Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Uğraşkan, Erol (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Milletimizin sahip olduğu yüksek kültür değerlerimizden biri olan mezar taşları, milletimizin geçirmiş olduğu kültür safhalarını göstermesi bakımından son derece değerlidir. Mezar taşları bulunduğumuz toprağın doğal ...
 • Aydın, Remzi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu çalısmada Kayseri merkezde yer alan 32 mihrab incelenmistir. Ayrıca günümüze ulasamayan yapılardan da kısaca söz edilmistir. Tezimizde yer alan mihrablar, 12.yy.'dan 20.yy.'a kadar olan genis bir zaman dilimini ...
 • Gök, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Kâ'b b. Mâlik Medineli Hazrec kabilesinin Benî Selime kolundandır. O, İslâm Tarihinin ilk dönemlerinde önemli işler yapmış bir sahabidir. İkinci Akabe Biatı'na katılmıştır. Hz. Muhammed'in katıldığı bir çok savaşa katılmış, ...
 • Erol, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  İslâmiyet'in yayılışına yakın yıllarda Araplar, kurak bölgeler ve çöllerde yaşıyorlardı. Bu bölgede ticarû hayat canlı idi. Ticarû faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için seyahatlere çıkıyorlardı. Bu seyahatleri esnasında ...
 • Solak, Osman Nuri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışma; Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî es-Samlâlî'ye ait Delâilü'l- Hayrât ve Şevâriku'l- Envâr isimli kitabın, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Nebî'nin minyatürlü ...
 • Bozer, Saliha (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Ferman, berat, name-i hümayun gibi padişaha ait belgelere çekilen tuğra, devletin varlığının bir göstergesi olmakla birlikte İmparatorluğun da bir sembolü ve arması olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda tuğra kendine özgü ...
 • Tanyel, Şerife Yazgan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Eski Türk san'atlarımızdan olan ebrû san'atının ne zaman basladıgı hakkındaki bilgilerimiz tam degildir. Ebr kelimesinden türetilen ebrî bulut ve bulutumsu manasına gelir. Bir ebrû türü olan battal ebrûda da bulut benzeyen ...
 • Yıldırım, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994)
 • Duman, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Aslen Arnavutluğun Berat sancağına bağlı Rudnik köyünden olan ve devşirilerek küçük yaşlarda İstanbul'a getirilen Köprülü Mehmed Paşa Osmanlı Devletinin bir dönemine damgasını vurmuş önemli ve değerli devlet adamlarından ...
 • Taştan, Hatice (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Leylâ ve Mecnûn? hikâyesi Arap, Fars ve Türk Edebiyâtlarında ortak olarak görülen ve tema olarak birbirine çok yakın en meşhur aşk hikâyesidir. Gerçekte yaşadığı kesin olarak bilinmeyen Mecnûn ve Leylâ hikâyenin ...
 • Yılmaz, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Mâlik el-Eşter Yemen asıllıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Dört halife döneminde yaşamıştır. Şam, Mısır ve diğer bazı şehirlerin fethedilmesinde önemli katkıları olmuştur. Hz. Osman döneminde Kûfe'ye yerleşmiş, bir ...
 • Öztürk, Osman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türk-İslam Sanatları içerisinde önde gelen süsleme sanatlarından biri olan tezhib, İslami dönemle birlikte estetik ve mana bakımından mükemmeli yakalamaya çalışmıştır. Bu açıdan mükemmelliğin tezahürü olan örnekleri inceleyip ...
 • Öztürk, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Mervânî-Emevî Halifelerinin Fetih Siyaseti ve Sonuçları? isimli araştırmamızda miladî 684/750 yılları arasında yönetimi elinde tutan Mervânî-Emevî halifelerinin İslam devletinin sınırlarını Orta Asya'nın içlerinden Fransa ...
 • Gezici, Muammer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-07-13)
  İslâm tarihinin önemli dönemlerinden biri olan Emevîler döneminde halifeler, gerek siyasî icraatları ve gerekse de kişilik özellikleri ve yaşam tarzları bakımından merak edilen ve dikkat çeken şahsiyetler olmuşlardır. Bu ...
 • Yanmaz, Ömer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Mevlânâ ve Yunus Emre üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Biz bu çalışmamızda bu iki büyük şahsiyetin varlık anlayışını ele aldık. Önce ayrı ayrı varlık anlayışlarını inceledik. Sonuç bölümünde ise her ikisinin varlık ...
 • Dural, Osman Nuri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm Tarihinin en önemli dönemlerinden biri Emevîler dönemidir. Emevîler döneminde de hiç kuşkusuz Muâviye b. Ebî Süfyan'ın ayrı bir yeri vardır. Siyasî kavga ve görüş ayrılıklarına rağmen İslâm topraklarını tek bir çatı ...
 • Çiçekana, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Müslümanlar için sahâbûler, fevkelâde bir önem arzetmektedirler. Çünkü onlar Kur'ân'ın indirilişine şahid olmuşlar ve Hz. Peygamber'in uygulamalarını yakinen görmüşlerdir. Bu dinin bize ulaşmasında birinci derecede bir ...
 • Kurnaz, Yasin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Muhammed b. Mesleme Hz. Peygamber'in yakın ashabındandır. Mus'ab b. Umeyr vasıtasıyla Müslüman olmuştur. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra İslâm'a büyük hizmetlerde bulunmuş, Hz. Peygamber'le birlikte hemen hemen ...
 • Kaya, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Daribay, Muratbek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-12-20)
  Orta Asya’da Otrar (Fârâb) önemli bir bölgedir. Zira bu bölge uzun süre Ġslâm hâkimiyetinde kalmıĢ ve ilim ve kültür merkezi olmuĢtur. Otrar Siriderya’nın sağ sahili üzerinde Aris kolunun biraz güneyinde bir kasaba. VI-VIII. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account