasyonlan ile gebelik oranlan arasında negatif bir korelasyon olduğu ve İsviçre Esmeri sığırlarda 20 mg/dl'nin üzerindeki PUN konsantrasyonlannm azalan gebelik oranlan ile ilişkili olduğu belirlendi. tr_TR
dc.description.abstract The objective of this study is to examine the effect of the blood urea nitrogen level in cattle on the pregnancy rate. For this, 63 Brown Swiss cows were used as the study material. These cows were grouped into three, each containing 21, and these groups were fed individually over a cycle period with isoenergic rations containing different crude protein rates. The crude protein rate of the total ration (on dry basis) fed to the study groups was determined to be %14.8, %16.7 and %18.6 for the group 1, 2 and 3 respectively. Uterine pH of the inseminated animals on the oestrus day and the PUN concentrations from the oestrus day to the eleventh day of the cycle period were determined. No difference between groups in terms of having oestrus was observed (p>0.05). It was detected that there was significant difference between the PUN concentrations (10.70+0.99, 17.38±1.20 and 24.26±2.36 mg/dl for the group 1, 2 and 3 respectively) of the cows having been fed with the rations containing different crude protein rates (p<0.001). It was seen that the PUN concentrations increased as the amount of the crude protein consumed by the animals increased. It was also detected that there was important difference between the uterine pH values on the oestrus day of the cows fed with the rations consisting of different crude protein rates (p<0.001). The fact that high PUN concentrations decreased the uterine pH on the oestrus day was observed. The pregnancy rates obtained were %80 for the first group, %63.16 for the second group and %30 for the third group. In conclusion, these data suggested that when the crude protein consumption increased the PUN concentrations in cattle went up, also uterine pH decreased on the oestrus day; there was a negative co-relation between the PUN concentrations and the pregnancy rate; and the PUN concentrations over 20 mg/dl in Brown Swiss cows was associated with the decreased pregnancy rate. tr_TR
dc.description.sponsorship SABE Proje No: 2000/009 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sığırlar tr_TR
dc.subject Cattles tr_TR
dc.subject Üre-nitrojen düzeyi tr_TR
dc.subject Urea-nitrogen level tr_TR
dc.subject Gebelik oranı tr_TR
dc.subject Pregnancy rate tr_TR
dc.title Sığırlarda kan üre-nitrojen düzeyinin gebelik oranı üzerine etkisinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative The study into the effect of blood urea-nitrogen level on pregnancy rate in cattle tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account