Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kaya, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Daribay, Muratbek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-12-20)
  Orta Asya’da Otrar (Fârâb) önemli bir bölgedir. Zira bu bölge uzun süre Ġslâm hâkimiyetinde kalmıĢ ve ilim ve kültür merkezi olmuĢtur. Otrar Siriderya’nın sağ sahili üzerinde Aris kolunun biraz güneyinde bir kasaba. VI-VIII. ...
 • Mutlu, Ayşe Nur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Hz. Peygamber'in vefatıyla başlayan Râşid Halifeler dönemi, seçim şekilleri, halifelerin devleti yönetim tarzları, idaredeki görevlileri seçerken aradıkları kriterler ve bütün bunların topluma yansıma alanları noktasında ...
 • Erçetin, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İslam Tarihindeki en tartışmalı konulardan birisi de şüphesiz ki Rahip Bahîra olayıdır. Hz. Peygamber'in, çocukluğunda amcası Ebû Tâlib ile beraber gerçekleştirdiği Şam seferinde meydana gelen bu olay olağan dışı birtakım ...
 • Danış, Nurullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Peygamber şehri Medine'de, Evs kabilesinin Abdüleşhel oğullarının neslinden 590 yılında dünyaya geldi. Künyesi Ebû Amr olan Sa'd b. Muâz, Mus'ab b. Umeyr vasıtasıyla Müslüman olmuştur. O'nun müslüman oluşu, tarihte İslâmî ...
 • Ulaş, Nurettin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
 • Güven, Orhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Tevhid akidesini temel gaye edinen slâm dininin saadet asrındaki mensupları tevhid ilkesini dünyaya yaymak uğruna can feda edercesine gayret sarf etmişler, bunu bir hayat memat meselesi kabul etmişler ve bu yola baş ...
 • Haidary, Mohammad Hanif (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Hz. Peygamber'in bütün gazveleri Müslümanlar için büyük bir önem taşıdığı gibi, Hayber Gazvesi de önem taşıyan bu gazvelerden biri olmuştur. Aslında bu savaş tarihe geçen bir Müslüman-Yahudi savaşı olup Yahudiler, varlıklarını ...
 • Duisenov, Nurgissa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-09-19)
  Huneyn Gazvesi Müslümanların Hevâzin ve Sâkif kabileleriyle H. 8 Şevval ayında (Ocak 630) Mekke fethinin akabinde yaptığı savaş olması açısından büyük önem taşımaktadır. Söz konusu olan bu gazvenin tarihsel sürecini ...
 • Balçık, Süreyya (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-07-08)
  Mûte Savaşı, Müslümanların Suriyeli Hıristiyan Araplar ve Bizans ordusu ile H.8 Cemâziyelevvel ayında (Ağustos-Eylül M.629) yaptığı ilk savaş olması açısından büyük önem taşımaktadır. Gassânî-Hıristiyan Arapları'nın ...
 • Şahin, Özgül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2006)
 • Yılmaz, Abdulkadir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Selmân el-Fârisî hicretten 48 yıl önce, Miladî 574 yılında Râmhürmüz'ün Cayy köyünde dünyaya gelmiştir. İran asıllı bir sahabidir. Katıldığı ilk savaş Hendektir ve bundan sonra bütün seferlerde Hz. Peygamber'in yanında yer ...
 • Altay, Ahmet Şükrü (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Selmân-ı Fârisî İran asıllıdır. İsfahan'ın Ceyy köyünde doğmuştur. Doğum tarihi konusunda kesin bir bilgi yoktur. Ancak ölüm tarihine dayanarak, Hz. Peygamber'in doğumundan(571), 5-10 yıl sonra doğduğu tahmin edilmektedir. ...
 • Akyol, Edip (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Gerek islam Tarihi gerekse Anadolu'nun tarihi için önemli bir dönemi ifade eden Hamdânîler ve onun en güçlü siması olan Seyfüddevle'nin Bizans'a (Anadolu'ya) yönelik fetihleri bizim bu arastırmamızın konusu olmustur. ...
 • Maukhara, Yerkinay (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-09-09)
  Kıpçak koluna dâhil olan Kazaklar, Cengiz Han İmparatorluğu döneminde Cuci Han'ın idaresinde kalmışlardır. Daha sonra XV. yüzyılda Ak Orda'nın devamı olarak yeni adla Kazak Hanlığı tarih sahnesinde ortaya çıktı. 1480'de ...
 • İğdi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-02-03)
  Bir Siyer Müellifi Olarak et-Taberî -Târîhu'r-Rusül ve'l-Mülûk Özelinde- adını taşıyan tezimiz; giriş, dört bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır.Girişte araştırmanın önemi, metodu ve kaynakları; birinci bölümde et-Taberî'nin ...
 • Gökalp, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-11-30)
  Müslümanlar’ın 711’de İber Yarımadasına ayak basmasıyla 1492’de Gırnata’nn düşüşü arasındaki süreçte bölge yüzde yüz olmasa da İslamlaştı. Zorlama olmadan yerli halk İslam’a geçti, geleneklerini, göreneklerini, giyim ve ...
 • Bozburun, Hakan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Süfyanû - Emevû Halifelerinin Fetih Siyasetleri ve Sonuçları isimli araştırmamızda Hz. Peygamber'in vefatından itibaren elli sene zarfında Horasan'ın fethedildiği, Türkistan içlerine ve Atlas Okyanusu kıyılarına kadar ...
 • Dülger, Fazilet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  San'at eseri niteliği taşıyan ilk cildlerin, Uygurlara dayandığı bilinmektedir. İslamiyetle birlikte cild san'atı, farklı kültür coğrafyalarında farklı üslûblarla gelişimini devam ettirmiştir. İslam cildine dair bilinen ...
 • Oral, Fatma Zehra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışma Türk Kitap San'atları'ndan Klâsik Türk Cildi'yle ilgilidir. Cild; kitabı dağılmaktan ve dış etkenlerden koruyan çoğunlukla deriden yapılan kapaktır. Klâsik Türk Cildciliği'nin tarihi ; Türklerin anayurdu olan ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account